Universitat Internacional de Catalunya

Dret Públic Català

Dret Públic Català
3
10407
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


La professora és a disposició de l' alumne vía correu electrònic, i mitjançant aquest es concertaran les hores de visita.

Requisits previs

No hi ha requisits previs per cursar aquesta assignatura.

Objectius

Aquesta disciplina farà l'alumne molt més coneixedor de les relacions jurídiques entre el ciutadà i l'Administració més propera que té al seu abast i, com a futur jurista, tindrà una base sòlida d'aprenentatge de les institucions de govern del propi país on exercirà la professió o la posada en pràctica d'aquests coneixements. Guanyant d'aquesta manera, actituds i habilitats per esdevenir operador jurídic d'aquestes relacions. 

Competències

  • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
  • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 15 - Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics
  • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
  • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà i comprendrà les bases jurídiques de funcionament de les Administracions Públiques catalanes.

2. Haurà desenvolupat habilitats en la comunicació oral i escrita

3. Haurà desenvolupat hàbits de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents.

4. Serà capaç d’identificar amb precisió l’estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d’un problema jurídic relatiu a l’àmbit d’aquesta matèria.

5. Haurà adquirit habilitats per l’aprenentatge autònom.

Continguts

1 El model d 'Estat i l' Estat de les Autonomies

1.1 La naturalesa dels estats compostos

1.2 L'evolució del model territorial espanyol

1.3 Els principis de l'Estat Autonòmic

2 Catalunya a l 'Estat Autonomic

2.1 El catalanisme polític

2.2 L'Estatut de 1979 i l'Estatut de 2006

2.3 Recurs d'inconstitucionalitat contra l'Estatut de 2006 i els efectes de la STC 31/2010 sobre l'Estatut de 2006.

3 Les fonts del dret a Catalunya. Especial referència a l'Estatut

3.1 Estatut d'Autonomia de Catalunya (concepte i naturalesa jurídica)

3.2 Procediment de reforma de l'EAC

3.3 Les modificacions extraestutarias de competències

3.4 Les lleis i altres normes amb força de llei

3.5 La potestat reglamentària autonòmica

4 Les Institucions catalans (i): Parlament

4.1 Caràcter i posició del Parlament de Catalunya

4.2 Sistema electoral

4.3 Estatut dels diputats

4.4 Organització i funcionament. La Taula i el President del Parlament. Els grups parlamentaris. La Junta de Portaveus. La Diputació permanent. El Ple i les comissions.

4.5 Funcions d'impuls i control de l'acció del Govern

5 Les Institucions catalans (ii): el president de la Generalitat i el Govern

5.1 Posició del President en el sistema institucional de la Generalitat

5.2 La investidura i la designació

5.3 Les funcions del President

5.4 L'estatut personal del President

5.5 El Govern o Consell Executiu

5.6 La responsabilitat política del President i del Govern: Moció de censura i qüestió de confiança

6 Les Institucions catalans (iii): órgans de control I ALTRES órgans estatutaris

6.1 Consell de Garanties Estatutàries

6.2 El Síndic de Greuges

6.3 La Sindicatura de Comptes.

6.4 El Consell Audiovisual de Catalunya.

7 Les competències de Catalunya. Matèries competencials.

7.1 Les qüestions competencials

7.2 Tipus de competències: A) Competències exclusives. B) Competències compartides. C) Competències executives. D) Competències relatives a l'aplicació del Dret Europeu. I) Altres qüestions generals relatives a les competències de Catalunya

 8 Drets i Deures dels Ciutadans a Catalunya

8.1 La constitucionalitat del reconeixement de drets i llibertats dels EEAA

8.2 Naturalesa jurídica, límits i sistema de protecció de les declaracions estatutàries de drets i llibertats

8.3 Drets estatutaris dels catalans

9 L'organització territorial de Catalunya

9.1 El Govern Local

9.2 Estatut d'Autonomia, Llei de Bases del Règim Local i Llei municipal i de règim local de Catalunya

9.3 La Carta Municipal de Barcelona

10 Les relacions institucionals entre la Generalitat i l 'Estat i Amb altres CCAA

10.1 Participació de la Generalitat a les institucions de l'Estat

10.2 Relacions de col·laboració entre Estat i la Generalitat

10.3 Les relacions exteriors de les Comunitats Autònomes

11 El sistema de financiació Autonòmic i el model d 'Estat

11.1 El model de finançament autonòmic i el model d'Estat

11.2 Principis de la hisenda autonòmica

11.3 Els recursos de la Generalitat de Catalunya

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals en la primera part del curs .

Exposicions a l'aula en la segona part del curs .

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
15 17 18
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
03 04 15
Estudi independent de l'alumne
11 17 18
Treballs individuals i en grup
03

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1a CONVOCATÒRIA

Classes magistrals en la primera part del curs sobre les quals es realitzaran proves sorpresives. Si el promig d'aquestes proves és igual o superior a 7 es llibera l'assignatura.

La nota es complementa amb Exposicions a l'aula en la segona part del curs i un examen final per a les persones que no hagin alliberat l'assignatura per curs.

La participació activa i eficient en el projecte IN TIME pot suposar fins a 1 punt més en la nota final d'avaluació sense que en cap cas pugui comportar automàticament l'aprovat o la M Honor en l'assignatura.

  


2a CONVOCATÒRIA
  • 100% examen final

 


Bibliografia i recursos

- BARCELÓ, Mercè i VINTRÓ, Joan  et al. "DRET PÚBLIC DE CATALUNYA". Ed. Atelier. Barcelona, 2011.

- RIDAO, Joan, Curs de Dret Públic de Catalunya, Marcial Pons, Barcelona, 2018.

- ÁLVAREZ CONDE, Enrique, GARCÍA-MONCÓ, Alfonso y TUR AUSINA, Rosario, "DERECHO AUTONÓMICO", Tecnos, Madrid, 2013.