Universitat Internacional de Catalunya

Rotació en Assistència Primària

Rotació en Assistència Primària
3
10428
6
Anual
PR
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


 • Coordinació Docent: Dra. Marta Elorduy (melorduy@uic.es)
 • Administrativa de pràctiques: Tania Martínez (practicas medicina@uic.es)
 • Gestor de medicina: Quim Torres (qtorres@uic.es)

Presentació

(Comú a totes les assignatures del Rotatori Clínic)

Durant el sisè curs, es realitzen les anomenades "pràctiques clíniques tutelades rotatòries" (a partir d'ara "Rotatori") on, els estudiants, supervisats per un tutor, practicaran l'exercici de la medicina amb major autonomia, el que suposa un salt qualitatiu respecte a les pràctiques clíniques que han vingut realitzant en els cursos anteriors.

Es pretén que els estudiants, rotant per diferents nivells assistencials i especialitats clíniques, adquireixin un major nivell de competència professional, siguin capaços d'abordar patologies més complexes, integrar els coneixements i habilitats adquirits, de manera que els permeti la correcta presa de decisions i el desenvolupament d'actituds, valors i comportaments ètics centrats en el pacient.

El Rotatori en el seu conjunt consta de 6 assignatures que faciliten a l'estudiant passar pels següents nivells assistencials:

 • Atenció primària
 • Atenció hospitalària (Medicina, Cirurgia, Urgències, Especialitats ...)
 • Atenció sociosanitària i geriatria
 • Atenció en serveis a la comunitat. (Rotatori Social)

Requisits previs

L'estudiant ha d'haver aprovat l'assignatura de Medicina de família de 4t curs i preferiblement haver cursat l'assignatura de Practiques clíniques en Atenció Primària de cinquè curs.

Per ser avaluats del rotatori clínic els estudiants han d'haver superat el 95% dels crèdits dels cursos anteriors

Objectius

(Comú a totes les assignatures del Rotatori Clínic a excepció del Rotatori Social)

Els objectius del rotatori clínic seran:

 • Afavorir la integració dels coneixements i habilitats clíniques adquirides fins al moment en l'entorn pràctic
 • Adquirir experiència clínica desenvolupant les habilitats pròpies de la pràctica professional amb més autonomia en un entorn assistencial real.
 • Tenir contacte amb pacients reals amb problemes de salut més complexos.
 • Incorporar a l'entorn laboral propi de la professió en el seu vessant assistencial.

Competències

 • 01 - Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • 02 - Comprendre la importància d'aquests principis, especialment del secret professional, per al benefici del pacient, de la societat i de la professió.
 • 04 - Desenvolupar la pràctica professional amb relació a l'autonomia del pacient, i a les seves creences i cultura.
 • 06 - Desenvolupar la pràctica professional amb relació a altres professionals de la salut i adquirir habilitats de treball en equip.
 • 09 - Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • 10 - Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut, saber com determinen la simptomatologia i el desenvolupament natural de les malalties agudes o cròniques en els individus i les poblacions.
 • 11 - Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social.
 • 12 - Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, d'acord amb l'evidència científica disponible.
 • 13 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació que sigui rellevant.
 • 14 - Fer un examen físic i una valoració mental.
 • 15 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • 17 - Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, amb l'aplicació dels principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • 18 - Indicar la terapèutica més adequada (farmacològiques, quirúrgiques, psicològiques i socials o d'altres) que són pertinents en els processos aguts i crònics més predominants, en la rehabilitació així com dels malalts en fase terminal, incloent-hi l'avaluació de la seva eficàcia.
 • 19 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • 20 - Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i altres recursos del sistema sanitari.
 • 21 - Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen el malalt, i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • 22 - Redactar i mantenir històries clíniques i altres registres mèdics que siguin comprensibles per a terceres persones adaptats als protocols i a les necessitats d'informació.
 • 23 - Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • 24 - Establir una bona comunicació interpersonal que doni capacitat de dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, familiars, mitjans de comunicació i altres professionals.
 • 27 - Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, i assumpció del lideratge quan convingui, tant en el subministrament de cures de la salut com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • 31 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • 32 - Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i de recerca.
 • 33 - Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a una anàlisi posterior i preservar la confidencialitat de les dades.
 • CB-2 - Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d'aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de forma imprecisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats.
 • CTP-2 - Desenvolupar la percepció i comprensió de les emocions pròpies i alienes, així com la intel·ligència en l'ajust a les respostes.
 • CTP-3 - Desenvolupar el pensament i raonament crític i autocrític (Autoavaluació).
 • CTS-1 - Conèixer els principis de lideratge i pressa de decisions en situacions ordinàries o en conflictes amb i entre elements de tipus ètic, legal i professional.

