Universitat Internacional de Catalunya

Dret Eclesiàstic i Matrimonial Canònic

Dret Eclesiàstic i Matrimonial Canònic
6
10412
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


L'atenció personalitzada del alumnes està orientada als següents aspectes:

a) realització, seguiment i avaluació de treballs;

b) orientació personal sobre els continguts de l'assignatura, el sistema d'avañluació i la metodologia; 

c) consolidació de coneixements, habilitats, aptituts i actituts en les àrees de competència transversals o generals com ara el treball en equip, la comunicació oral i escrita, els valors associats a la pràctica prfessional i l'aprenentatge autònom de l'estudiant.

Horari d'atenció:

Dijous de 9.00 a 11.00 del matí i altres dies, prèviament acordats amb la professora Gas.

És convenient concertar cita prèviament de paraula o per correu electrónic amb la professora. 

El Prof. Guardia atendrà prèvia sol·licitud al seu correu electrònic.

 

Presentació

El Dret eclesiàstic de l’Estat és la branca de l’ordenament jurídic que regula el dret fonamental de llibertat religiosa i les relacions de l’Estat amb les confessions religioses. 

El Dret matrimonial canònic és la branca de l’ordenament jurídic de l'Església catòlica que regula el matrimoni canònic, on es troba l’origen de l'ordenació jurídica de la institució matrimonial. L’assignatura estudia la sistematització del matrimoni, els seus trets característics essencials, les causes de nul.litat del vincle, axí com els processos canònics de nul-litat del matrimoni.

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs.

Objectius

-Conèixer la projecció del factor religiós en la societat civil, tant en la vessant individual com dels grups religiosos.

-Conèixer els elements essencials del dret de llibertat religiosa i el seu desenvolupament legal internacional i a l’Estat espanyol.

-Conèixer els principis bàsics que inspiren l’ordenament jurídic canónic.

-Conèixer els trets essencials de la institució matrimonial i la seva raó de ser en la societat i en la història.

-Reflectir sobre el matrimoni canònic com a inspirador de la institució del matrimoni civil a Occident.

Competències

  • 08 - Desenvolupar mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic
  • 09 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibilitat envers temes relacionats amb els drets fonamentals i el respecte cap a altres cultures i costums
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 16 - Tenir capacitat per utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eines de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic
  • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic

Resultats d'aprenentatge

1. Desenvolupament d’habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts de la matèria.

2. Capacitat de treballar de forma autònoma i de planificar i organitzar el propi aprenentatge.

3. Desenvolupament de mecanismes que afavoreixin la sensibilitat envers els compromisos ètics i els drets fonamentals.

4. Anàlisi de les relacions entre l’Estat i les confessions religioses mitjançant els acords de cooperació.

5. Adquisició de mecanismes que afavoreixin el respecte envers altres cultures i costums.

6. Comprensió i identificació dels diferents elements que configuren el dret de llibertat religiosa.

7. Coneixement i capacitat de distingir les diferents formes de celebració del matrimni religiós i els seus efectes jurídics civils.

8. Identificarà els principis jurídics reguladors de l’exercici del dret de llibertat religiosa en el marc de les relacions entre l’Estat i les confessions religioses.  

Continguts

 

Derecho eclesiástico del Estado

 

Capítulo I. Las relaciones entre el Estado y la Religión

1. Introducción.

2. Las relaciones entre Estado y Religión en la historia

3. Las relaciones entre Estado y Religión en España.

4. Modelos de relación entre Religión y Estado en la actualidad

 

Capítulo II. ¿Qué es el Derecho Eclesiástico del Estado?

1. Denominación. Historia del Derecho eclesiástico del Estado

2. Objeto del Derecho eclesiástico del Estado

3. Las fuentes del Derecho eclesiástico del Estado

4. Administraciones competentes en materia de libertad religiosa y relación con las confesiones religiosa.

 

Capítulo III. La libertad religiosa

1. Introducción

2. Contenido y naturaleza del derecho fundamental de libertad religiosa

3. Sujetos de la libertad religiosa

4. Límites de la libertad religiosa

5. Conflictos entre libertad religiosa y otros derechos fundamentales

 

Capítulo IV. El Derecho y los grupos religiosos

1. Introducción

2. Personalidad jurídica de los grupos religioso en el derecho comparado

3. Confesiones, entidades y federaciones religiosas en el Derecho español

 

Capítulo V. Libertad religiosa y derechos educativos

1. Introducción

2. Marco constitucional español

3. Las escuelas estatales y no estatales

4. Enseñanza de religión (invitar a Ignacio Díaz)

5. La enseñanza de iniciativa social: los conciertos educativos

 

