Universitat Internacional de Catalunya

Dret Internacional Privat

Dret Internacional Privat
6
10411
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat

Presentació

 

Les relacions entre les persones, les estructures societàries i els pobles en general, en un món interconnectat en tots els camps, és una realitat que la formació de qualsevol jurista no pot ignorar.

En un context mundial cada vegada més internacionalitzat, més interrelacionat, les activitats comercials, les inversions i els llaços familiars entre els éssers humans desconeixen la noció de fronteres, donant lloc a múltiples relacions del tràfic jurídic extern.

No obstant això, és apreciable un desordre jurisdiccional i legislatiu a l'hora d'abordar realitats jurídiques referides al Dret de Persones, de Família, de les obligacions i de Successions, quan aquestes disciplines s'internacionalitzen, en xocar diverses sobiranies nacionals.

I per resoldre aquestes qüestions apareix el Dret Internacional Privat i serveix, bàsicament, per determinar la jurisdicció competent i la llei aplicable a problemes jurídics internacionalitzats, perquè presenten algun element del tràfic jurídic extern, posant en connexió a dues o més ordenaments jurídics; però també, en sentit ampli, s'ocupa d'altres qüestions, com la cooperació judicial internacional, la restitució en casos de sostracció internacional de menors, o fins i tot l'arbitratge internacional.

 

Requisits previs

No procedeix

Objectius

1. Que l'alumne estigui en condicions analitzar situacions jurídiques pròpies del dret internacional privat i d'enfrontar-se a elles utilitzant els criteris, conceptes, eines i alternatives que facilita aquesta disciplina.

2. Desenvolupar destreses individuals en matèria d'aplicació de tractats internacionals i normatives comunitàries i en la recerca i maneig de fonts bibliogràfiques i documentals.

3. Que alumne conegui i es familiaritzi amb la terminologia, els conceptes, i. en general, la metodologia pròpia del Dret Internacional Privat; i

4. Apropar a l'alumne a l'arbitratge internacional.

Competències

  • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
  • 07 - Adquirir habilitats per a la negociació i per a la mediació
  • 09 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibilitat envers temes relacionats amb els drets fonamentals i el respecte cap a altres cultures i costums
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 15 - Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics
  • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà i comprendrà l'aproximació jurídica del Dret Internacional Privat als supòsits d'internacionalització creixent de la vida de les persones.

2. Haurà adquirit habilitats i destreses per a conèixer i aplicar la pluralitat de les seves fonts i les diferents tècniques de reglamentació del dret internacional privat.

3. Haurà desenvolupat habilitats i destreses per a resoldre aquests supòsits abordant els problemes propis: competència judicial internacional, la qüestió de la llei aplicable, la prova del dret estranger i el reconeixement de sentències i altres tipus d'actes estrangers, tant en l'àmbit civil com en el mercantil.

4. Coneixerà i comprendrà els temes de nacionalitat i condició de l'estranger.

5. Haurà adquirit habilitats per al treball en equip.

6. Haurà adquirit habilitats per a la negociació i per a la mediació.

7. Serà sensible a la promoció del respecte cap a altres cultures i costums.

8. Haurà adquirit sensibilitat cap a temes relacionats amb els drets fonamentals.

9. Serà capaç de buscar informació, interpretar-la i utilitzar-la per a la resolució de casos pràctics o la realització de treballs relatius a aquesta matèria.

10. Serà capaç de projectar els coneixements d'aquesta matèria en el judici de subsumpció relatiu a casos pràctics.

11. Haurà adquirit habilitats per a l'aprenentatge autònom.

Continguts

QÜESTIONS PRELIMINARS

Tema 1. El Dret internacional privat: concepte, objecte i funció. Pressupostos i problemes. Sistema de fonts. La Constitució i el Dret internacional privat. El títol preliminar del Codi civil.

Tema 2. El Dret interregional: criteris del sistema espanyol. El veïnatge civil.

Tema 3. La nacionalitat: concepte. La seva adquisició, pèrdua i recuperació en dret espanyol. Els problemes de la doble nacionalitat.

EL DRET APLICABLE

Tema 4. Tècnica normativa en el Dret internacional privat: les normes de conflicte i les normes materials. La norma de conflicte: punts de connexió, imperativitat i alternatives. Panorama legislatiu espanyol.

Tema 5. Els problemes en l'aplicació de la norma de conflicte: la qualificació i el conflicte de qualificacions; el frau a la llei internacional; el reenviament i els seus graus. El conflicte mòbil. Impossibilitat d'aplicació del dret estranger (excepció d'ordre públic). El dret estranger: al·legació i prova.

PERSONES, FAMÍLIA I SUCCESSIONS

Tema 6. La persona física: estatut personal. Capacitat, incapacitat, majoria d'edat i emancipació. La protecció dels incapacitats majors.

