Universitat Internacional de Catalunya

Comportament Organitzatiu

Comportament Organitzatiu
3
10299
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


A convenir amb el professor personalment o contactant amb rloossens@uic.es.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


En aquest curs es considera l’empresa com una organització humana. Està orientat a formar l’estudiant en la resolució de problemes relacionats amb el comportament personal i organitzatiu. Es proporcionen instruments conceptuals i mètodes per analitzar situacions personals i formes de comportament rellevants per a la direcció de l’empresa.

Requisits previs

No en té.

Objectius

El curs pretén proporcionar coneixements teòrics, però també té una forta orientació pràctica. Es pretén desenvolupar la capacitat de l’alumnat per analitzar problemes d’empresa relacionats amb el comportament de les persones i millorar els procediments de presa de decisions, estudiant i aprenent a aplicar conceptes i mètodes rigorosos mitjançant el treball amb casos pràctics.


Competències

 • 11 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre l'home i la societat.
 • 12 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre la filosofia de l'economia i l'empresa.
 • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 38 - Tenir capacitat per relacionar les principals variables, formals i informals, que determinen el comportament humà en una organització.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 55 - Ser capaç d'establir mecanismes de gestió del temps.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne serà capaç de fer el següent:

 1. Identificar els elements constitutius de l’empresa com una organització formada per persones.
 2. Identificar diferents formes organitzatives de l’empresa.
 3. Conèixer i saber usar els elements que determinen el comportament de les persones a l’empresa.
 4. Interpretar la informació econòmica d’una empresa i utilitzar-la per tractar problemes empresarials.
 5. Aplicar mètodes per prendre decisions, a curt i llarg termini, i valorar-les des d’un punt de vista de la persona.
 6. Avaluar les conseqüències de les decisions que es prenen en les diferents àrees funcionals de l’empresa.

Continguts

1. Introducció. El comportament humà com a "objecte" del management. Models de comportament.

2. La motivació humana:

    - Teories mecanicistes

    - Teories psicosociològiques

    - Teoria antropològica

     Cas: European Insurance

     Article: " The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits " por Milton Friedman

3. Funcionament de les organitzacions: els models mecanicistes.

     Cas: Hausser Food Products Company

     Cas: El dilema d'un jove cap

4. Funcionament de les organitzacions: els models psicosociològics.

     Cas: La direcció per objectius en el Grup INI.

5. Funcionament de les organitzacions: el model antropològic (poder, autoritat, lideratge)

     Cas: Museu de l'art

     Cas: Mina Salvatierra

6. Cas: Ricardo Semler: Un model revolucionari de lideratge.

7. Circuits motivacionals en la presa de decisions (la motivació espontània - la motivació racional)

     Cas: Ignacio Valente

8. El model antropològic en acció: exemples

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn el curs s’empraran, sobretot, dos tipus de procediments:

 1. Explicacions per part del professor del tema corresponent del temari.
 2. Anàlisi i discussió a classe d’exemples i casos pràctics de cadascun dels temes.

Per a un aprofitament correcte de l’assignatura és absolutament necessari anar a les classes amb els casos ben treballats.

ACTIVITAT FORMATIVA                                                         COMPETÈNCIES

 

 

 

Classe magistral
Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Estudi individual
Resolució de problemes a l’aula

30

 

 

 

 

Classe pràctica (resolució de problemes /vídeos / comentaris de text / fitxes)
Presentació de treballs i debats
Resolució de problemes a l’aula

30

 

 

Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Presentació de treballs i debats
Resolució de problemes a l’aula

54

Seminaris de grups reduïts

12

Estudi individual
Presentació de treballs i debats

55

Resolució de problemes a l’aula

50

Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)

59

Presentació de treballs i debats
Resolució de problemes a l’aula
Seminaris de grups reduïts

63

Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Resolució de problemes a l’aula

67

 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es realitzarà a partir dels criteris següents:

 • L’assistència i la participació a les dicussions en grup.
 • Els informes.
 • El resultat d’una prova parcial i d’una prova final.

Bibliografia i recursos

 • BALLARIN, E., et a., Sistemas de planificación y control, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1986.
 • BASTONS, M., Tomar decisiones. La inevitable cuestión ¿éxito o fracaso?, Ed. Ariel, Barcelona, 2004.
 • IBORRA, M., (et. a.) Fundamentos de dirección de empresas. Thomson, Madrid, 2007.
 • LINDLEY, D.V., Principios de la teoría de la decisión, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1977.
 • PEREZ LOPEZ, J.A., Fundamentos de la dirección de empresas, ed. Rialp, Madrid, 1994.

Material didàctic