Universitat Internacional de Catalunya

Gerodontologia

Gerodontologia
3
10464
5
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dilluns 15 hores. Prèvia cita per mail al professor: b.olmo@uic.es

Presentació

La Gerodontologia és aquella part de l'odontologia que estudia l'envelliment de la cavitat oral i s'ocupa dels diferents mètodes per prevenir, detectar i tractar les malalties bucodentals i fomentar la promoció de la salut oral entre les persones d'edat avançada.

Requisits previs

No n'hi han

Objectius

Objectius generals:

A. Proporcionar a l'alumne els coneixements, destreses i aptituds que es requereixen per a la prevenció, diagnòstic i tractament de les anomalies i malalties de les dents, boca, les mandíbules i els teixits corresponents en el pacient ancià.

B. Formar en el mètode científic aplicat a l'estudi, l'avaluació i la solució dels problemes de la salut dental.

C. Preparar perquè continuï individualment la seva formació durant tota la seva vida professional.

D. Capacitar perquè pugui orientar-se, eventualment, cap a l'especialització, la investigació i la docència. 


Objectius intermedis:

Els objectius intermedis en Gerodontologia podrien concretar-se en els següents:

1. Adquirir les destreses i actituds necessàries en l'exploració clínica del pacient d'edat avançada. Obtenir i avaluar dades clíniques, radiològiques i complementaris del pacient d'edat avançada i fer un plantejament diagnòstic, pronòstic i terapèutic del seu estat de salut bucodental.

2. Distingir les característiques del diagnòstic i la terapèutica en l'atenció odontològica individualitzada en el pacient d'edat avançada.

3. Identificar i descriure els agents etiològics i de risc de les malalties orals en els pacients d'edat avançada.

4. Capacitar l'alumne per realitzar els principals mètodes i tècniques de tractament, el control i la prevenció de les malalties orals en el col·lectiu de persones de la tercera edat.

5. Dominar les tècniques d'educació sanitària individuals i comunitàries en pacients d'edat avançada.

6. Capacitar l' alumne perquè pugui descriure l'estat de salut oral i les necessitats de tractament odontològic en els diferents grups de pacients de la tercera edat.

7. Conèixer i descriure els diferents grups de gent gran segons les seves capacitats, el seu grau de dependència, el seu entorn social i el seu lloc de residència.

8. Conèixer els diferents programes de la sanitat pública destinats a l'atenció odontològica del col·lectiu de la gent gran.

9. Conèixer el maneig de l'ansietat mitjançant fàrmacs i sedació amb òxid nitrós en el pacient ancià.

Competències

 • 04 - Comprendre i reconèixer els aspectes socials i psicològics rellevants en el tractament de pacients
 • 05 - Saber aplicar els principis del control de l'ansietat i de l'estrès sobre un mateix, sobre els pacients i sobre altres membres de l'equip odontològic
 • 15 - Estar familiaritzat amb les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics, específicament aquelles que tenen repercussió bucal
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 25 - Conèixer i aplicar el tractament bàsic de la patologia bucodentària més habitual en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 41 - Conèixer les ciències del comportament i la comunicació que faciliten la pràctica odontològica
 • 46 - Proporcionar un enfocament global de les cures orals i aplicar els principis de promoció de la salut i prevenció de les malalties bucodentàries
 • 47 - Educar i motivar els pacients en matèria de les malalties bucodentàries, controlar els hàbits bucals patogènics, instruir-los sobre una correcta higiene bucal, sobre mesures dietètiques i nutricionals i, en resum, sobre tots els mètodes de manteniment de la salut bucodental
 • 59 - Conèixer les manifestacions orals de les malalties sistèmiques
 • 60 - Conèixer la farmacologia general i clínica en la pràctica odontològica
 • 61 - Conèixer les bases farmacològiques de les diferents tècniques anestèsiques tant locals com generals, així com el paper de la sedació i l'anestèsia general en el maneig de pacient odontològic
 • 63 - Tenir coneixements apropiats de nutrició humana, en particular, la relació dels hàbits nutricionals i de la dieta amb el manteniment de la salut i la prevenció de les malalties bucodentals
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 92 - Pràctiques preprofessionals, en forma de rotatori clínic odontològic i amb una avaluació final de competències, que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític. Hauran d'incloure treball clínic de l'estudiant en pacients de totes les edats i condicions, d'una manera integrada i sota la supervisió adequada

