Universitat Internacional de Catalunya

Ortodòncia 4

Ortodòncia 4
3
10465
5
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dr. Andreu Puigdollers

andreup@uic.es 

Presentació

L'Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial és l'Àrea de l'Odontologia que s'ocupa de la supervisió, guia i correcció del creixement i maduració de les estructures dentofacials. Això inclou aquelles situacions que requereixen moviments dentaris o la correcció de les relacions esquelètiques alterades o malformades, mitjançant l'aplicació de forces i/o estímul i direcció de les forces funcionals del complex craniofacial. Les principals responsabilitats de la pràctica ortodòntica inclouen el diagnòstic, prevenció, intercepció i tractament de totes les formes de maloclusió de les dents i les alteracions associades dels ossos i teixits tous; el disseny, aplicació i control de les aparatologies funcionals i correctives; i la guia de la dentició i de les estructures de suport per aconseguir i mantenir unes relacions entre la cara i les estructures cranials òptimes en harmonia fisiològica i estètica. A causa del seu caràcter bàsic i fonamental en la formació de l'Odontòleg, l'Ortodòncia justifica la seva docència com matèria troncal dictada al llarg dels tres cursos clínics de la Llicenciatura d'Odontologia.

En Ortodòncia 4 es dóna una visió a l'alumne de l'Ortodòncia des d'un punt de vista interdisciplinari per la seva relació amb altres disciplines odontològiques com la periodòncia, la pròtesi, la patologia de l'articulació temporomandibular i la cirurgia ortognàtica. L'estabilitat dels tractaments i els procediments per evitar la recidiva del tractament, la iatrogènica dels tractaments ortodòntics i el maneig de les urgències que es poden produir al llarg del tractament d'ortodòncia són altres dels temes que inclou l'assignatura.

Requisits previs

La formació rebuda durant el tercer i quart curs de la carrera, ortodòncia 1, 2 i 3 ha permès a l'alumne adquirir competències en diagnòstic de problemes ortodòntics i en l'aparatologia amb la que es tracten les maloclusions. Aquests coneixements li permetran introduir-se en tractaments més complexos, multidisciplinaris on l'ortodontista treballa junt amb altres especialistes per aconseguir la rehabilitació oral del pacient.

Objectius

El temari teòric durant el semestre de l'assignatura (Ortodòncia 4) té com a objectiu principal donar una visió general interdisciplinària.

- Conèixer les peculiaritats del tractament ortodòntic en adults.

- Conèixer l'aportació del tractament ortodòntic en pacients que necessiten tractaments protèsic amb pròtesis fixes dento i implanto suportades.

- Conèixer la influència de la malaltia periodontal en el tractament ortodòntic.

- Conèixer la relació entre tractament ortodòntic i disfunció de l'articulació temporomandibular.

- Conèixer la iatrogènia que es pugui produir per als tractaments ortodòncies.

- Conèixer les urgències més comunes d'un tractament ortodòntic.

- Conèixer les causes de recidiva del tractament ortodòntic i l'aparatologia d'estabilització.

- Saber prevenir una maloclusió quan sigui possible.

 

Competències

 • 01 - Conèixer els elements essencials de la professió de dentista, incloent-hi els principis ètics i les responsabilitats legals
 • 03 - Saber identificar les inquietuds i les expectatives del pacient, així com comunicar-se de forma efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • 04 - Comprendre i reconèixer els aspectes socials i psicològics rellevants en el tractament de pacients
 • 05 - Saber aplicar els principis del control de l'ansietat i de l'estrès sobre un mateix, sobre els pacients i sobre altres membres de l'equip odontològic
 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 09 - Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment, preservant-ne la confidencialitat de les dades
 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària
 • 12 - Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular, cel·lular, tissular i orgànic, en les diferents etapes de la vida
 • 13 - Comprendre i reconèixer les ciències dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica així com el maneig immediat de les possibles al·lèrgies a aquests
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 15 - Estar familiaritzat amb les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics, específicament aquelles que tenen repercussió bucal
 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 19 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova. Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 32 - Conèixer les ciències biomèdiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una assistència bucodentària correcta. Entre aquestes ciències s'hi han d'incloure continguts apropiats de: (a). Embriologia, anatomia, histologia i fisiologia del cos humà (b). Genètica, Bioquímica, Biologia cel·lular i molecular (c). Microbiologia i immunologia
 • 33 - Conèixer la morfologia i funció de l'aparell estomatognàtic, incloent-hi continguts apropiats d'embriologia, anatomia, histologia i fisiologia específics
 • 36 - Conèixer el perill de les radiacions ionitzants i els seus efectes en els teixits biològics, junt amb la legislació que en regula l'ús. Dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic bucal
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 59 - Conèixer les manifestacions orals de les malalties sistèmiques
 • 62 - Conèixer i manejar les emergències i urgències mèdiques més freqüents en la pràctica odontològica i en les tècniques de reanimació cardiorespiratòria bàsica
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 75 - Identificar, valorar i atendre emergències i urgències mèdiques que puguin presentar-se durant la pràctica clínica i aplicar tècniques de ressuscitació cardiopulmonar; manejar infeccions agudes, incloent-hi la prescripció farmacològica i els aspectes quirúrgics senzillss
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 89 - Fer el tractament bucodental del pacient infantil i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 91 - Planificar, determinar les característiques específiques de disseny, registres, prescripció, proves clíniques, col·locació i ajust clínic per posar en servei mantenidors d'espai fixos i removibles i tècniques d'ortodòncia interceptiva, així com elements actius extraïbles destinats a desplaçar dents o corregir mossegades creuades

Resultats d'aprenentatge

 • 4.108 - Realitzar consultes amb els especialistes necessaris per realitzar un tractament integral del pacient
 • 4.131 - Conèixer els principis generals dels tractaments d'ortodòncia i interdisciplinaris en nens i adolescents
 • 4.132 - Conèixer els principis generals dels tractaments interdisciplinaris en els adults
 • 4.133 - Adquirir la disciplina d'enfocar els tractaments de forma interdisciplinària

Continguts

 - Ortodòncia d'adults, ortodòncia preprotèsica

- Urgències /Ortodòncia i patologia de l'ATM

- Ancoratge ossi.

- Ortodòncia - Periodòncia

- Ortodòncia - Cirurgia ortognàtica

- Alteracions de l'erupció (avançada)

- Ortodòncia-Estètica. Agenèsies d´incisives laterals. 

 

Bibliografia i recursos

La bibliografia bàsica de l'assignatura és:

1. Proffit W R, Fields H W, Larson BE, Sarver DM. Contemporary Orthodontics. 6ª ed. Mosby 2019.

2. Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KWL, Huang GJ. Orthodontics. Current Principles and Techniques. 6ª ed. Elsevier 2017. 

Bibliografia addicional:

                                                                                                                                                                                                                                                         En funció del tema, s'aportarà específicament la bibliografia addicional recomanada que es trobarà amb la lliçó corresponent a la plataforma Moodle. 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 20/12/2022 A05 08:00h
 • E1 20/12/2022 A21 08:00h
 • E1 20/12/2022 A01 08:00h
 • E1 20/12/2022 A22 08:00h