Universitat Internacional de Catalunya

Treball de Fi de Grau

Treball de Fi de Grau
6
10416
4
Segon semestre
TF
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


 Qualsevol consulta s’ha de fer al correu electrònic tfgdret@uic.es, que atén el coordinador de l’assignatura.

Presentació

El Treball de Final de Grau (TFG) consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte de recerca i anàlisi jurídica sota la supervisió d’un professor tutor, amb la finalitat d’afavorir la integració dels ensenyaments que s’hagin rebut durant els estudis i assegurar l’adquisició de les competències pròpies de la titulació.

Amb una càrrega lectiva de 6 crèdits, el TFG de Dret es pot acollir a una de les modalitats següents:

a) Un dictamen sobre un cas pràctic

b) Un informe (doctrinal o jurisprudencial) sobre l’estat de la qüestió d’un problema jurídic

c) Un treball de recerca sobre un tema jurídic

El TFG es duu a terme individualment i de manera autònoma, seguint les normes d’estil que hi hagi establertes a la Facultat de Dret. El TFG s’ha de fer amb l’orientació d’un tutor, que ha d’actuar com a dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge. El tutor ha d’orientar l’estudiant en la definició del TFG, en el marc d’una àrea temàtica determinada; ha de resoldre dubtes sobre el seu desenvolupament, i ha de vetllar perquè tingui la qualitat científica requerida fent un nombre raonable de revisions del treball escrit.

Finalment, el treball s’haurà de defensar oralment davant un tribunal que estarà compost per tres professors.

Requisits previs

 

La elaboració s’ha de dur a terme un cop l’estudiant hagi superat almenys el 80 % dels crèdits corresponents a les matèries del curs anterior al del TFG (tercer curs del Grau en Dret) i la totalitat dels crèdits corresponents als cursos anteriors.

Objectius

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de grau tenen la finalitat que l’estudiant obtingui una formació general, en una disciplina o en diverses, orientada a preparar-lo per a l’exercici de la professió. En l’article 12.2 s’assenyala, de manera específica, que el TFG ha de formar part del pla d’estudis; l’article 12.3 fa referència a l’elaboració i a la defensa del TFG, i en l’article 12.7 s’especifica que ha de tenir entre 6 i 30 crèdits, que s’ha de dur a terme en la fase final del pla d’estudis i que ha d’estar orientat a l’avaluació de les competències associades al títol.

Per tant, les característiques generals del TFG es deriven del que disposa el Reial decret 1393/2007, segons el qual el TFG no s’identifica amb un treball de recerca de grans dimensions i de molta rellevància, original i inèdit, unes característiques més pròpies d’un treball dels estudis de màster, doctorat o postgrau. Ara bé, res no impedeix que en alguns casos el TFG impliqui una recerca adaptada a les característiques intrínseques d’un grau determinat, d’acord amb els crèdits que té assignats aquesta assignatura.

Així, doncs, els objectius que es persegueixen amb aquesta activitat en el Grau en Dret són els següents:

 • Adquirir els conceptes jurídics globals i interdisciplinaris, dominar-ne la terminologia i percebre el caràcter unitari de l’ordenament jurídic.
 • Familiaritzar-se amb la metodologia de la recerca científica.
 • Aprofundir en alguna qüestió jurídica de caràcter monogràfic que susciti interès científic en alguna àrea de dret; de manera que cal desenvolupar habilitats en el maneig de bases de dades doctrinals i jurisprudencials, així com dominar l’ús de manuals i material bibliogràfic, sistematitzar l’objecte d’estudi i detectar els punts que s’han d’estudiar i els problemes jurídics que suscitin.
 • Elaborar un treball escrit, amb rigor i precisió formal, en què l’alumne tregui les seves pròpies conclusions, tant si són de caràcter abstracte com pràctic, segons l’objecte d’estudi.

Competències

 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 15 - Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 19 - Desenvolupar la capacitat de redactar escrits jurídics
 • 20 - Conèixer els aspectes bàsics de l'argumentació jurídica
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Resultats d'aprenentatge

 

- Desenvolupar destreses per expressar-se en públic.

- Desenvolupar la capacitat de relacionar conceptes, i d’analitzar i sintetitzar problemàtiques jurídiques.

- Adquirir destreses argumentatives.

- Desenvolupar hàbits de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents.

- Tenir la capacitat de confeccionar un cronograma de treball en un termini fixat i preclusiu.

- Utilitzar amb precisió la terminologia jurídica.

- Desenvolupar la capacitat de redactar escrits utilitzant un llenguatge jurídic.

- Saber cercar informació i poder interpretar-la i utilitzar-la per resoldre casos pràctics o per fer treballs relatius a aquesta matèria.

- Poder identificar amb precisió l’estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d’un problema jurídic relatiu a l’àmbit d’aquesta matèria.

- Desenvolupar destreses per detectar els problemes jurídics subjacents en un supòsit concret.