Resultats d'aprenentatge

 • 2.05 - Aplicar els principis de control de l'ansietat i l'estrès sobre un mateix, als pacients i sobre els altres membres de l'equip odontològic
 • 2.36 - Realitzar les proves diagnòstiques per determinar el risc de càries
 • 2.37 - Pautar tractament preventiu en funció del risc de càries
 • 3.01 - Identificar les característiques més rellevants dels diferents grups de medicaments: activitat farmacològica, mecanisme d'acció, indicacions, dosi, contraindicacions i efectes adversos.
 • 3.02 - Utilitzar les fonts d'informació pròpies de la farmacologia
 • 3.03 - Conèixer les precaucions més rellevants en la prescripció i administració de medicaments en el pacient odontològic en relació a la seva pròpia patologia i la medicació concomitant
 • 3.07 - Obtenir i elaborar una història clínica que inclogui tota la informació rellevant
 • 3.09 - Domini de l'anamnesi i exploració física general bàsica
 • 3.18 - Conèixer les tècniques de control de l'ansietat
 • 3.19 - Conèixer el tractament farmacològic del dolor
 • 4.030 - Saber derivar, quan calgui, a altres professionals o centres, els tractaments complexos o els pacients mèdicament compromesos.
 • 4.032 - Diferenciar el dolor segons el seu origen
 • 4.034 - Diferenciar el dolor segons la característica del dolor
 • 4.082 - Determinar el risc de càries d'un pacient
 • 4.083 - Establir els plans de tractament en un pacient d'alt risc de càries
 • 4.084 - Utilitzar els mitjans de diagnòstic de càries dental
 • 4.085 - Diagnosticar lesions de càries
 • 4.086 - Establir la necessitat de dur a terme una obturació davant d'una lesió de càries
 • 4.087 - Eliminar el teixit corcat d'una lesió de càries amb el màxim respecte al teixit dentari remanent
 • 4.088 - Seleccionar els mitjans de remoció de la dentina corcada d'acord a les característiques de la lesió a la qual ens enfrontem
 • 4.132 - Conèixer els principis generals dels tractaments interdisciplinaris en els adults
 • 4.133 - Adquirir la disciplina d'enfocar els tractaments de forma interdisciplinària
 • 4.135 - Conèixer les indicacions i contraindicacions de cada tipus de pròtesi odontològica
 • 4.136 - Valorar al pacient candidat a una pròtesi odontològica mitjançant la realització d'una història clínica, un estudi de models i les exploracions complementàries que corresponguin en cada cas específic; i a partir d'aquesta informació identificar les demandes estètiques i funcionals del pacient, així com establir un diagnòstic, pronòstic i desenvolupar un pla de tractament
 • 4.137 - Detectar aquells pacients que requereixen un tractament multidisciplinari per aconseguir els objectius terapèutics, i ser capaç de treballar en l'equip de tractament.
 • 5.01 - Integrar, organitzar i aplicar tots els coneixements adquirits durant el grau per poder donar una atenció adequada i integral al pacient odontològic.
 • 5.02 - Realitzar un tractament odontològic multidisciplinari, seqüencial i integral del pacient odontològic de qualsevol edat i condició.
 • 5.03 - Realitzar el tractament adequat a les necessitats individuals de cada pacient i que siguin objectives i vàlides, compatibles amb una teràpia actualitzada, de qualitat i congruent
 • 5.05 - Recollir informació precisa i documentada sobre un tema d'investigació d'una àrea d'odontologia

Continguts

ASPECTES DIFERENCIALS DE LA HISTÒRIA CLÍNICA DE L'ANCIÀ


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer els conceptes de “Envelliment saludable “ i “ Envelliment actiu “
• Valorar les diferències macro i microscòpiques a nivell de dent, periodonto, ATM , mucosa oral, òrgans dels sentits, musculatura oral i glàndules salivessis entre el pacient adult major i la resta poblacional.

