Universitat Internacional de Catalunya

Dret del Treball i de la Seguretat Social 2

Dret del Treball i de la Seguretat Social 2
3
10409
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


El professor atendrà a l'alumne quan aquest ho sol·liciti a través d'un correu electrònic. 

Presentació

La legislació sobre Seguretat Social ha adquirit un volum i complexitat que necessita d'un estudi específic dins de l'assignatura més genèrica de Dret del Treball. En aquest curs s'estudia el sistema de Seguretat Social a Espanya i la dinàmica de les diferents prestacions

Requisits previs

No procedeix

Objectius

L'alumne ha d'obtenir unes nocions clares del complex sistema de Seguretat Social i les seves principals prestacions. Això li servirà d'eina per poder actualitzar i posar en pràctica una normativa en constant evolució.

Competències

  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 15 - Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics
  • 16 - Tenir capacitat per utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eines de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic
  • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
  • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual
  • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
  • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
  • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
  • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà i comprendrà l'organització del sistema de la Seguretat Social

2. Hi haurà adquirit un coneixement sòlid de l'enquadrament en el sistema de Seguretat Social d'empreses i treballadors

3. Coneixerà i comprendrà els diferents tipus de prestacions de la Seguretat Social

4. Hi haurà desenvolupat la capacitat de portar el seguiment d'expedients administratius davant els diferents organismes de la Seguretat Social

5. Hi haurà desenvolupat la capacitat de resoldre casos pràctics relatius a aquesta matèria utilitzant tant el material proporcionat com l'obtingut pel seu propi treball

6. Serà capaç de buscar informació, interpretar-la i utilitzar-la per a la resolució de casos pràctics o la realització de treballs relatius a aquesta matèria

7. Identificarà i interpretarà la documentació d'ús habitual de l'àmbit del Dret laboral

Continguts

 

 

TEMA 1.- Introducció al concepte de Seguretat Social.

 

TEMA 2.-La Seguretat Social a Espanya.

           2.1 Evolució històrica.

           2.2La Seguretat Social i la Constitució espanyola.

           2.3 Distribució de competències entre Estat i comunitats autònomes.

           2.4 Les Fonts de la Seguretat Social.

 

TEMA 3.- Camp d'aplicació de la Seguretat Social.

           3.1 Criteris personals i territorials.

           3.2 Criteris professionals.

                 3.2.1 El Règim General

                 3.2.2 Els règims especials

 

TEMA 4.- La gestió de la Seguretat Social

           4.1 Les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social.

           4.2 Les entitats col·laboradores en la gestió.

                4.2.1 Les Mútues colaboradores amb la Seguretat Social

                4.2.2 La col·laboració de les empreses.

 

TEMA 5.- Actes d'enquadrament.

           5.1. Inscripció d'empreses.

           5.2. Afiliació.

           5.3. L'alta i situacions assimilades a l'alta.

            5.4. La baixa.

 

TEMA 6.- El finançament de la Seguretat Social

           6.1. Sistema de cotització i sistema d'impost.

           6.2. La cotització a la Seguretat Social a Espanya.

                  6.2.1. concepte

                  6.2.2. L'obligació de cotitzar.

                  6.2.3. Supòsits especials.

                  6.2.4. Bonificacions i reduccions.

           6.3. La recaptació de la quota.

                  6.3.1. Compliment voluntari.

                  6.3.2. Recaptació en via executiva.

 

TEMA 7.- Acció Protectora

            7.1. Les contingències protegides.

           7.2. Contingències professionals.

                  7.2.1. L'accident de treball.

                  7.2.2. La malaltia professional.

          7.3. Les contingències comuns.

          7.4. La qualificació de la contingència.

 

TEMA 8.- Les prestacions.

           8.1. Concepte i caracteristiques generals

           8.2. Garantia de les prestacions

           8.3. La responsabilitat amb vista a les prestacions.

                  8.3.1 Supòsits.

                  8.3.2. Principi d'automaticitat de les prestacions

           8.4 Els recàrrecs de prestacions.

 

TEMA 9.- La incapacitat temporal.  