- Poder treballar de manera autònoma i saber-se planificar i organitzar l’aprenentatge.

- Conèixer els conceptes essencials de les matèries de la titulació.

- Adquirir la capacitat de concretar la pretensió en un cas jurídic complex.

- Adquirir destresa en l’ús de les TIC per tal d’obtenir informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, etc.).

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia docent que se segueix es basa en el treball autònom de l’alumne, amb la tutorització i l’acompanyament del tutor del TFG.

Funcions del tutor:

1. Proporcionar una guia, consell i suport a l’alumne mentre faci el treball.

2. Supervisar el projecte i proporcionar les indicacions que consideri oportunes per garantir que els objectius fixats inicialment s’aconsegueixen en el temps assenyalat.

3. Autoritzar la presentació del TFG i la seva defensa.

Obligacions de l’estudiant:

1. Elaborar el treball respectant el format i l’extensió que s’estableixen en aquesta guia docent.

2. Reunir-se amb el tutor i informar-lo regularment del desenvolupament del treball.

3. Estructurar el treball tenint en compte els objectius que s’hagin establert.

4. Presentar adequadament i en el termini que s’hagi fixat el treball davant el tutor i el coordinador en cadascuna de les seves fases.

L’assignatura del TFG inclou una sessió introductòria presencial, que tindrà lloc durant la primera quinzena d’octubre.

El temps de dedicació de l’alumnat al TFG ha de ser de 150 hores efectives de treball (com correspon a 6 ECTS). Aquestes hores inclouen la cerca de material (bibliogràfic i jurisprudencial), la recollida de dades, la discussió amb el tutor del treball, la redacció del treball i la seva defensa. Incomplir el pla de treball que acordin l’alumne i el tutor podria donar lloc al fet que el tutor no donés el seu vistiplau per al dipòsit del treball.

Calendari d’elaboració del TFG

El TFG té tres grans fases d’elaboració:

FASE

DATA

CONTINGUT

FASE 1

Del setembre al novembre

Sessió informativa i elecció del tutor i del tema

FASE 2

Del gener al maig

Elaboració del TFG i entregues parcials

 • Mínim de 3 entrevistes amb el tutor
 • Entrega del projecte i de la bibliografia
 • Entrega del primer esborrany (20 pàgines)
 • Entrega definitiva, que ha d’avaluar el tutor (apte, apte amb modificacions o no apte)

FASE 3

Maig i juny

Dipòsit i defensa

FASE 1. FASE INICIAL: El mes de setembre o principis d'octubre hi ha una sessió informativa del coordinador, on s'explica el pla general, el calendari, el procediment d'elecció del tutor i del tema, etc. Després es deixa dos mesos per a triar el tema del TFG i el tutor, seguint el procediment que en el seu moment s'explicarà. El 30 de novembre és la data límit perquè l'alumne pengi, a través del Moodle, un document en el qual s'indiqui el títol del TFG i el tutor. S'ha d'utilitzar la plantilla proporcionada per a tals efectes en el Moodle (Plantilla 1). El 12 de desembre els alumnes tindran la confirmació del tema del TFG per la coordinació de l'assignatura.

FASE 2. FASE INTERMÈDIA: Durant el segon semestre l'alumne haurà de realitzar una sèrie de lliuraments parcials i sessions de seguiment amb el tutor (mínim 3), que l'assessorarà per a aconseguir la bona marxa del treball. La data límit de l'enviament del TFG és el 6 de maig de 2023 (en cas de la 2a convocatòria la data límit serà l'1 de juliol). L'enviament del TFG es realitzarà per l'alumne a través del Moodle. Al lliurament definitiu el tutor haurà d'avaluar amb un APTE, APTE AMB MODIFICACIONS, NO APTE. Es remarca que és preceptiu per a rebre l'APTE haver mantingut almenys tres entrevistes amb el tutor durant aquesta Fase.

Durant aquesta fase, també s’oferiran les sessions de formació següents:

- Sessió 1: ús d’eines de recerca i bibliografia i bases de dades

- Sessió 2: qüestions formals i d’estil en la redacciò

- Sessió 3: claus d'oratòria aplicada a la defensa del TFG

La no assistència a les sessions de formació serà penalitzada amb 0,25 punts per cada inassistència.

FASE 3. FASE FINAL: Amb l'autorització del tutor s'haurà de dipositar el TFG segons el format establert. Cal lliurar el document en format pdf a través del Moodle. La data límit per a dipositar l'informe final, i realitzar el lliurament a través del Turnitin (1ª convocatòria) és el 19 de maig de 2023 (en cas de la 2a convocatòria la data límit és l'1 de juliol). La defensa es realitzarà els dies 6 i 7 de juny de 2023 (en cas de la 2ª convocatòria la data és el 7 de juliol). La comunicació de la data de la defensa es realitzarà a través del correu electrònic que consti en la matrícula. Per a la defensa l'alumne pot utilitzar material de suport que consideri necessari.