FISIOLOGIA DE L'ENVELLIMENT


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer conceptes relacionats amb la salut: malaltia, salut, benestar i qualitat de vida, discapacitat.
• Conèixer els models biomèdic, social i biopsicosocial de malaltia.
• Conèixer conceptes relacionats amb el cicle vital: maduresa, envelliment, esperança de vida, longevitat.
• Conèixer les principals teories que expliquen l'envelliment.
• Valorar els requisits d'un envelliment “fisiològic” enfront de l'envelliment “patològic”.
• Conèixer les repercussions de l'envelliment fisiològic sobre els diferents sistemes de l'organisme.


LESIONS DERMATOLÒGIQUES I MUCOSES EN ANCIANS

UNITAT LESIONS MUCOSES


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer les variants de la normalitat en la mucosa de l'ancià.
• Diferenciar la morfologia de les lesions elementals de mucosa.
• Distingir les lesions produïdes per agents mecànics, yatrogénicas o de pròtesis mal ajustades.
• Distingir les lesions produïdes per tabac, alcohol, medicaments en la mucosa del pacient adult major.
• Distingir les lesions d'origen víric, bacterià o fúngic més freqüents en l'ancià.
• Conèixer les lesions canceroses i precancerosas de major prevalença.


UNITAT MICOSI ORAL


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer els diferents tipus d'acció patògena que poden desenvolupar els fongs.
• Saber quins són els condicionants que en el pacient adult major afavoreixen el desenvolupament dels fongs en general i de la candidiasis en particular.
• Conèixer la clínica i les formes de la candidiasis oral. Estomatitis protètica.
• Conèixer els mitjans diagnòstics i de tractament de la candidiasis oral.


DOLOR OROFACIAL EN L'ANCIÀ


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Classificació del dolor d'origen oral.
• Característiques dels diferents tipus de dolor oral que major prevalença tenen en l'ancià.


PRINCIPIS DE FARMACOLOGIA EN L'ANCIÀ


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer els aspectes diferencials específics en l'ús de fàrmacs pels ancians.
• Valorar l'acció dels fàrmacs en l'organisme de l'ancià.
• Conèixer els factors que modifiquen la resposta, la distribució, l'absorció, el metabolisme i l'eliminació dels fàrmacs.
• Conèixer les reaccions adverses a fàrmacs (RAM), els seus tipus i els principals productors.
• Reconèixer les manifestacions més comunes de RAM en ancians.
• Valorar el significat de les interaccions medicamentoses.
• Conèixer els principis generals de prescripció farmacològica en ancians i les seves vies d'administració.


PSICOGERIATRÍA I PSICOFARMACOLOGÍA


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer els tipus i tractaments dels trastorns d'ansietat.
• Conèixer les característiques dels trastorns afectius en la vellesa.
• Conèixer les característiques dels trastorns cognitius en la vellesa
• Conèixer les característiques dels trastorns paranoides en la vellesa.
• Conèixer les característiques de la discinesia i les seves repercussions.
• Valorar les facultats que poden afectar el desenvolupament de tractament odontològic.
• Conèixer la repercussió de l'abús de substàncies.
• Conèixer la repercussió de l'insomni en els ancians.
• Conèixer i valorar els antidepressius i els seus efectes.
• Conèixer i valora l'efecte dels ansiolítics i hipnòtics.
• Conèixer i valorar l'efecte dels neurolèptics.
• Conèixer les especificitats del tto odontològic en pacients amb trastorns de demència.