Capítulo VI. Religión, economía y cultura

 

1. El sostenimiento económico de las confesiones en el derecho comparado

2. El sostenimiento económico de las confesiones en España

3. Régimen jurídico de los lugares de culto: especial referencia a la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte

 

Capítulo VII. Ministros de culto. La asistencia religiosa

1. Introducción

2. Ministros de culto

3. Asistencia religiosa

 

Capítulo VIII. Simbología religiosa

1. Introducción

2. El concepto de “símbolo religioso”

3. Clasificación de los símbolos religiosos ante el Derecho

4. Los símbolos institucionales

5. Símbolos religiosos personales: especial referencia la ordenanza municipal de civismo y convivencia de 2010 del Ayuntamiento de Lleida

 

Dret matrimonial canònic

 

Tema 1.Introduccio al Dret canònic. 

Tema 2. El matrimoni canònic: noció, naturalesa jurídica i principis informadors.

Tema 3. L'habilitat i la capacitat per al matrimoni canònic.

Tema 4. El consentiment matrimonial. 

Tema 5. La forma en el matrimoni canònic. 

Tema 6. Efectes del matrimoni i crisi conjugal. 

Tema 7. El procés canònic de nul.litat del matrimoni. 

Tema 8. El matrimoni religiós i la seva eficàcia civil.

 


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura s’impartirà en forma de lliçons magistrals per part de la professora, les quals es completaran amb la realització i resolució de casos pràctics i altres activitats de manera autònoma per part dels estudiants, tant a l’aula com fora de l’aula. 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
16
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
08 09 24
Estudi independent de l'alumne
11 16 24

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'estructura en dues parts que s'avaluaran per separat i faran mitjana aritmètica per obtenir la nota final de
l'assignatura. És requisit sine qua non per poder fer la nota mitja tenir aprovades amb un 5 cadascuna de les dues parts de l'assignatura.

1. Primera convocatòria (gener):

A. Dret eclesiàstic de l'Estat:

- Examen escrit parcial dijous 20 d'octubre de 2022.

B. Dret matrimonial canònic:


- Avaluació continua: al llarg del semestre es realitzaran 3 proves tipus test de la part teòrica de l'assignatura. Qui obtingui almenys un 6 de mitjana, alliberarà la teoria. 

- Examen final constarà d'una part teòrica (50 %) i un cas pràctic (40 %).

- L'actitud i participació a classe compta el 10 % de la nota. 

L'assistència a classe és obigatòria: les faltes d'assistència superiors al 25 % exclouen la possibilitat d'accedir a l'examen final.

** Per a la 2ª convocatòria de Juliol l'avaluació constarà d'un examen final. L'avaluació continua del curs comptarà un 20 % de la nota final.

Aquesta assignatura està adscrita a l'Itinerari Extracurricular "IN TIME". Qui s'inscrigui i completi satisfactòriament el programa formatiu podrà pujar fins a un punt sobre la nota final que li correspongui en l'assignatura.

A tenir en compte:

- Completar l'itinerari, però fer-lo de manera superficial o mecànica (i/o) amb un màxim de dos incompliments, significarà sumar només 0'5 punts en l'avaluació de l'assignatura.

- El punt, o el mig punt extra, podrà fer pujar la nota final de l'aprovat al notable, o del notable a l'excel·lent. No obstant això, no computarà per a passar a "Suspens a Aprovat", ni per a obtenir "Matrícula d'Honor".  

 

Bibliografia i recursos

Dret Eclesiàstic del’Estat

a) Manuals

R. Palomino, Manual breve de Derecho eclesiástico, darrera edició.

J. Ferrer Ortiz (coord.), Derecho eclesiástico del Estado español, Eunsa, Pamplona, darrera edició.

J.M. González del Valle, Derecho eclesiástico españolCivitas, darrera edició.

b) Textes legislatius

AA.VV., Colección de Textos de Derecho Eclesiástico, Thompson-Aranzadi, darrera edició.

Dret matrimonial canònic

a) Manuals

J. Fornés, Derecho matrimonial canónico, Tecnos, darrera eidició.

M. López-Alarcón-R. Navarro Valls, Curso de derecho matrimonial canónico y concordado, Tecnos, darrera edició.

J.T. Martín de Agar, Introducción al Derecho canónico, Tecnos, darrera edició.

b) Textes legislatius

AA. VV., Código de Derecho Canónico, EUNSA, Pamplona 2018.

c) Monografies i articles d’interès

T. Shah, Libertad religiosa. Una urgencia global, Madrid 2013.

P.J. Viladrich, La agonía del matrimonio legal, Rialp, darrera edició.

 

Material didàctic