Universitat Internacional de Catalunya

Dret Processal Penal 1

Dret Processal Penal 1
3
10410
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


El professor atendrà els alumnes prèvia cita concertada per email amb els alumnes. e-mail de contacto mdpfernandez@uic.es

Presentació

L'assignatura de Dret Processal Penal I situa a l'estudiant en el procés a través del qual l'Estat aplicarà el Dret Penal que prèviament ha estudiat.

Aquesta disciplina, de forma general, pretén dotar a l'alumne dels coneixements i les competències necessàries per tal que en el seu futur professional pugui dur a terme una verdadera tutela judicial efectiva de les parts d'un procés penal.

En aquesta primera part de l'assignatura, concretament, els principis que inspiren el procés penal i els drets fonamentals que estan en joc en el mateix gaudeixen d'un importància cabdal en el marc, no únicament de la fase d'instrucció que ens pertoca, sinó també de la posterior de judici oral que serà estudiada a l'assignatura de Dret Processal Penal II. 

Requisits previs

S’aconsella haver cursat prèviament l’assignatura Dret Processal 1.

Objectius

Es persegueixen els següents objectius:

(i) Conèixer l’estructura i el funcionament del sistema processal penal espanyol, així com comprendre correctament la mecànica de les principals institucions processals penals. Es pretén que l’alumne entengui la matèria perfectament, de manera que pugui enfrontar-se a la Llei, a les explicacions dels clients i a l’assimilació d’informació especialitzada sense problemes.

(ii) Saber manejar amb soltesa i sense ajuda totes i cadascuna de les institucions que conformen el procés penal declaratiu. Al final del curs, s’ha de saber redactar querelles, assistir al client –en qualitat d’investigat-, realitzar una bona defensa tècnica en seu d’instrucció i intervenir en judicis amb soltesa.

(iii) Dominar els textos legals, els seus detalls, escletxes i peculiaritats.

Competències

 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
 • 06 - Adquirir habilitats en la presa de decisions
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 19 - Desenvolupar la capacitat de redactar escrits jurídics
 • 20 - Conèixer els aspectes bàsics de l'argumentació jurídica
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.
 • 26 - Dominar les tècniques i formes de prova

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà i comprendrà els conceptes bàsics del Dret processal penal: l’objecte del procés penal, la seva estructura i el complex entramat de tipus procedimentals.

2. Coneixerà, identificarà i comprendrà les diferents fases del procés penal declaratiu, els mitjans de prova, així com el sistema de recursos.

3. Haurà adquirit habilitats en la comunicació oral i escrita.

4. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul.

5. Haurà adquirit competències processals.

6. Haurà desenvolupat hàbits de netedat en la presentació personal i de documents.

Continguts

TEMA 1. El procés penal: fins i característiques. Analogies i diferencies amb el procés civil. Sistemes i principis del procés penal.

TEMA 2. Principis del procediment. Drets i garanties constitucionals i supranacionals

TEMA 3. La determinació dels jutjadors: jurisdicció i competències pena, repartiment, recusació i abstenció 

TEMA 4. Les «parts» en el procés penal (I): ministeri fiscal, parts acusadores i víctima

TEMA 5. Les parts acusades en el procés penal

TEMA 6. L'objecte del procés penal. Les qüestions prejudicials

TEMA 7. La instrucció (I): fase preliminar

TEMA 8. La instrucció (II): desenvolupament del sumari o diligències prèvies: actes d'investigació. Ordre europea d'investigació en matèria penal

TEMA 9. La instrucció (III): mesures limitatives de drets fonamentals

TEMA 10. Mesures cautelars

TEMA 11. Delimitació subjectiva de l'acció penal: la providència de processament i la imputació. Fi de la instrucció

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia docent de l'assignatura consistirà, en primer lloc, en classes expositives en les que es requerirà la participació activa de l'alumnat a través de preguntes directes amb la finalitat de generar dubtes cognitius que garanteixin un aprenentatge real de la nostra disciplina.

A més i sempre que les circumstàncies ho permetin, el professor utilitzarà l'aprenentatge basat en problemes (ABP) en aquells temes on hi hagi una casuística abundant i es mostrin, en aquest sentit, propicis per aquesta metodologia.

Sense prejudici de l’anterior, el professor utilitzarà casos pràctics reals a la majoria de classes de l'assignatura. 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
17
Actividades en el aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
03 06 19 20 22 23 24 25 26
Estudio independiente del alumno
11 17 20 24
Trabajos individuales y en grupo
04 19 22 23 24

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura es compon de:

 

1) Exàmens:

 

Hi haurà un examen parcial obligatori, que serà alliberador. Es requerirà una nota mínima de 5.

 

En el cas dels alumnes que alliberin matèria, la nota mitjana entre l´examen parcial i el final representarà el 60% de la nota final de lassignatura.

 

Per a la resta d´alumnes, la nota de l´examen final representarà el 60 % de la nota final de lassignatura.

 

2) Avaluació contínua:

 

a) Assistència i participació a les classes: representa el 10% de la nota final de l'assignatura.

 

L'assistència és el primer pas per a l'adquisició d'un coneixement del Dret Processal aplicat al dia a dia que els alumnes es trobaran en el futur laboral. Ara bé, ha de ser una assistència activa, per la qual cosa, per tal de garantir una avaluació realment contínua i adequada al Pla de Bolonya, l'actitud activa de l'estudiant a classe és imprescindible: s'espera puntualitat, actitud participativa, col·laborativa, oberta, inclusiva i de discussió entre tots els estudiants per maximitzar laprenentatge daquesta assignatura.

 

b) Activitats pràctiques que consistiran principalment en anàlisi de querelles, atestats policials, sentències, comentaris, debats jurídics sobre diferents qüestions tractades a classe, exposicions orals, etc. Aquestes activitats representaran el 30% de la nota final de lassignatura.

 

Segona convocatòria:

 

A la segona convocatòria, l'examen computarà un 70% de la nota final de la mateixa. L'estructura de l'examen serà idèntica a l'examen final. El 30% de la nota final correspondrà a la nota de l'avaluació continuada indicada a l'apartat anterior.

 

Pel que fa a l'atenció als alumnes, caldrà posar que la professora atendrà prèvia cita concertada per correu electrònic amb els alumnes.

Bibliografia i recursos

El punt de partida per l'estudi d'aquesta signatura és la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECRIM) - tinguin en compte que aquesta haurà d'estar actualitzada a la data en què s'imparteixi l'assignatura. 

Amb la finalitat de sistematitzar el contingut de la citada, es recomanen els següents manuals:

ARMENTA DEU, T., Lecciones de Derecho procesal penal, Marcial Pons, Madrid, 13ª edició, 2021.

MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal, Tirant lo Blanch, València, 27ª edició, 2019.

Per a la realització dels casos pràctics, l'estudiant haurà d'haver fet us de les bases de dades que té a la seva disposició a la biblioteca digital de la Universitat.