Universitat Internacional de Catalunya

Economia Espanyola

Economia Espanyola
3
10315
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma i en castellà.

Professorat

Presentació

Els futurs graduats han de ser capaços de comprendre i d’interpretar l’entorn econòmic i social en què es troben les empreses. Aquesta assignatura ofereix el marc d’anàlisi adequat per a això.

Objectius

L’objectiu de l’assignatura és aproximar-se al coneixement de les característiques bàsiques de l’economia espanyola en la seva situació més recent, tenint en compte tant els punts de vista de la seva estructura com els de la política econòmica que n’expliquen l’evolució. Es tracta d’aportar als estudiants eines i coneixements sobre la realitat de l’economia espanyola que els en faciliti la comprensió i els permeti analitzar i valorar els problemes principals que avui dia aquesta té plantejada.

L’assignatura ha de permetre poder comentar de manera rigorosa els diferents esdeveniments i circumstàncies que envolten actualment l’economia espanyola i que es publiquen als mitjans de comunicació interns o internacionals.

Competències

 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 07 - Conèixer les característiques bàsiques de l'economia espanyola, tant des del punt de vista estructural com de les polítiques econòmiques.
 • 10 - Identificar els factors del creixement econòmic a llarg termini i comprendre l'impacte de la globalització.
 • 15 - Adquirir un coneixement sòlid de les principals figures impositives que integren el sistema tributari estatal, autonòmic i local.
 • 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 24 - Ser capaç de desenvolupar una anàlisi del medi econòmic, social i històric en el qual se situa l'empresa.
 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 35 - Ser capaç d'analitzar sèries temporals.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 45 - Ser capaç de treballar amb textos acadèmics.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.

Continguts

TEMA  1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE L’ECONOMIA ESPANYOLA

Introducció. Indicadors principals de l’activitat econòmica: Producte interior brut (PIB). Producte nacional brut (PNB). Valor afegit. Renda. Demanda interna: consum, inversió. Estructura sectorial. Inflació. Atur. Indicadors macroeconòmics. Característiques naturals i demogràfiques. Definicions conceptuals, quantitatives i comparacions.

 TEMA  2. LA RELACIÓ ECONÒMICA AMB L’EXTERIOR

Estructura de la balança de pagaments. Components: compte corrent, compte de capital i compte financer. Interpretació i estructura. Equilibri exterior i tipus de canvi.

 TEMA  3. EL MERCAT DE TREBALL ESPANYOL

Característiques principals. Població activa, població ocupada, població aturada (enquesta de població activa), atur registrat (INEM), taxa d’activitat i taxa d’atur. Marc institucional del mercat de treball espanyol.

TEMA  4. EL SECTOR PÚBLIC

Característiques generals de la hisenda de les administracions públiques a Espanya: indicadors de dimensió, evolució i composició de la despesa i dels ingressos, el dèficit pressupostari i el deute públic. El seu finançament.

 TEMA  5. SISTEMA FINANCER I ESTALVI

Característiques del sistema financer: el sistema bancari. Mercats financers. Estructura de l’estalvi. Mercat monetari. Tipus d’interès.

 TEMA  6. COMPETITIVITAT I PRODUCTIVITAT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA

Concepte, factors determinants i mesura de la competitivitat. Productivitat del treball i productivitat total dels factors. Concepte i mesura.

 TEMA  7. ANÀLISIS SECTORIALS I TERRITORIALS

Els sectors productius: agrari, industrial i serveis. Evolució, especialització i liberalització. El paper de l’empresa. La dimensió empresarial. El seu finançament i rendibilitat. Dimensió regional del creixement, situació relativa de les regions espanyoles.

 TEMA  8.  LA UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA

Integració econòmica internacional: concepte i fases. La Unió Econòmica i Monetària. Avantatges i inconvenients. El pacte d’estabilitat.

 TEMA  9. LES FONTS DEL CREIXEMENT ECONÒMIC

La inversió: composició i determinants. La inversió en infraestructures, la inversió en educació i capital humà, innovació i canvi tecnològic.

 TEMA  10. EVOLUCIÓ RECENT I PERSPECTIVES DE L’ECONOMIA ESPANYOLA

Les grans línies de l’evolució de l’economia des de l’inici de la democràcia fins a la UEM. Canvis en el model de política econòmica. Programa d’estabilitat econòmica. La crisis econòmica i les perspectives econòmiques de la propera dècada. 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAl llarg de l’assignatura es desenvoluparan diferents tipus d’activitats d’aprenentatge. En primer lloc, hi haurà les activitats presencials. D’aquestes, una part seran classes magistrals en què s’exposaran els conceptes i continguts principals i es posaran a l’abast de l’estudiant les eines d’anàlisi principals. Una segona part de les activitats presencials inclourà les classes pràctiques en les quals es plantejaran exercicis que resoldrà a classe de manera pautada el professor/a. En segon lloc, l’alumne dedicarà la resta del temps a l’aprenentatge autònom resolent altres exercicis i estudiant les referències bibliogràfiques bàsiques.

A través de la web, els alumnes disposaran del material de l’assignatura (enunciats de pràctiques, informació estadística, material d’autoavaluació, etc.).

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació de l’assignatura que obtindrà l’alumne es realitzarà d’acord amb un examen escrit sobre el contingut del programa de l’assignatura, que es portarà a terme en les dates fixades en les convocatòries oficials.

No obstant això, un percentatge de l’avaluació es determinarà pels resultats que s’obtinguin de la participació a classe tant sobre noticies d'actualitat relacionades amb els temes concrets del programa de l'assignatura com per la realització de dos exercicis sobre temes concrets del programa de l’assignatura o sobre cerques pràctiques d’economia espanyola, les quals s’indicaran al llarg de les sessions que faran els responsables de l’assignatura. Aquests exercicis seran breus i concrets. Es realitzaran segons la bibliografia específica de l’assignatura, les fonts bàsiques de l’estadística sobre economia espanyola i la utilització dels recursos de la xarxa.

El propòsit és aproximar-se a la realitat de l’economia que es tracta en el programa i demostrar suficientment l’adquisició del coneixement dels conceptes i la comprensió dels continguts del programa, a partir d’unes pràctiques i d’exercicis de cerca o de contrastació de realitats econòmiques. Aquests exercicis es presentaran breument en les sessions d’exposició de l’assignatura per demostrar la capacitat per expressar-se amb claredat i utilitzar correctament els conceptes emprats. Aquests exercicis es podran realitzar individualment o en grups de dues o tres persones.

Bibliografia i recursos

 • Lecciones de Economía Española (16ª Edición), José Luis García Delgado y Rafael Myro (Directores), Civitas, 2021
 • Economía Española. Una introducción (6a Edición), José Luis García Delgado y Rafael Myro (Directores), Civitas, 2021
 • Economía Española (2ª Edición), José Vallés Ferrer (Director), Mc Graw Hill, 2014
 • Economía Española  (2ª Edición actualizada), Elvira Martínez Chacón (Coordinadora), Ariel Economía, 2009
 • Economía Española, Jaime Requeijo y otros, Delta Publicaciones, 2006

WEBS DE REFERÈNCIA ESTADÍSTICA

 • Instituto Nacional de Estadística (INE)
 • Ministerio de Economía y Competitividad
 • Banco de España
 • La Caixa Research
 • BBVA Research
 • IDESCAT (Generalitat de Catalunya)
 • Departament d’Economia i Coneixement (GENCAT)
 • Eurostat
 • Comissió Europea
 • Banco Central Europeu (BCE)
 • Fons Monetari Internacional (FMI)
 • Banc Mundial
 • OCDE  - UNESCO