Resultats d'aprenentatge

(Comú a totes les assignatures del Rotatori Clínic a excepció del Rotatori Social)

Aspectes o àrees

Resultats d'aprenentatge

Coneixements teòrics

-  Integra i aplica adequadament els coneixements adquirits.

-  Preveu possibles complicacions i evolucions anòmales.

-  Reconeix els passos d'un protocol.

-  Actualitza els coneixements científics per a l'estudi dels casos clínics.

-  Demostra aquests resultats d'aprenentatge adaptats a pacients simulats.

-  Coneix els drets i deures de pacients i professionals, així com els principis bioètics.

Habilitats tècniques

-  Recull i documenta la història clínica de forma adequada obtenint el màxim d'informació útil.

-  Realitza l'exploració física adequada a cada situació traient d'ella el millor rendiment.

-  Realitza les tècniques i procediments de manera efectiva i amb menor risc i molèsties per al pacient.

-  Elabora informes clínics, clars i precisos. Els tindrà preparats en temps i forma.

-  Proposa els tractaments ajustats a l'orientació diagnòstica.

-  Sap aplicar amb criteri els passos d'un protocol clínic.

Habilitats diagnòstiques

- Enfoca / orienta els diagnòstics i els problemes.

- Planteja les diferents hipòtesis de diagnòstic diferencial en termes de etiopatogènia.

- Fes servir criteris raonables a l'hora de realitzar l'enfocament diagnòstic o de problemes.

Ús de recursos

-  Proposar l'ús adequat de les exploracions complementàries (quant a risc, eficàcia i tenint en compte l'excedent / benefici).

-  Coneixeu les limitacions de les proves.

-  Interpretar adequadament els resultats de les proves diagnòstiques realitzades.

Toma de decisions

- Presa de decisions quan es proposa.

- Assumeix el paper que correspon dins de l'equip assistencial en situacions simulades o reals.

- Realitza les accions imprescindibles del maneig clínic davant un pacient simulat en el temps especificat.

- Presa de decisions davant situacions simulades de treball en equip amb companys / estudiants.

Ús de la informació

-  Localitza, criba i sintetitza informació confiable i actualitzada.

-  Gestiona de forma adequada la informació personal i sanitària, amb el nivell de confidencialitat requerit.

-  Realitza informes amb l'expressió suficient, organitzada, oportuna i pertinent.

Relació professional-pacient i familiars

 

-  Comunica de forma eficaç amb pacients, familiars i altres professionals

-  Actua de forma conseqüent als drets i deures dels pacients.

-  Facilita als pacients la informació necessària general, de riscos i alternatives per poder decidir amb autonomia i coneixement, davant d'un test o tractament que requereixi el consentiment.

-  Coneixeu la transcendència comunitària i social de la medicina.

-  Demostra interès per compartir coneixement amb el resta de professionals / estudiants.

-  Assumeix el secret professional.

-  Es comporta com a membre efectiu i actiu de l'equip assistencial.

Professionalitat

-  Respecta la vida i la dignitat dels pacients que tracta.

