Universitat Internacional de Catalunya

Exposició Fi de Grau

Exposició Fi de Grau
3
10473
5
Segon semestre
TF
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


coordinadora: Marta Satorres Nieto

                     msatorres@uic.es

dia de visita: dimarts o dimcres tarde de 16 a 18 amb cita previa

lloc: despatx de cirurgia o CUO4

Presentació

L'assignatura Exposició Fi de Grau ha de proporcionar a l'alumne l'experiència i coneixements necessaris per poder dur a terme el protocol d'un estudi clínic o el desenvolupament experimental de l'estudi que li permeti desenvolupar un treball de recerca basat en l'evidència i la seva posterior defensa davant un tribunal

 

Requisits previs

L'alumne haurà de tenir aprovades totes les assignatures dels tres primers cursos i el 80% de les assignatures de quart curs, així com l'assignatura de la Memòria del Treball Final de Grau

Objectius

Que l'alumne al final del Grau, sigui capaç de plasmar els coneixements adquirits durant el Grau sobre un tema determinat, aprofundint en ell basant-se en l'evidència científica, mitjançant el desenvolupament d'un treball de recerca, tutoritzat dins de les Línies Bàsiques de Recerca proposades. L'alumne ha de ser capaç en acabar l'assignatura de defensar-lo correctament enfront d'un tribunal proposat per a això.

Competències

 • 01 - Conèixer els elements essencials de la professió de dentista, incloent-hi els principis ètics i les responsabilitats legals
 • 02 - Comprendre la importància de tals principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, amb atenció especial al secret professional
 • 03 - Saber identificar les inquietuds i les expectatives del pacient, així com comunicar-se de forma efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • 04 - Comprendre i reconèixer els aspectes socials i psicològics rellevants en el tractament de pacients
 • 05 - Saber aplicar els principis del control de l'ansietat i de l'estrès sobre un mateix, sobre els pacients i sobre altres membres de l'equip odontològic
 • 06 - Comprendre la importància de desenvolupar una pràctica professional que respecti l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 09 - Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment, preservant-ne la confidencialitat de les dades
 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària
 • 12 - Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular, cel·lular, tissular i orgànic, en les diferents etapes de la vida
 • 13 - Comprendre i reconèixer les ciències dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica així com el maneig immediat de les possibles al·lèrgies a aquests
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 15 - Estar familiaritzat amb les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics, específicament aquelles que tenen repercussió bucal
 • 16 - Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia dels fàrmacs i altres intervencions terapèutiques, coneixent-ne les contraindicacions, interaccions, efectes sistèmics i interaccions sobre altres òrgans, basant-se en l'evidència científica disponible
 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 19 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova. Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 24 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber fer maniobres de suport vital bàsic
 • 25 - Conèixer i aplicar el tractament bàsic de la patologia bucodentària més habitual en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 29 - Reconèixer els determinants de la salut bucal en la població, tant els genètics com els dependents de l'estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • 30 - Reconèixer el paper del dentista en les accions de prevenció i protecció davant malalties bucals, així com en el manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament
 • 31 - Conèixer el Sistema Nacional de Salut, així com els aspectes bàsics de la legislació sanitària, gestió clínica i utilització adequada dels recursos sanitaris, i comprendre la importància del paper del dentista en l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut
 • 93 - Treball de fi de grau: Matèria transversal el treball del qual es fa associat a diferents matèries

Continguts

Revisió bibliogràfica sistemàtica: 
- Estratègies de cerca - Organització de la literatura -Cerca bibliogràfica

Metodologia científica: 
- Hipòtesi i objectius - Dissenys experimentals - Planificació del Treball Final de Grau

Anàlisi estadística: 
- Revisió estadística
- Problemes pràctics

Presentació escrita de la informació:
Memòria de recerca - Organització i estil - Estructura de la redacció acadèmica

Ciències clíniques i experimentals
Ciències no experimentals

-Errors de comunicació -Aspectes formals i estètics

Exposició oral de la informació:
- Estructura i organització de continguts
- Aspectes formals i estètics
- Contextualització

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula Estudi "in vitro"

L'alumne realitzarà la fase experimental, sota la supervisió del professor, segons el descrit en la memòria, recollint les dades necessàries en la fulla dissenyada per a això segons el protocol acceptat.
L'alumne recolzat pel seu tutor realitzarà l'estudi estadístic, podent realitzar les consultes que es creguin pertinents a un especialista en estadística segons el criteri del professor.
Resultats. Descripció dels resultats, taules, gràfiques, etc. segons les dades estadístiques obtingudes. El professor valorarà la comprensió de l'alumne en l'anàlisi d'aquests. És important no repetir informació i incloure les dades estadístiques.
Discussió. L'alumne contrastarà tant la metodologia emprada com els resultats amb els dels articles revisats.
Conclusions. Han d'anar numerades i estar relacionades amb els objectius descrits a l'inici del treball en l'apartat d'Objectius.
Expectatives de futur: descriure les perspectives de futur de l'estudi.
Referències bibliogràfiques.
Lliurament del TFG segons el calendari previst.
Defensa del TFG

