Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació en Anglès

Comunicació en Anglès
3
10301
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


A convenir.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L’objectiu d’aquest programa és dotar els estudiants de les habilitats i els coneixements necessaris perquè puguin realitzar tasques lingüístiques en l’àmbit econòmic i empresarial, dins d’un context acadèmic i en un enfocament multicultural i internacional.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom.

Les classes magistrals se centren en el desenvolupament de les habilitats comunicatives rellevants per formar futurs professionals en el món dels negocis.

Les tutories estan enfocades al desenvolupament de les habilitats interpersonals dels estudiants.

L’última part la constitueix l’aprenentatge autònom. Els seus objectius es basaran en la consolidació de la gramàtica i l’adquisició de lèxic específic a través de l’escriptura i dotant l’estudiant de més autonomia en l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Les tres parts s’han dissenyat específicament per dotar l’estudiant de les habilitats, els coneixements i els recursos necessaris per comunicar-se amb confiança en anglès d’una manera eficaç.

Requisits previs

 El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1.2 +/B2.

 

Objectius

Classe magistral:

Desenvolupar tècniques de comunicació professional per a situacions professionals habituals.

Tutories:

Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la seva capacitat per treballar amb els altres, tant en la llengua nativa com en llengua estrangera.

Aprenentatge autònom:

Desenvolupar habilitats d’escriptura reflexiva mitjançant la redacció de diaris acadèmics, desenvolupar habilitats de comprensió oral en conferències acadèmiques i realitzar treballs individuals i en grup sobre diversos temes de l’àmbit econòmic i empresarial. A més, els estudiants aprendran a utilitzar els recursos de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) per a l’aprenentatge de la llengua d’una manera autònoma.

Competències

  • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
  • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
  • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
  • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
  • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
  • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
  • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
  • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
  • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

1) Entendre la documentació relacionada amb el món dels negocis i l’economia, a més d’usar terminologia específica i estructures gramaticals específiques en anglès.

2) Poder fer exposicions i desenvolupar projectes i treballs, a més d’analitzar i sintetitzar informació en anglès.

3) Entendre i usar les idees més importants expressades per parlants de l’anglès, ponents, professionals o altres alumnes quan es parli de temes financers i relacionats amb el món dels negocis. Quan facin exposicions, els alumnes hauran de preguntar i respondre les preguntes d’una manera eficaç i clara.

4) Poder treballar en equip i resoldre problemes, a més de prendre decisions en grups petits per poder desenvolupar habilitats interpersonals.

5) Demostrar coneixements d’altres cultures i costums i respectar-les.

6) Poder treballar de manera independent, planificar i organitzar-se el treball i l’aprenentatge i desenvolupar la capacitat de pensar en el treball en anglès i en general. També adquirir els hàbits necessaris per a l’aprenentatge continu en anglès.

Continguts

Els estudiants aprendran a llegir i entendre contingut rellevant del món dels negocis. A més, aprendran a reconèixer i utilitzar vocabulari específic dins del mateix camp. Els estudiants també aprendran a exposar, transmetre les seves idees i interactuar amb els companys de classe i els professionals.

Coneixement del llenguatge

Els estudiants hauran de revisar / combinar les estructures especialitzades de vocabulari i llenguatge de el món de negocis.

Habilitats comunicatives

Els estudiants aprendran a negociar per tancar un acord, usar llenguatge de cortesia en situacions professionals, debatre i comunicar les seves idees de manera professional i parlar en anglès de forma cortès.

Projecte en grup

Els estudiants participaran en un projecte de grup en què s’avaluaran les competències següents:

* Parlar i donar una exposició

* L’escriptura i el treball en grup

* La coavaluació i l’autoavaluació

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls estudiants llegiran el material relacionat amb el món dels negocis i escriuran sobre el que han après, així com també escoltaran les conferències simulades en una varietat de temes relacionats del seu àmbit professional. Els estudiants exploraran les idees de manera individual i en grups de discussió i compartiran aquestes idees amb els companys de classe per estimular la reflexió i el debat.

Els estudiants participaran de manera activa a classe. L’enfocament serà l’anglès parlat i escrit, així com l’ús de textos relacionats del seu camp, juntament amb activitats de comprensió oral.

Es donarà èmfasi a l’aprenentatge autònom utilitzant materials específics i Internet. Aquesta secció serà una part essencial del curs, que consistirà en la preparació i la motivació dels estudiants mitjançant un aprenentatge continu de l’anglès.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitat

% de la nota final

Resultats d’aprenentatge

Projectes personals escrits

Total: 35%

3 projectes

1,2,3,5,6

 

Projectes orals avaluades

Individuals

Total: 30%

3 projectes

1,2,3,4,5,6

1 projecte en grup

Total: 25%

1,2,3,4,5,6

 

Assistència i participación

 

Total: 10%

 


La participació a classe i l’avaluació contínua són fonamentals per aprovar el curs. Els alumnes han d’assistir a un 80 % de les classes per poder rebre una nota final del curs.

Els alumnes que tenen una nota aprovada del curs però NO han assistit a un 80 % del curs, hauran de fer un examen final en el qual rebran un nota final d’APROVAT o SUSPÈS. Un aprovat vol dir que les notes prèvies que s’hagin obtingut es tindran en compte per a la nota final. Un suspens en l’examen vol dir que tot el treball previ no es tindrà en compte i que l’alumne haurà d’anar a una segona convocatòria i recuperar el 100 % del curs.

Si un alumne ha assistit a un 80 % del curs però rep una nota entre 4,0-4,9, haurà de repetir la part no presentada o tornar a fer la part que s’ha suspès en la segona convocatòria.

Els alumnes que tenen una nota inferior a 4,0 o que han assistit a menys d’un 80 % del curs en primera convocatòria, hauran de recuperar el 100 % del curs en segona convocatòria presentant el material següent:

a) Un dossier que inclogui un recurs executiu, una redacció i un informe de negocis (30%)

b) Un pitch (promoció d'una idea de negocis) i un debat explicat (20%) 

c) Un dels projectes del curs que inclou una redacció de 1.000 paraules i una presentació d’uns 7 minuts (30%)

d) Un examen final (20 %).
En totes situacions i en les dues convocatòries, l'alumne ha de demostrar que té un nivell de l'anglès B2 per aprovar l'assignatura. Les notes aprovades no es poden millorar.
   
     
     

Bibliografia i recursos

Els alumnes hauran de comprar un "pack" de fotocòpies que es troba disponible a la copisteria o mitjançant la descarrega dels materials de la classe des de la plataforma Moodle.