Universitat Internacional de Catalunya

Treball Fi de Màster

Treball Fi de Màster
6
10334
2
Primer semestre
TF
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Prof. Marc Simon Altaba

Prèvia sol·licitud per part de l'alumne al correu electrònic msimonaltaba@uic.es

Presentació

El treball de Fi de Màster presenta la següent configuració:

- la resolució, a realitzar individualment i per escrit, així com la seva posterior defensa oral, d’un cas pràctic que englobi les matèries vistes pels estudiants durant la realització del màster y que reflecteixin supòsits reals de consultoria i litigació.

Requisits previs

En resultar convenient que l'alumne hagi rebut la formació de les pràctiques externes per a donar complerta prova d'aprofitament de les competències i habilitats adquirides, el Treball es realitzarà avançat el semestre en el qual els alumnes hagin realitzat els 30 crèdits de pràctiques externes. A més, aquesta prova estarà supeditada a la superació dels mòduls anteriors del Màster.

Objectius

L'objectiu del Treball de Fi de Màster és:

- desenvolupar una activitat de recerca que permeti als estudiants familiaritzar-se amb la casuística més recent sobre les temàtiques vistes durant el màster, conèixer les eines de recerca doctrinal i jurisprudencial en l’àmbit acadèmic de les ciències jurídiques, i redactar un dictamen sobre el cas pràctic proposat, que posteriorment hauran de saber exposar de forma clara i concisa en una defensa oral.

 - que els estudiants s'enfrontin a una sèrie de supòsits de fet reals, complexos i transversals, i tractin de resoldre'ls utilitzant tot l'aparell conceptual, teòric i pràctic, adquirit durant el grau i el màster.

Competències

  • CA05 - Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
  • CA08 - Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

Serà capaç de defensar oralment i per escrit la seva posició jurídica davant un supòsit de fet determinat. Així com de defensar de la mateixa forma altres alternatives possibles de solució.

Serà capaç de sintetitzar la capacitació adquirida en matèria de consultoria o assessorament jurídic i litigació davant qualsevol supòsit exemplar que es proposi en cadascun dels mòduls del Màster.

Reconeixerà les eines pràctiques necessàries per a l'exercici professional de l'advocacia.

Coneix l'activitat ordinària d'un advocat i jurista i és capaç de prestar serveis professionals d'advocacia.

Continguts

El treball de Fi de Màster consisteix en:

-       la resolució oral i per escrit, d’un cas pràctic que englobi diferents matèries relacionades amb les especialitats del Dret vistes pels estudiants durant el màster, i en connexió amb supòsits paradigmàtics o reals de consultoria i litigació.

En el treball s'ha d'apreciar l'aplicació i integració dels aprenentatges rebuts en els mòduls d'Organització de la Professió, Assessorament Jurídic, Litigació General, Litigació Especial i Pràctica Professional, així com l'ús efectiu dels recursos al seu abast per a donar solució eficient als problemes que es derivin de la seva preparació.

El treball ha de presentar una presentació del problema exposat tenint en compte la realitat jurídico-doctrinal actual, , amb una proposta  per part del estudiant de les vies de resolució i/o interpretació del tema analitzat.

Cada treball ha de contemplar totes les possibles alternatives de solució aplicables al supòsit. Per a la seva elaboració, l'alumne ha de mostrar autonomia, iniciativa i capacitat d'aplicació dels coneixements adquirits així com capacitat de comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, de forma oral i escrita, a un públic especialitzat, d'una manera clara i sense ambigüitats.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCada treball ha de contemplar una visió el més amplia possible sobre la qüestió jurídica que s’està analitzat i les diferents vies d’abordar-la; totes les possibles alternatives de solució aplicables al supòsit. Per a la seva elaboració, l'alumne ha de mostrar autonomia, iniciativa i capacitat d'aplicació dels coneixements adquirits així com capacitat de comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, de forma oral i escrita, a un públic especialitzat, d'una manera clara i sense ambigüitats.