ODONTOLOGIA RESTAURADORA EN EL PACIENT ANCIÀ


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer les especificitats de les preparacions en ancians.
• Conèixer les especificitats de les patologies polp periapicales en ancians i el seu tractament.
• Conèixer les implicacions dels factors yatrogénicos i els desgastos per bruxisme en el pacient adult major.
• Conèixer els aspectes clínics i de tractament que tenen importància en l'endodòncia del pacient adult major.


SOCIOLOGIA DE L'ENVELLIMENT


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer l'heterogeneïtat de la classificació per grups d'edat de pacient adult major.
• Conèixer els aspectes demogràfics de l'ancianitat al nostre país.
• Valorar els problemes relacionats amb l'economia, la jubilació i els sistemes de prestació econòmica en els ancians.
• Conceptualitzar el “envelliment actiu”.
• Valorar els determinants transversals, relacionats amb els sistemes sanitaris, conductuals, personals i de l'entorn físic en l'envelliment actiu.
• Reconèixer els desafiaments que genera a la societat una població que envelleix.


ENVELLIMENT I NUTRICIÓ


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer les implicacions de les variacions de la composició corporal en el pacient adult major.
• Entendre els canvis físics que condicionen una alimentació diferent.
• Conèixer la influència de l'activitat física i els canvis psicosocials i sanitaris en la nutrició.
• Conèixer les necessitats nutricionals mínimes del pacient adult major.
• Conèixer les necessitats nutricionals del pacient adult major en situacions patològiques especials.


XEROSTOMÍA


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer la fisiopatologia de la saliva.
• Valorar els factors que modifiquen el flux salival.
• Conèixer els canvis salivessis propis de l'edat.
• Valorar els canvis salivessis induïts per fàrmacs.
• Descriure els fàrmacs que més comunament produeixen xerostomía.
• Conèixer les malalties que s'associen amb xerostomía.
• Conèixer la clínica i les proves diagnòstiques de xerostomía.
• Tractar de manera simptomàtica i específica la xerostomía.


FARMACOLOGIA APLICADA A l'ANCIÀ


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer el maneig i interaccions dels principals fàrmacs d'ús entre els pacients adults majors.
• Valorar els efectes secundaris de transcendència en odontologia dels fàrmacs més utilitzats entre els ancians.
• Conèixer el maneig farmacològic de l'ansietat i les tècniques de sedació amb òxid nitrós.


CÀRIES EN L'ANCIÀ


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer les característiques epidemiològiques de la càries en el pacient adult major.
• Valorar els factors relacionats amb l'etiologia de la càries radicular i els factors predictius positius o associats a aquesta.
• Descriure les maneres de diagnosticar i classifica la càries radicular.
• Diferenciar entre càries radicular activa i inactiva.
• Conèixer els criteris i els índexs de diagnòstic poblacional de càries radicular.
• Utilitzar els mecanismes de prevenció de la càries radicular.


ODONTOLOGIA PREVENTIVA EN L'ANCIÀ


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Descriure les característiques poblacionals del pacient adult major.
• Analitzar la situació actual d'una població anciana.
• Conèixer els elements d'un programa de prevenció dirigit a pacients adults majors.
• Elaborar un programa de prevenció per a ancians.
• Efectuar el seguiment del programa.


CIRURGIA EN EL PACIENT ANCIÀ


UNITAT CÀNCER ORAL


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer l'epidemiologia del càncer oral en el pacient adult major.
• Valorar l'etiologia i els factors desencadenants de major transcendència en el pacient d'edat.
• Reconèixer les patologies orals més prevalents que poden derivar en càncer en el pacient adult major.
• Valorar les manifestacions clíniques i patològiques del càncer oral.
• Conèixer els plantejaments terapèutics en l'ancià.