-  Respecta els drets i els deures dels pacients i actua en conseqüència.

-  Consulta quan se sent insegur sense esperar a errar la decisió.

-  Sap quant no pot assumir la responsabilitat.

-  Reconeixeu les seves limitacions.

-  Reflexiona sobre l'experiència pròpia i la pràctica professional.

-  Assumeix als pacients com a seus.

Continguts

(Comú a totes les assignatures del Rotatori Clínic)

El rotatori clínic consta de 30 setmanes de pràctiques presencials, realitzades en jornades completes de dilluns a divendres i un mínim de 6 guàrdies de 12 hores, integrant-se en els equips assistencials i assistint a sessions clíniques generals o de servei o als seminaris que es preparin específicament per completar la seva formació.

El repartiment de les 30 setmanes de Rotatori es realitzarà segons la següent distribució.

-         Rotació mèdica – 9 setmanes

-         Rotació quirúrgica – 9 setmanes (obligatori 2 setmanes de Traumatologia i 2 de Ginecologia /Obstetrícia)

-         Rotació lliure - 6 setmanes (Qualsevol especialitat en períodes mínims de 2 setmanes )

-         Rotació Assistència Primària - 2 setmanes

-         Rotació Sociosanitària - 2 setmanes  (Inclou geriatria, medicina pal·liativa, convalescència ...)

-         Community Health Rotation – 2 setmanes(*).  Aquest rotació es coordina des de la UIC

-         Guàrdies de 12h continuades i fora de l'horari de les rotacions (6 guàrdies )

 (*) No podrà escollir-se en lliure elecció ampliar la rotació de tipus social.

Els estudiants triaran les trajectòries d'especialitat i centre, per ordre d'expedient i en coordinació amb la titulació. Preferiblement es realitzaran en els centres universitaris i associats a la Universitat. Es podran realitzar en un altre centre, prèvia acceptació per part de la titulació, sempre que aquest estigui acreditat per a docència de grau i disposi de conveni amb la universitat, i que compleixi amb els requeriments, objectius docents i sistema d'avaluació, comprometent-se a permetre al alumne a realitzar les pràctiques amb una certa autonomia. És imprescindible tenir l'acceptació expressa del centre perquè l'alumne gaudeixi de la cobertura sanitària corresponent

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula(Comú a totes les assignatures del Rotatori Clínic a excepció del Rotatori Social)

La metodologia docent utilitzada serà:

La pràctica clínica realitzada als centres assistencials: L'aprenentatge es realitza en base al model dels metges i un altre personal sanitari en un entorn real. En aquest curs, l'estudiant ha hagut de desenvolupar el nivell de competència suficient que li permet un cert grau d'autonomia.

Durant la pràctica clínica, l'alumne té assignat un tutor clínic (en cada rotació i centre) que l’acompanya durant la seva estada facilitant l'aprenentatge i que, mitjançant l'observació directa o indirecta, realitza la seva avaluació al finalitzar-la. Els escenaris o llocs de treball són tan variats com la pràctica assistencial: sales d'hospitals d'aguts, departaments d'emergències, consultes externes, àrees quirúrgiques, serveis de cura intensiva o centres d'atenció primària, dispositius socials o soci-sanitaris.

A més de les pràctiques externes, els alumnes realitzaran sessions d'integració teòrica i pràctica a les instal·lacions de la UIC.

Les pràctiques en el laboratori d'habilitats i simulació clínica: El estudiant té l'oportunitat d'integrar i posar en pràctica els coneixements teòrics i pràctics que s'han après, en un centre de capacitació de tècniques clíniques, procedimentals, conductuals, de decisió, etc, sense risc per als pacients. En elles es reforcen les habilitats o procediments específics amb l'objectiu de preparar als estudiants per a la "Avaluació Clínica Objecta i Estructurada" (ACOE) de final del grau.

