Universitat Internacional de Catalunya

Dret Mercantil 3

Dret Mercantil 3
3
10408
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Els/Les alumnes poden contactar via email amb el professor en la direcció msimonaltaba@uic.es.

Presentació

La finalitat d'el tràfic econòmic és la circulació dels béns. El Dret Mercantil regula i protegeix els mitjans o instruments jurídics de què es valen els empresaris, en particular el contracte, el títol-valor i les accions en borsa. D'aquí que el seu estudi sigui necessari per comprendre la transcendència jurídica i econòmica d'aquests instruments de tràfic empresarial.

Objectius

L’assignatura està dirigida a estudiar els aspectes teòrics i pràctics dels diferents contractes mercantils així com dels títols-valors i els mercats de valors. L’alumne haurà de comprendre el perquè de l’elecció de cadascuna de les modalitats de contractació mercantil, així com els avantatges que reporta l’ús dels títols canviaris.

Competències

 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 14 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual
 • 19 - Desenvolupar la capacitat de redactar escrits jurídics
 • 21 - Desenvolupar la capacitat de creació i estructuració normativa
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 29 - Ser capaç de reunir i interpretar documentació econòmica
 • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Resultats d'aprenentatge

1. Podrá identificar y conocer los diferentes tipos contractuales

2. Conocerá y comprenderá las reglas generales de los títulos valores y el funcionamiento del mercado de valores

3. Será capaz de trabajar de forma autónoma y de planificar y organizar su aprendizaje

4. Desarrollará capacidades de comunicación jurídica: redacción de escritos jurídicos y argumentación jurídica

5. Habrá adquirido capacidades en la resolución de conflictos jurídicos de carácter mercantil

6. Habrá adquirido destreza en el uso de la TIC’s en relación a la obtención de información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, etc.)

7. Será capaz de interpretar documentación económica y la documentación habitual en el tráfico mercantil

8. Habrá desarrollado habilidades en la redacción de contratos y documentos mercantiles

Continguts

TEMA 1. CONTRACTACIÓ MERCANTIL

a) Introducció

b) Règim jurídic de les obligacions i contractes mercantils

c) La formació del contracte mercantil: condicions generals del contracte, clàusules abusives i contractació electrònica

 

TEMA 2. LA COMPRAVENDA MERCANTIL

a) La mercantilitat de la compravenda

b) Compravendes mercantiles i figures similars (compravendes a plaços, vendes a distància, suministrament)

c) Transferència d'empreses                                                                                                                 

d) Arrendament d'empreses  

e) Comptes en participació

 

TEMA 3. CONTRACTES DE DISTRIBUCIÓ

a) Distribució comercial

b) Règim jurídic de distribució

c) El contracte de franquícia

 

TEMA 4. CONTRACTES DE COL·LABORACIÓ

a) Contracte de comissió

b) Contracte d'agència

c) Contracte de mediació o intermediació

d) Contractes publicitaris

 

TEMA 5. EL CONTRACTE DE TRANSPORT

a) Concepte i classes

b) El contracte per al transport terrestre de mercaderies

c) Elements i règim  jurídic

 

TEMA 6. CONTRACTE D'ASSEGURANÇA

a) Concepte, naturalesa, elements i contingut

b) Tipus de contractes d'assegurances

c) Règim jurídic

 

TEMA 7. CONTRACTES BANCARIS

a) Característiques

b) Classificació de les operacions bancàries (actius i passius)

c) Contractes de finançament bancari

d) Contractes de captació de passius

 

TEMA 8. TEORIA GENERAL DE VALORS

a) Concepte

b) Característiques

c) Classificació de títols-valors

d) Anotacions en compte

 

TEMA 9. TIPOLOGIA DE TÍTOLS -VALORS

a) La Llei Canviaria i del Xec

b) La lletra de canvi

c) El pagaré

d) El xec

 

TEMA 10. EL MERCAT DE VALORS

a) Marc legal i finalitat

b) Mercats primaris i secundaris

c) Comissió Nacional del Mercat de Valors. Els operadors bursàtils.

d) Les borses. Organització i funcionament

e) Contractes bursàtils. Ofertes d'adquisició i venda de valors

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl desenvolupament de l'assignatura es realitzarà mitjançant la presentació dels temes per part de professor a classe, acompanyat de les respectives presentacions de la matèria. Els alumnes / as tindran disponible les presentacions amb antelació suficient en el Moodle de l'assignatura. A més, es presentaran casos pràctics i activitats de treball en grup que permetin un millor coneixement de l'assignatura. En les pràctiques i activitats dutes a terme pels alumnes es buscarà potenciar aquelles habilitats i competències que suposin una preparació per a l'exercici de el dret. Entre elles l'exposició oral a classe, la defensa mitjançant argumentació dels instruments empresarials més adequats per a cada cas. Es pretén mitjançant aquestes activitats dotar de solvència i coneixements adequats per a la pràctica jurídica mercantil en cadascun dels diferents àmbits sobre els quals es desenvolupa l'assignatura (contractes mercantils, títols-valors, i mercat de valors).

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
14 17 18
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
21 22 23 24 29
Estudi independent de l'alumne
11 17 18 21 24 29 30
Treballs individuals i en grup
19 21 22 23 24

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrimera convocatòria:

El sistema d'avaluació de l'assignatura serà continu mitjançant la suma aritmètica dels següents percentatges:

-       Un 20% de la nota final vindrà determinat per l'assistència, la participació activa en les classes, i en les diferents activitats pràctiques que es planifiquin durant el curs.

-       Un 30% de la nota final correspon als dos exàmens parcials escrits que es realitzaran durant el curs.

-       Un 50% de la nota final vindrà donat pel resultat de l'examen final de l'assignatura. L'examen serà escrit i sobre qüestions relacionades amb el temari de el curs.

Segona convocatòria:

Els percentatges d'avaluació contínua s'aplicaran de la mateixa manera respecte a la segona convocatòria,sempre i quan l'estudiant hagi superat l'avaluació continua. En cas contrari, l'examen final representarà el 100% de la nota total.

 

En ambdues convocatories, per aprovar l'assignatura, és necessari haver superat l'examen final.

 

El calendari de proves de l' assignatura és el següent:

- Parcial 1: Dijous 3/11/22 10h

- Parcial 2: Dilluns 19/12/22 11h

- Examen Final: Dijous 12/1/22 10h

- Examen 2a Convocatòria: Pendent de determinar


 

  

Bibliografia i recursos

Els manuals recomanats són:

(1)   BROSETA PONT, Manuel / MARTÍNEZ SANZ, Fernando, Manual de Derecho Mercantil. Vol II, Tecnos.

(2)   MENENDEZ Aurelio, Lecciones de derecho mercantil, Ed. Civitas,

(3)   VICENT CHULIÁ, Francisco, Introducción al derecho mercantil, Ed. Tirant lo Blanch

(4)   SÁNCHEZ CALERO F., Instituciones de Derecho Mercantil, Vol II, McGraw-Hill.

És important consultar sempre l'edició més recent possible d'aquests manuals, per evitar contradiccions amb la legislació derogada o modificada.


Es recomana consultar amb biblioteca quins manuals estan disponibles per consultar en línia.