El Treball de Fi de Màster compta amb 20 hores de presencialitat, en les que es realitzaran diferents sessions durant el curs encaminades a presentar el cas pràctic, les normes d’estil i redacció, això com per a resoldre els possibles dubtes que els estudiants puguin tenir sobre els continguts del cas.

A la primera meitat del mes de Juny, la direcció del màster posarà a disposició dels/de les estudiants el cas pràctics a analitzar.

Paral·lelament, s’assignarà a cada estudiant un/a tutor/a, que donarà suport al/a la estudiant durant el procés de realització del TFM. El suport es podrà realitzar a través de reunions presencials, videoconferències, o aquelles altres formes de comunicació que les parts acordin.

L’assignació del tutor es farà d’entre els/les professors/es de la UIC i/o professionals externs vinculats a la UIC, en atenció al seu coneixement de la matèries objecte del cas.

La publicació del cas pràctic, de la guia d’estil, així com totes les comunicacions als alumnes sobre el TFM es faran a través del Moodle específic creat a la web de la UIC. Igualment, el dipòsit del cas pràctic per part dels alumnes es farà via Moodle.

 

Calendari

-     Publicació del supòsit pràctic i de la guia d’estil per a la realització del TFM (12/7/22)

-     Assignació de tutors (14/7/22)

-     Sessió presencial de presentació i orientació del TFM (16/9/22)

-     Dipòsit de la part escrita del TFM (5/12/22)

-     Defensa oral del TFM (12/12/22)

-     Publicació de notes (Segona meitat de Desembre)

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn l'avaluació del treball es tindran en compte els següents aspectes:

Treball escrit:

La versió escrita del TFM haurà de ser dipositada abans de la data límit del 5/12/22.

a la plataforma de Moodle de la UIC creada exclusivament pel TFM.

En la seva qualificació es tindrà en compte especialment:

-       Els aspectes conceptuals: especialment l'aplicació dels coneixements i conceptes adquirits així com la coherència i claredat de l'exposició.

-       Els aspectes formals: presentació del treball d'acord amb els estàndards establerts en el llibre d'estil de la Facultat de Dret de la UIC.

Defensa oral:

En la seva qualificació es tindrà en compte especialment:

-       La capacitat de comunicació, especialment es tindrà en compte l'ús precís del llenguatge jurídic, així com l'ordre i la claredat de l'exposició.

-       En quant al contingut, la capacitat d'aplicació dels coneixements adquirits.

L’/la alumne/a realitzarà la defensa oral de forma individual, la qual tindrà una duració màxima de 30 minuts.

La defensa es realitzarà davant d’un tribunal format per tres membres, escollits per la direcció del màster entre professors de la UIC, i/o professionals externs que es considerin coneixedors de l’àrea del treball a avaluar.

L’/la alumne/a disposarà d’un màxim de 15 minuts per a exposar el seu TFM, i podrà fer servir eines de presentació tipus PowerPoint, PDF, o altres que consideri necessàries, prèvia autorització de la direcció del màster.

Posteriorment s’obrirà un torn de preguntes per par del tribunal, amb un torn de rèplica per a l’/la alumne/a. El temps màxim d’aquesta part seran 15 minuts.

L' ordre d' intervenció dels estudiants serà per sorteig, i es comunicarà als estudiants amb una antelació de 72 hores.

Criteris d’avaluació

La part escrita del TFM té un valor del 60% sobre la nota final.

La defensa oral del TFM suposa un 40% de la nota final.

En ambdós casos l' avaluació es realitzarà d' acord amb els criteris establerts en la rúbrica d'avaluació del TFM.

En la redacció escrita del TFM s'hauran de seguir els estàndards establerts en el llibre d' estil de la Facultat, i que s'ha posat a disposició als alumnes.

El retard en l'entrega de la part escrita del TFM dins de les primeres 24 hores des de la fi del termini resta un 5% en la nota final del TFM; si el retard és superior, un 10%.

Bibliografia i recursos

La pròpia de cada mòdul.