Universitat Internacional de Catalunya

Clínica Integrada

Clínica Integrada
12
10470
5
Segon semestre
PR
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Horari d'atenció

Contactar amb Dr.Basilio per sol.licitar visita : jbasilio@uic.es

Presentació

 L'objectiu d'aquesta assignatura de l'últim curs de grau, és el de proporcionar a l'alumne un pràcticum clínic que li permeti millorar les seves habilitats tant en el diagnòstic de les diferents patologies orals, estudiades durant el grau, com en l'aplicació dels diferents tractaments

Requisits previs

 Per poder matricular-se i cursar aquesta assignatura, l'alumne ha d'haver aprovat les següents assignatures de quart de grau:

Clínica restauradora dental 1
Clínica restauradora dental 2
Prostodòncia 3
Prostodòncia 4

Objectius

 Millorar la pràctica clínica dels alumnes en la realització d'una correcta anamnesi i exploració clínica del pacient, així com en la utilització de les diferents exploracions complementàries.

L'alumne sabrà recollir d'una forma ordenada tota la informació en la història clínica, sabent destriar la informació més rellevant de la qual no ho és.

Facilitar a l'alumne la pràctica clínica en pacients, especials o no, adults o nens, en els tractaments més habituals de les diferents especialitats, amb la finalitat de què estigui capacitat per realitzar una pràctica clínica odontològica integral bàsica.

Preparar a l'alumne en el tractament de les urgències odontològiques, així com en la prescripció dels fàrmacs adequats.

Competències

 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 24 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber fer maniobres de suport vital bàsic
 • 25 - Conèixer i aplicar el tractament bàsic de la patologia bucodentària més habitual en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 71 - Realitzar procediments limitats de tècniques diagnòstiques invasives en teixits tous (biòpsies)
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 75 - Identificar, valorar i atendre emergències i urgències mèdiques que puguin presentar-se durant la pràctica clínica i aplicar tècniques de ressuscitació cardiopulmonar; manejar infeccions agudes, incloent-hi la prescripció farmacològica i els aspectes quirúrgics senzillss
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 77 - Fer tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties comuns dels teixits tous bucals
 • 78 - Dur a terme procediments quirúrgics senzills: extracció de dents temporals i permanents erupcionades, arrels fracturades o retingudes i l'extracció quirúrgica no complicada de dents no erupcionades i procediments senzills de cirurgia preprotètica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 80 - Tractar tant farmacològicament, com quirúrgica els processos inflamatoris dels teixits periodontals i/o periimplantaris incloent-hi les tècniques d'instrumentació periodontal supra i subgingival
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 83 - Tractar operatòriament els processos destructius i les lesions traumàtiques dentoalveolars
 • 84 - Fer tractaments endodòntics i aplicar procediments per preservar la vitalitat pulpar
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 86 - Tractar l'edentulisme tant parcial com total, inclosos el disseny biològic (característiques específiques de disseny), preparació dentària, obtenció de registres, proves clíniques i adaptació als pacients de pròtesis removibles parcials i completes, ponts senzills dentosuportats i pròtesis senzilles sobre implants, tant removibles com fixes, incloent-hi la «col·locació» i «posada en servei»
 • 87 - Elaborar les prescripcions dels productes sanitaris a mesura «pròtesis dentals» i «aparells d'ortodòncia i ortopèdia dentofacial»
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 89 - Fer el tractament bucodental del pacient infantil i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 90 - Identificar i corregir hàbits bucals susceptibles de causar o exacerbar mal oclusions
 • 91 - Planificar, determinar les característiques específiques de disseny, registres, prescripció, proves clíniques, col·locació i ajust clínic per posar en servei mantenidors d'espai fixos i removibles i tècniques d'ortodòncia interceptiva, així com elements actius extraïbles destinats a desplaçar dents o corregir mossegades creuades
 • 92 - Pràctiques preprofessionals, en forma de rotatori clínic odontològic i amb una avaluació final de competències, que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític. Hauran d'incloure treball clínic de l'estudiant en pacients de totes les edats i condicions, d'una manera integrada i sota la supervisió adequada