La tutoria individual i grupal: L'estudiant tindrà assignat un tutor del Rotatori que l'acompanyarà durant tot el curs, ajudant-lo a tenir una visió global de l'aprenentatge i adquisició de competències en tot el rotatori. Tindrà una atenció per a formar en professionalisme i competències transversals, així com fer una bona orientació envers l'elecció d'especialitat.

Llisó Magistral - Metodologia expositiva:

Es realitza en les sessions d’integració teòrica. El professor exposa i transmet el coneixement, en una aula, a tot el grup d'estudiants impulsant al màxim la seva participació, amb l'objectiu de afavorir la integració dels coneixements adquirits al llarg de tot el grau. S’acompanya de sessions de debat i discussió.

Debat i discussió:

Es realitzaran en gran o petit grup per afavorir el sentit i el judici crític. Se afavoreix la participació i la iniciativa, la realització de preguntes constructives i la presentació de nous problemes que promouen el pensament crític

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’estudiant ha d'elaborar un informe reflexiu final de l'assignatura que avaluaran els tutors del Rotatori a final de curs.

A més lliurarà un material específic, en cada estada, el qual ha pogut pactar amb el tutor clínic assignat o el pot escollir de la llista de materials que es proposen en la Guia del Rotatori. 

S’espera que el tutor clínic, en cada estada, realitzi un feed-back personalitzat amb l’alumne sobre aspectes destacables o que s’han de reforçar o millorar.

El tutor acadèmic s'encarrega del seguiment global, valorant la participació en les diverses activitats tutorials organitzades (independents de les estades als centres), i revisa els informes finals de cada assignatura.

Aquests són els instruments i percentatges d'avaluació de l’assignatura:

25%: Avaluació dels tutors clínics

 • La rotació recull un full d’avaluació del tutor clínics (tants com rotacions hagi realitzat l'alumne) 
 • Càlcul de la nota de cada full d'avaluació:
  • 70% apartat de Coneixements i habilitats
  • 30% apartat de "Valors, actituds, comunicació i comportament professional
  • 0% Material lliurat al tutor clínic. Aquest material ajuda a posar la nota al tutor en els diferents apartats.
 • Cal obtenir una nota superior a 6 en el full d'avaluació del tutor per aplicar la ponderació

10%: Tutoria acadèmica que consistirà en:

 • El seguiment tutorial i continuat de l'estudiant, revisant el compliment dels requeriments de cada rotació, participació en les tutories obligatòries, proposta de accions de millora y autoavaluació personal. 
 • Visió global de les avaluacions dels tutors clínics,...
 • Valoració de l'informe final de l'assignatura.

65%: ACOE (Presencial i virtual)

 • Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE). Hi haurà dues parts:
  • una ACOE presencial, realitzada a la Universitat al final del sisè curs.
  • una ACOE  virtual que es realitza conjuntament amb altres facultats de medicina a nivell nacional
 • Consisteix en la observació de l'actuació clínica realitzada per cada estudiant davant diverses situacions clíniques presentades en un escenari de simulació clínica. (virtual o presencial)
 • En cas de suspendre alguns dels apartats de l'ACOE, es valorarà la repetició parcial o total d'alguna de les rotacions i es requerirà una nova avaluació d'aquests apartats per donar l'ACOE per superada, passant a avaluar-se en segona convocatòria.

L'avaluació la realitza la Comissió d'avaluació del Rotatori format per el coordinador del Rotatori, el responsable de curs  els tutors de Rotatori i els membres de la Comissió ACOE.

En cas de suspendre l'assignatura, la comissió d'avaluació decidirà si s'ha de recuperar total o parcialment l'estada. Aquesta recuperació s'avaluarà en segona convocatòria.

En cas de suspendre el professionalisme l'estudiant realitzarà l'activitat proposada per la Comissió d'avaluació del Rotatori a més d'un informe reflexiu envers el significat del professionalisme, el per què de haver suspès i les accions que pensa que el faran un millor professional.

Material didàctic