UNITAT  IMPLANTS EN L'ANCIÀ


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:
• Conèixer les peculiaritats de l'ús d'implants en pacients d'edat avançada.
• Valorar la influència de l'edat en el pronòstic, indicacions i contraindicacions, resultats i complicacions respecte del maneig d'implants.


L'ANCIÀ INSTITUCIONALITZAT


UNITAT ROGRAMES D'ATENCIÓ ORAL A INSTITUCIONALITZATS


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Descriure les característiques poblacionals de l'ancià institucionalitzat.
• Conèixer les pautes per al disseny de programes globals d'atenció odontològica a l'ancià institucionalitzat.


PRÒTESI EN L'ANCIÀ


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer les dades que les enquestes epidemiològiques refereixen sobre portadors de pròtesis en pacients adults majors.
• Conèixer les recomanacions que, en relació als ancians, efectuen les enquestes de salut nacionals.
• Valorar els aspectes clínics, tècnics i d'elaboració de les pròtesis amovibles en pacients adults majors.
• Valorar els aspectes clínics, tècnics i d'elaboració de les pròtesis fixes en pacients adults majors.
• Valorar els aspectes clínics, tècnics i d'elaboració de les pròtesis sobre implants i sobredentaduras en pacients adults majors.


EL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer els models assistencials de Prestació sanitària pública.
• Conèixer el “model assistencial català”, la seva estructura, les seves prestacions i la seva organització.
• Conèixer l'abast de la prestació pública en Gerodontología i pacients especials a Espanya.


FONAMENTS DE GERIATRIA


Al final d'aquesta unitat l'alumne serà capaç de:


• Conèixer els aspectes fonamentals del pacient adult major.
• Situar l'Evolució de la Geriatria en la història.
• Identificar les grans síndromes geriàtriques.
• Valorar els signes atípics de presentació de les malalties.
• Conceptualitzar el procés de Valoració geriàtrica integral.
• Conèixer els avantatges de la Valoració Geriàtrica Integral i els instruments per a realitzar-la.
• Conèixer els criteris de fragilitat i de risc i les escales de valoració per a mesurar-los.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: S'exposaran temes amb suport informàtic.


Seminaris pràctics: L'assistència és obligatòria. Es passarà llista. Només pot tenir un màxim de 2 faltes d'assistència JUSTIFICADES (la justificació documentada s'aportarà com a màxim durant la setmana posterior al seminari). Es discutiran de manera participativa casos clínics i a continuació es realitzarà una avaluació contínua mitjançant plataforma informàtica en la qual l'alumne necessita obtenir un 50% de la nota de cadascun dels seminaris per a poder presentar-se a la part pràctica de l'examen final. S'acudirà al seminari amb portàtil, tauleta o mòbil.

Presentació:


1. Els noms dels components dels grups s'estableixen per ordre alfabètic.

 

2. Els grups són de 5 components.


3. Els alumnes de erasmus poden treballar en les comunicacions en equip sense necessitat que tots els membres estiguin físicament presents.


4. La presentació del treball en classe la fa un dels components del grup. Es realitzaran preguntes individuals de la presentació a tots els components del grup.


5. Òbviament els erasmus estan exempts d'acudir a la presentació en classe però almenys un del grup ha de poder fer-se càrrec de la presentació.


6. Les millors comunicacions presentades podran inscriure's en el congrés anual de SEGER amb la tutela del professor.


7. Les comunicacions han d'anar acompanyades d'un word previ que reculli el treball efectuat seguint les normes establertes. Els criteris per a la seva elaboració s'expliquen en classe.


8. Els professors estan a la disposició dels alumnes per a resoldre els dubtes que es generin en la seva elaboració.


9. Els temes s'adjudicaran a cada grup i es publicarà la llista amb els components dels grups i el tema.


10. Durant els últims dies de seminaris s'exposaran i presentaran els treballs via oral.


Clínica Integrada: Els alumnes desenvoluparan les competències en la CUO mitjançant l'atenció a pacients ancians de manera integrada amb l'assistència clínica general.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaCLASSES MAGISTRALS: L'examen constarà de 40 preguntes de prova amb 5 respostes i una sola correcta. Resten 0,20 punts per cada resposta incorrecta.