Resultats d'aprenentatge

 • 5.01 - Integrar, organitzar i aplicar tots els coneixements adquirits durant el grau per poder donar una atenció adequada i integral al pacient odontològic.
 • 5.02 - Realitzar un tractament odontològic multidisciplinari, seqüencial i integral del pacient odontològic de qualsevol edat i condició.
 • 5.03 - Realitzar el tractament adequat a les necessitats individuals de cada pacient i que siguin objectives i vàlides, compatibles amb una teràpia actualitzada, de qualitat i congruent
 • 5.04 - Complir la praxi i el codi deontològic professional de l'odontòleg.
 • 5.08 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom, guiades per un tutor, que suposi una millora en mantenir actualitzats els coneixements, habilitats i aptituds de les competències professionals
 • 5.10 - Desenvolupar les capacitats d'anàlisi, síntesi, planificació i organització
 • 5.11 - Desenvolupar les capacitats de comunicació oral i escrita
 • 5.12 - Desenvolupar les capacitats de gestió de la informació i treball en equip
 • 5.13 - Desenvolupar les capacitats de raonament crític i aprenentatge autònom

Continguts

 

hores de pràctica clínica integrada sobre pacients, en les instal·lacions de la CUO.

hores de seminaris, sobre l'alumne treballarà els casos clínics i haurà d´analitzar-los en la doble vessant clìnica i ética-assitencial.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPràctica clínica controlada per un professor responsable.

Seminaris clínics.

Presentació en Congressos i Concursos clínics per a estudiants

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1-Seminaris

Hi ha tres grups de seminaris amb el seu horari concret per a cadascun, en algunes ocasions el seminari serà únic per a tots els grups, i s'avisarà amb antelació, ja que s'efectuarà una xerrada per part d'un professor de l'assignatura o un professor convidat.

- Els seminaris són obligatoris. En cas de 2 faltes sense justificar o més de 3 encara que siguin justificades, es considerarà com no aprovat.

S'avaluarà a l'alumne en cada seminari, de la següent forma.

- Els alumnes rebran un cas clínic per a debatre la setmana següent en l'hora de seminari, en cadascun hi haurà un grup d'alumnes designat per a presentar el cas i procedir al debat, la presentació implica el 50% de la nota del seminari.

- Deu minuts abans de finalitzar el seminari s'obriran els qüestionaris en línia que haurà de contestar cada alumne i significa el 50% de la nota.

- Els casos clínics que es presentaran, han de ser analitzats en la doble vessant clínica i ètic-assistencial.

- La nota obtinguda dels seminaris, fa mitjana en un 15% amb la nota de CUO, per a poder fer mitjana han d'estar superades les dues parts, seminari i CUO.

- Si se suspenen els seminaris en primera convocatòria, l'alumne haurà d'anar a examen de segona convocator


En finalitzar els seminaris, l'instructor farà una mitjana de totes les notes obtingudes per l'alumne. La nota obtinguda serà sobre 10 i ponderarà el 15 per cent de la nota total de l'assignatura.
Neteja Copia el text


2- Pràctiques Clíniques:

L'assistència a les pràctiques preclínicas és obligatòria per a tots els alumnes.
S'ha establert un sistema en el qual es valoren els coneixements teòrics, actituds i habilitats clíniques dels alumnes mitjançant l'avaluació contínua:

NOTA 1: Avalua el Tractament segons els següents criteris: (55% de la nota)

1. Coneixements de protocols clínics
2. Compliment de protocols CUO
3. Treball en equip
4. Habilitat clínica

Nota 2: Avalua l'Actitud general segons els següents criteris: (20% de la nota)

