Universitat Internacional de Catalunya

Màrqueting 2

Màrqueting 2
3
10298
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Students will be able to request an appointment with Professor whenever necessary. The request should be sent by email to Professor with time enough for agenda planning.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Introducció als conceptes que integren el màrqueting estratègic. Analitzarem els conceptes, els principis, les variables i les metodologies utilitzades en aquesta disciplina i en els processos de planificació i implementació.

- Aquesta és una assignatura en la qual la implicació de l’alumne serà alta:

- Treball individual i en grup.

Idioma del curs: castellà, tot i que cal tenir un bon nivell de lectura en anglès.

2 hores per sessió.

Objectius

- Comprendre els principis del màrqueting estratègic i els seus processos.

- Desenvolupar i millorar les habilitats de pensament analític i estratègic.

- Demostrar el domini en l’ús de fonts d’informació i recerca (quantitatiu i qualitatiu) primàries i secundàries a fi de controlar el procés de planificació del màrqueting estratègic.

- Per establir un vocabulari comú, compartit per la comunitat de màrqueting.

Competències

 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 25 - Conèixer la funció comercial dins l'empresa i ser capaç d'entendre'n els objectius.
 • 26 - Ser capaç d'entendre i utilitzar els conceptes bàsics de màrqueting i les principals polítiques de l'àrea, i de comprendre l'entorn comercial en el qual operen les empreses.
 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 29 - Conèixer què és un sistema d'informació i la tipologia d'aquests sistemes.
 • 30 - Conèixer els models de sistemes d'informació: relacionals de bases de dades, models mis, dss, eis, crm, scm, bi, km, erp, bpms.
 • 34 - Desenvolupar la capacitat de preveure situacions i avançar-se als esdeveniments, i de reconèixer i interpretar la situació econòmica en un context determinat.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Continguts

1. Concepte d’estratègia.

2. Origen del màrqueting estratègic.

3. Comportament del consumidor.

4. Fonaments del màrqueting estratègic.

5. Elecció de l’estratègia.

6. Implementació dels plans de màrqueting estratègic.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended) 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)Assistencia a clase obligatoria (penalització per manca d assistencia)

Participació i escolta activa: 10%

Treballs: 20%

Examen: 70%