Tema 7. Dret de Família Internacional (I). Matrimoni, parelles de fet i crisis matrimonials.

Tema 8. Dret de Família Internacional (II). Filiació i adopció. Protecció de menors: la sostracció internacional de menors. Els aliments.

Tema 9. Les persones jurídiques i el Dret internacional privat. Especial referència a les societats de capital i dels grups de societats.

Tema 10. La successió hereditària en el dret internacional privat. El certificat successori europeu.

OBLIGACIONS, CONTRACTES I DRETS REALS

Tema 11. Les obligacions contractuals en el dret internacional privat. La nova Lex Mercatoria. El reglament comunitari "Roma I". El contracte de treball internacional i el de consum.

Tema 12. Les obligacions extracontractuals en el Dret internacional privat. El reglament comunitari Roma II.

Tema 13. Els drets reals i el Dret internacional privat. Els drets de propietat intel·lectual i industrial.

COMPETÈNCIA JUDICIAL INTERNACIONAL, COOPERACIÓ INTERNACIONAL, RECONEIXEMENT I LLIURE CIRCULACIÓ DE DECISIONS ESTRANGERES

Tema 14. La competència judicial internacional: concepte i límits. La immunitat de jurisdicció. Fòrums de competència judicial internacional. Principals instruments i normes: Brussel·les I, II i II bis i la L.O.P.J. L'assistència judicial internacional.

Tema 15. El reconeixement de decisions judicials estrangeres i d'actes de jurisdicció voluntària. La lliure circulació de decisions judicials en l'àmbit comunitari. Tractats internacionals i el sistema de la reciprocitat.

Tema 16. La forma i el Dret internacional Privat: l'article 11 del Codi civil. El document públic estranger. El seu accés als registres públics. El títol executiu europeu.

L'ARBITRATGE EN LA SOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES INTERNACIONALS

Tema 17. L'arbitratge comercial internacional: L'autonomia de la voluntat i la desactivació de la jurisdicció estatal en controvèrsies comercials. El conveni arbitral, els àrbitres i l'execució de laudes arbitrals.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'impartirà mitjançant classes magistrals en què el professor explicarà els continguts de l'assignatura, amb especial referència al dret positiu. Es donarà importància destacada als aspectes pràctics de cada matèria, per tal que l'alumne es familiaritzi amb l'aplicació dels diversos conceptes i metodologia pròpia del Dret internacional privat. Les classes magistrals es combinaran amb pràctiques, per tal que l'alumne pugui aplicar els coneixements adquirits i reforçar d'aquesta manera el contingut teòric.
ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
09 15
Actividades en el aula para el seguimiento de los alumnos (individual y en grupo)
24
Estudio independiente del alumno
11
Estudio y trabajo en equipo
05 07
Tutorías
11

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final de l'assignatura estarà integrada per la nota de l'examen final, que comptarà un 50% i la nota de l'avaluació contínua, que comptarà un 50%. És imprescindible que la nota de l'examen final sigui com a mínim d'un 4 per aprovar l'assignatura. En cas contrari, és a dir, si l'examen final té una puntuació inferior a 4, no es tindrà en compte l'avaluació contínua i se suspendrà l'assignatura.

L'examen final consistirà en una prova única.

L'avaluació contínua està constituïda, a efectes de la nota final, per:

1. L'assistència a classe, que comptarà un 10%. D'aquesta 10%, un 5% estarà integrat per la valoració de les intervencions i participació a classe, i l'altre 5% exclusivament per l'assistència, que és obligatòria. En aquest sentit, es passarà llista en 5 dies aleatoris. La no assistència un d'aquests dies descomptarà un 1%.

2. Es farà un examen parcial presencial alliberador el dia 21 d'octubre. Serà escrit i comptarà un 20% de la nota final.

3. I finalment, es farà una pràctica, que s'haurà de realitzar a casa i discutir a l'Aula, i que comptarà un altre 20%.

En l'examen de 2a convocatòria de Juliol no es tindrà en compte l'avaluació contínua.

El professor estarà sempre disponible per a dubtes i tutories. Es prega comunicar-se al mail del professor a bé al final de les classes teòriques.

Bibliografia i recursos

- Alfonso-Luis Calvo Caravaca / Javier Carrascosa González, (dir.) Derecho Internacional Privado, vol. I y II, Comares, Granada (última edición).

- José Carlos Fernández Rozas / Sixto Sánchez Lorenzo. Derecho internacional privado. Thomson Reuters. Civitas (última edición).

- Carlos Esplugues Mota / José Luis Iglesias Buhigues. Derecho Internacional Privado. Tirant lo Blanch (6ª edición).

- Legislación básica de Derecho internacional privado (Tecnos, o cualquier otra editorial).