1. Tracte amb el pacient i altre personal CUO.
2. Puntualitat
3. Presència
4. Ordre
5. Comunicació amb el pacient


Cada dia de CUO, l'instructor avalua la pràctica realitzada en aquest moment per l'alumne, detallant el tipus de tractament realitzat, puntuant numèricament el tractament d'una banda i per un altre l'actitud de l'alumne. També apunta si l'alumne ha faltat o s'ha retardat aquest dia.
La qualificació final de l'assignatura és la suma ponderada de la qualificació de les pràctiques clíniques, dels seminaris i de la presentació del Book de casos clínics (75%, 15%, 10%). És requisit indispensable per a poder superar l'assignatura, l'aprovar independentment cadascuna de les tres parts: CUO, seminaris i Book de casos clínics.
Així mateix també tindran una influència en la nota final la presentació per part de l'alumne d'alguna comunicació en Congressos d'odontologia, sent valorat positivament en la seva nota final del trimestre (0,5 punts sobre la nota final del semestre o 1 punt sobre la nota final del semestre si resultés guanyador o publiqués un article en alguna revista del sector)


RECUPERACIÓ PRÀCTIQUES SUSPESES
Tots els alumnes suspesos en clínica tenen dret a una 2a convocatòria a realitzar abans del tancament d'actes de les notes de CUO (Setembre de l'any en curs).

ABSÈNCIES I PUNTUALITAT
Com hem comentat prèviament, l'assistència és obligatòria. La inassistència a les pràctiques clíniques impedeix que l'alumne pugui desenvolupar i plasmar les seves habilitats clíniques sobre pacients.
Absències:
Només es pot faltar Tres vegades al semestre amb justificació; sent recuperables en període d'exàmens del semestre. Aquestes justificacions, han de ser oficials i no ser expedides per algun familiar directe.
Si les absències no són justificades, implica un suspens de les pràctiques del semestre. Aquestes pràctiques seran recuperades en la Clínica d'Estiu (juny a setembre). L'alumne s'adaptarà a les dates (període) i setmanes (quantitat de pràctiques) que determini la coordinació de l'Àrea de Clínica Integrada.
A partir de Quatre o més absències (Justificades) implica la recuperació de les mateixes en el període d'estiu (juny a setembre) a convenir (quantitat i setmanes) per la Coordinació de l'Àrea de Clínica Integrada.
Quant a les assignatures que fan una mitjana d'amb CUO: Els alumnes que han tingut més absències de les permeses (>3) i la seva mitjana de CUO està aprovada, es farà constar un NO Presentat (NP) en l'acta de qualificacions de 1a convocatòria, a l'espera que recuperi aquestes pràctiques en 2a convocatòria.
En aquests casos, la nota teòrica (en cas d'estar aprovada) es guardarà fins a la 2a convocatòria per a poder realitzar la mitjana final i indicar-la en l'acta de 2a convocatòria.

Puntualitat:
L'alumne té assignat un horari, per la qual cosa haurà d'estar 10 minuts abans de començar, per a poder preparar tot el relatiu al pacient. Només s'accepta una tolerància màxima de 10 minuts. Un retard major, es considerarà inassistència, la qual cosa implica que l'alumne haurà de recuperar la pràctica en setmana d'exàmens, sense perjudici del pacient citat aquest dia (haurà d'atendre'l).
En el cas que el pacient no acudeixi a la visita, l'alumne haurà de romandre en CUO i fer les tasques de Laboratori o bé podrà tenir assignada alguna urgència. L'instructor li podrà donar permís a anar-se 20 minutos abans de la finalització del seu horari en la CUO.
En cas que l'alumne finalitzi el seu tractament abans d'hora, haurà de romandre en CUO complint el seu horari de pràctiques, l'instructor li podrà donar permís a anar-se 20 minutos abans de la finalització del seu horari en la CUO.
En tots aquests casos, si l'alumne es va abans o s'absenta durant el seu horari de CUO, també es considerarà inassistència.
Dins de l'avaluació de l'actitud de l'alumne a part de la puntualitat hauríem de comentar els casos en què aquesta actitud sigui tan negativa que sigui tipificada com a mancada molt greu, greu o lleu i comporti no sols una nota baixa sinó també algun tipus de sanció que està detallada en la intranet de la UIC en Fòrums/CUO/Materials/Normativa CUO.

Bibliografia i recursos

 Els protocols clínics dels tractaments a realitzar estan penjats en la intranet en l'apartat:

Fòrum-CUO-MATERIALS-Protocols CUO