Estudi "in vivo"

Cas clínic realitzat per l'alumne: L'alumne realitzarà el tractament al o els pacients, sota la supervisió del tutor.
Material i mètodes: L'alumne descriurà la tècnica empleada, així com els materials utilitzats. Es prendran tots els registres necessaris per a la realització del tractament i la seva documentació, que seran supervisats pel tutor.
Els materials utilitzats han d'anar en una taula que inclogui nom, marca comercial, país, nombre de lot, etc.
S'acompanyarà d'iconografia del tractament realitzat així de totes les exploracions complementàries.
Es descriurà la durada i evolució del pacient, així com els successius controls que pertoqués.
Discussió: De la metodologia així com el comentari sobre els avantatges i desavantatges del tractament triat, i de les contraindicacions.
6. Conclusions. Han d'anar numerades i estar relacionades amb els objectius descrits a l'inici del treball en l'apartat d'Objectius.
7. Expectatives de futur: descriure les perspectives de futur.
8. Referències bibliogràfiques.
9. Lliurament del TFG segons el calendari previst.
9. Exposició TFG.

Estudi retrospectiu:

L'alumne sota el control del tutor, realitzarà la sol·licitud de la documentació necessària que li permetrà recollir la informació necessària per desenvolupar la recerca.
L'alumne registrarà la informació recollida en la fulla de recollida de dades descrita en la memòria.
3. L'alumne recolzat pel seu tutor realitzarà l'estudi estadístic, podent realitzar les consultes que es creguin pertinents a un especialista en estadística segons el criteri del professor.
4. Resultats. Descripció dels resultats, taules, gràfiques, etc. segons les dades estadístiques obtingudes. El professor valorarà la comprensió de l'alumne en l'anàlisi d'aquests. És important no repetir informació i incloure les dades estadístiques.
5. Discussió. L'alumne contrastarà tant la metodologia emprada com els resultats amb els dels articles revisats.
6. Conclusions. Han d'anar numerades i estar relacionades amb els objectius descrits a l'inici del treball en l'apartat d'Objectius.
7. Expectatives de futur: descriure les perspectives de futur de l'estudi.
8. Referències bibliogràfiques.
9. Lliurament del TFG segons el calendari previst.
10. Defensa del TFG.

Revisió bibliogràfica:

L'alumne supervisat pel professor realitzarà la cerca i anàlisi de la bibliografia segons el descrit en la memòria.
2. L'alumne recolzat pel seu tutor realitzarà l'estudi estadístic, podent realitzar les consultes que es creguin pertinents a un especialista en estadística segons el criteri del professor.
3. Resultats. Descripció dels resultats, taules, gràfiques, etc. segons les dades estadístiques obtingudes. El professor valorarà la comprensió de l'alumne en l'anàlisi d'aquests. És important no repetir informació i incloure les dades estadístiques.
4. Discussió. L'alumne contrastarà tant la metodologia emprada com els resultats amb els dels articles revisats.
5. Conclusions. Han d'anar numerades i estar relacionades amb els objectius descrits a l'inici del treball en l'apartat d'Objectius.
6. Expectatives de futur: descriure les perspectives de futur de l'estudi.
7. Referències bibliogràfiques.
8. Lliurament del TFG segons el calendari previst.
9. Defensa del TFG

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula Es realitzarà una avaluació continuada de l'alumne mitjançant les tutories segons el calendari establert.

Treball individual:

El professor comptarà amb un full d'avaluació que haurà d'emplenar en cada tutoria, avaluant una sèrie de paràmetres que permetran d'una forma objectiva el seguiment del treball individual de l'alumne.

Tutories:

El professor puntuarà la comunicació amb l'alumne, així com l'evolució d'est en les diferents etapes. La presentació de les tasques encomanades, puntualitat, interès..etc.

L'assistència a totes les activitats en relació a l'assignatura és obligatòria i té repercussió en la nota final.

Al final del segon semestre i segons el mateix calendari, es repartiran entre els diferents membres del tribunal el TFG realitzant la seva avaluació. Posteriorment l'alumne defensarà oralment el TFG enfront del tribunal.

20% Treball individual

20% Tutories

40% Treball Final Grau

20% Defensa

Material didàctic