En el moment del lliurament del TFG ha d'adjuntar-se un document que contingui la Declaració d'Originalitat signada per l'estudiant afirmant que no ha comès cap plagi. Pot usar-se la plantilla proporcionada per a tals efectes en el Moodle (Plantilla 2).

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
15 23 24
Estudi independent de l'alumne
02 03 11 17 20 24
Tutories
02 24
Treballs individuals i en grup
02 04 19 20 23 24 30

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer avaluar el TFG, es tindran en compte tres fases diferenciades i s’atendran els paràmetres següents:

 • 20% Fase d'elaboració: correspon al tutor avaluar aquesta primera fase. Es tindrà en compte la proactivitat de l'alumne, la dedicació, el rigor per a dur a terme la recerca i l'accés a les fonts, etc.
 • 60% Treball escrit: l'avaluació del treball escrit tindrà en consideració (amb un valor a parts iguals): qüestions formals (respecte a les normes d'estil, correcció ortogràfica i sintàctica, rigor en l'ús del llenguatge, manera de citar fonts, etc.) i el contingut (desenvolupament del tema triat, capacitat analítica, de síntesi i argumentativa, originalitat i interès de les conclusions aconseguides, etc.). Serà avaluat pel tutor (20%) i per un professor avaluador diferent al tutor (40%)
 • 20% Defensa oral: s'avaluarà el contingut i la forma de l'exposició i defensa del TFG

La no assistència a les sessions de formació serà penalitzada amb 0,25 punts per inassistència.

Cadascuna d’aquestes tres fases l’avaluaran diferents professors i totes requereixen la superació prèvia de la fase anterior. Així:

 • Per sotmetre a qualificació el treball escrit, prèviament, el tutor haurà d’haver validat la correcció de la fase d’elaboració després d’haver-se superat tot el calendari de treball. Es recorda que és preceptiu per a rebre l'APTE haver mantingut almenys tres entrevistes amb el tutor durant aquesta Fase.
 • Per defensar oralment el TFG, cal que, prèviament, el professor avaluador hagi validat el lliurament i la correcció del treball escrit en el calendari establert.

Si el tutor considera que el treball no és apte, l’alumne no pot continuar endavant amb el procés i s’ha de presentar en la segona convocatòria.

 

Revisió de la nota

Normativa sobre la revisió de la nota del TFG

 1. L'alumne té dret a conèixer la valoració de cadascun dels ítems que han donat lloc a cadascuna de les tres notes, però aquesta informació serà mostrada pel coordinador a sol·licitud de l'interessat, no s'envia ni es lliura
 2. No hi ha possibilitat de revisar la qualificació amb el tutor, avaluador o tribunal
 3. La nota del tutor respecte de la fase d'elaboració i la del tribunal en la defensa oral no són revisables. Si hi ha disconformitat amb la del treball escrit (sigui la del tutor o de l'avaluador), es pot demanar revisió de l'avaluació del treball. A aquest efecte es crearà una comissió de tres professors diferents dels que han intervingut, ho examinaran de nou i confirmaran o revisaran la nota.

 

Normes d’estil

El TFG s’ha de redactar seguint les normes d’estil que s’han aprovat per a aquest cas, que estan a l’abast dels alumnes en el Moodle. Aquestes normes estableixen l’estructura que ha de seguir el treball, les normes d’estil del document Word i la manera de citar la doctrina i la jurisprudència.

 

Drets d’autor i plagi

Els TFG són treballs protegits per drets d’autor, que corresponen als seus autors.

Els TFG han de ser originals i no han de contenir cap plagi. S’hi han de citar textos, però cal indicar-ne les fonts, com s’explicarà en les sessions formatives del TFG. Quan s’entregui el TFG, s’haurà de lliurar la declaració d’originalitat (disponible en el Moodle: Plantilla 1) signada per l’estudiant, en què haurà d’afirmar que no ha comès cap plagi. A més, el lliurament del document final es farà a través del programari Turnitin per detectar possibles plagis.

La còpia, el plagi o altres procediments fraudulents comporten que el treball es qualifiqui amb un 0 (suspens).

Bibliografia i recursos

Existeixen nombrosos manuals dedicats a la recerca en ciències jurídiques i socials. Qualsevol dels dos treballs següents, no obstant això, pot constituir un bon punt de partida per a aquells que vulguin familiaritzar-se amb l'elaboració de treballs de recerca i les metodologies i mètodes existents en l'àmbit jurídic: 

 • FONDEVILA, Joan Francesc; ARRIAGA, José Luis. El trabajo de fin de grado en ciencias sociales y jurídicas: guía metodológica. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2013.
 • MIRON, José Antonio. Guía para la elaboración de trabajos científicos: grado, máster y postgrado. Salamanca: Gráficas Lope, 2013.