           9.1. Concepte i requisits.     

           9.2. Contingut i dinàmica de la prestació.

 

TEMA 10.- Prestacions per naixement icura del menor. risc durant l'embaràs i durant la lactància natural.  

           10. 1. Naixement i cura del menor.

                 10.1.1.- Concepte i requisits

                 10.1.2 .- Contingut i dinàmica de la prestació.   

           10.2. Risc durant l'embaràs i lactància natural

                  10.2.1. Concepte i requisits

                  10.2.2. Contingut i dinàmica de les prestacions

 

TEMA 11.- La incapacitat permanent.     

           11.1. Concepte, classes i requisits.         

           11.2. Contingut i dinàmica de la prestació.       

                 

TEMA 12.- La jubilació.        

            12.1.Concepte i requisits.        

            12.2. Contingut i dinàmica de la prestació.       

  

TEMA 13.- La protecció per mort i supervivència.     

    .      13.1. Viduïtat. 

                13.1.1. Concepte i requisits

                13.1.2. Contingut i dinàmica de la prestació    

           13.2. Orfandat.   

                13.2.1. Concepte i requisits

                14.2.2. Contingut i dinàmica de la prestació  

           13.3. Prestacions a favor de familiars.

           13.4. Indemnitzacions a preu fet i auxili per defunció.

 

TEMA 14.- Atur.      

           14.1. Concepte i situacions protegides.    

           14.2. Nivell contributiu.      

           14.3. Nivell assistencial.       

           14.4 Gestió, finançament, pagament i control.  

 

TEMA 15.- Les pensions no contributives.

          

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs combina l'explicació teòrica del temari amb el plantejament i resolució de casos pràctics. Alguns d'ells han de ser preparats prèviament, com a part del treball personal, i altres són resolts en hores lectives mitjançant treball en grup.

 

 ACTIVITAT FORMATIVA                                                                  COMPETÈNCIES

Presentació a l'aula dels conceptes i la seva aplicació pràctica               15 16 17 18

Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes                                16 22 23 24 25

(individual i en grup)

Estudi independent de l'alumne                                                     11 17 18 22 23 24 25

 

 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
15 16 17 18
Actividades en el aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
16 22 23 24 25
Estudio independiente del alumno
11 17 18 22 23 24 25

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer superar l'assignatura és requisit previ obtenir un mínim de 4,5 en l'examen de final de semestre.

Obtinguda aquesta nota mínima, s'aplica el següent criteri d'avaluació:

L'examen final suposa el 70% de la nota final.

El 30% restant depèn de l'avaluació continuada en la qual es té en compte l'assistència a classe, participació i casos pràctics que hauran de ser resolts i lliurats com a treball individual.

 Esta previst, amb caràcter voluntari, un examen parcial dels temes 2 a 8 que serà alliberador amb una nota mínima de 5,5. 

Data d'examen: 11/11/2022

 La nota del "examen final" que computa un 70% de la nota final es calcularà com segueix:

-Qui realitzi examen final de la totalitat de l'assignatura (ja sigui perquè no es va presentar a l'examen parcial o perquè no va obtenir el mínim de 5.5), obtindrà una nota que servirà per a l'avaluació global. Recordeu que cal obtenir un mínim de 4.5

-Qui hagi alliberat el parcial, només s'haurà d'examinar de la matèria restant ( temes 9 a 15), i la nota de "examen final" serà el resultat de sumar la nota del parcial i del final i dividir-la entre dues. També en aquest cas la nota de l'últim examen realitzat ha de ser d'un mínim de 4.5

 En la convocatòria de juny/juliol no es tindrà en compte l'avaluació contínua. 

 

Bibliografia i recursos

Blasco Lahoz, José Francisco i López Gandia, Juan. Curs de Seguretat Social. Editorial Tirant lo Blanch. 14ª edició. 2022

Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Es molt útil consultar la pàgina web de la Seguretat Social, especialment per a les diferents prestacions, ja que està sempre actualitzada i té un contingut molt complet:

www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/inicio

Per a la prestació d'atur, també és útil la web del SEPE: www.sepe.es