Universitat Internacional de Catalunya

Pràctica Professional

Pràctica Professional
24
10335
2
Primer semestre
PR
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Les pràctiques externes introdueixen l’alumne en l’anàlisi in situ detallada d’una experiència rellevant d’assessorament legal o intervenció forense mitjançant el contacte directe amb un despatx d’advocats o una institució amb activitat jurídica.

El Màster Universitari en Advocacia té una forta orientació professional, i això fa que sigui molt important el període de pràctiques al despatx. Les pràctiques són un mitjà més de formació de l’alumne pel que fa a coneixements i capacitats. Es realitzen a l’empara d’un conveni amb el despatx o la institució amb activitat jurídica i amb la supervisió i el seguiment de la Universitat i un representant de la institució d’acollida.

Requisits previs

Haver superat el primer semestre.

Objectius

L’objectiu de les pràctiques és que els alumnes prenguin contacte amb la realitat de la pràctica jurídica i puguin aplicar els conceptes teòrics apresos al Grau i el Màster a supòsits reals, una experiència que els ajudarà en la seva inserció futura en el món laboral.

Competències

  • CA05 - Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
  • CA06 - Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
  • CA07 - Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resoldre’ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
  • CA14 - Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
  • CA15 - Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Reconeix i valora el funcionament intern ordinari d’un despatx professional.

- Elabora tots els escrits processals necessaris per a la defensa d’un client.

- Aplica els principis bàsics del dret substantiu i processal i identifica els principals problemes que poden sorgir tant en la consultoria com en el curs del procés.

- S’enfronta a problemes deontològics professionals.

- Es familiaritza amb el funcionament i la problemàtica d’institucions relacionades amb l’exercici de la professió d’advocat.

- Coneix l’activitat d’altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l’exercici de la seva professió d’advocat.

- Rep informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d’activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió.

- En general, desenvolupa les competències i habilitats necessàries per exercir la professió d’advocat.

Continguts

• Enfrontar-se a problemes deontològics professionals.

• Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d’institucions relacionades amb l’exercici de les professions d’advocat i procurador.

• Conèixer l’activitat d’altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l’exercici de la seva professió.

• Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d’activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió.

• En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per exercir les professions d’advocat i procurador dels tribunals.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes pràctiques es desenvoluparan a les seus de despatxos professionals i entitats col·laboradores de la Facultat de Dret, amb una durada de 30 crèdits ECTS a partir del segon semestre del programa del Màster.

Al llarg del període de pràctiques l’alumne tindrà dos tutors, el de la Universitat i un jurista del despatx o la institució on realitzi les pràctiques.

Amb el tutor del Màster intentaran millorar les competències. Un cop finalitzi les pràctiques, haurà de presentar el treball efectuat davant la institució d’acollida mitjançant un document de memòria.

Els tutors assignats emetran un informe conjunt sobre el rendiment de l’alumne i formularan suggeriments de millora.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaInforme dels tutors de les pràctiques: 90%.

Informe d’autoavaluació de l’alumne: 10%.