SEMINARIS PRÀCTICS: L'examen constarà de 10 preguntes de prova amb 5 respostes i una sola correcta. Resten 0,20 punts per cada resposta incorrecta. Només es podrà examinar d'aquesta part qui hagi assistit als seminaris que s'hagin impartit amb un màxim de 2 faltes JUSTIFICADES. La justificació es lliura com a màxim a la setmana següent de l'absència.

L'EXAMEN és el 60% de la nota.


La nota de les comunicacions és el 10% de la nota.


La valoració de l'activitat de CUO és el 30% de la nota.


S'han d'aprovar totes les parts (examen, comunicacions i activitat de CUO) per separat per a comptabilitzar la nota final de l'assignatura.

Bibliografia i recursos

Sociedad Española de Gerodontología. Gerodontología. Ed. Sociedad Española de Gerodontología. 2012.

- Oral Health care in geriatric patiens. Ship J. 2005. Editorial B.C. DECKER.

- Clinicians Guide to Common Geriatric Oral Conditions. Ship J. 2006 . Editoral B.C. DECKER.

-  Cuidado de la salud bucal y el anciano frágil. Una perspectiva clínica. MacEntee, M. 2012. Editorial Amolca.

- Tesis Oral: Health Survey of a population living in nursing homes in Catalonia. February 2014.

- Tesis Oral: Estudio doble ciego de la eficacia de una solución de ácido hialurónico en espray en el alivio sintomático del dolor y en la disminución del tiempo de cicatrización de las lesiones ulceradas de la mucosa oral. Enero 2011.

- Olmo, B., (31/03/2019), "Hipertensión arterial y Odontología". Editorial Académica Española. ISBN: 978-613-9-43434-3.

- Principios de geriatría y Gerontología. José C. Millán 2006. Editorial Mcgraw-Hill.

- Medicina Geriátrica. P.Abizanda. 2012. Editorial Masson. Julio 2017.

- TEXTBOOK OF GERIATRIC DENTISTRY. Ed. Munksgaard.Copenhagen

- Oral Healthcare and The Frail Elder. Ed. Wiley-Blackwell. Vancouver. Canada

- Bullón Fernández P, Velasco Ortega E. Odontoestomatología geriátrica: la atención odontológica integral del paciente de edad avanzada. Ed. SmithKline Beecham, Madrid. 1996

- Guillén Llera F, Bravo Fernández de Araoz G. Patología del envejecimiento. Indicadores de salud. En: Salgado Alba A, Guillén Llera F, Ruipérez I, editores. Manual de Geriatría. 3.ª ed. Barcelona: Masson; 2003. p. 77-88.

- Cruz-Jentoft AJ. Características específicas del enfermo mayor. An Med Interna (Madrid) 2000; 17 (monogr. 2): 3-8.

- Velasco Ortega E. Implantología Oral Geriátrica. El tratamiento con Implantes Dentales en los Adultos Mayores. Atlantis editorial 2019.

- Odontogeriatría. Rehabilitacion oral del paciente mayor. Dr.Jimmy Matiz Cuervo . Editorial Impresión médica 2013

- Odontogeriatría y gerodontología. Soluciones a la problemática de salud oral en el adulto mayor. Dr. Jimmy Matiz Cuervo. Universidad Nacional de Colombia . Ed Produmedios 2006.

- Odontogeriatría y Gerodontología. Rosa diana Hernandez Palacios y cols. Ed. Trillas. 2011. 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 19/12/2022 A21 15:00h
 • E1 19/12/2022 A02 15:00h
 • E1 19/12/2022 A22 15:00h