Universitat Internacional de Catalunya

Otorinolaringologia per a Odontòlegs

Otorinolaringologia per a Odontòlegs
3
10475
5
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


cita prèvia:

Dr. Francesc Xavier Subirana

fxsubirana@uic.es 

Presentació

L’especialitat d’otorinolaringologia estudia l’orella, el nas, la laringe i la faringe

i les estructures toves cervicals. Té una gran implicació i responsabilitat en gran part

dels sistemes de comunicació amb l’exterior i amb l’inici dels sistemes respiratori i digestiu.

Per una qüestió de veïnatge geogràfic i funcional existeix una gran relació

amb l’estomatologia i amb l’odontologia en particular.

 

La situació anatòmica i funcional o patològica de moltes de les estructures que són

responsabilitat de l’ORL tenen una relació patològica significativa amb el desenvolupament

dental i facial (dificultat respiratòria nasal, hipertròfies amigdalars), hi ha una estreta

relació entre les dificultats respiratòries nocturnes i les anomalies estructurals

otorinolaringològiques i odontològiques i finalment el llenguatge i l’articulació de la paraula,

tant important per l’especialista d’ORL té trets compartits amb els estomatòlegs o odontòlegs

Requisits previs

Tenir aprovats els primers 4 cursos d’Odontologia

Objectius

Donar a conèixer als futurs especialistes en Estomatologia o Odontologia la importància

de les interrelacions funcionals, anatòmiques i patològiques dels continguts d’ambdues

especialitats i promoure el treball interdisciplinari per tal de millorar l’oferta en salut cap

els nostres pacients.

Competències

 • 09 - Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment, preservant-ne la confidencialitat de les dades
 • 13 - Comprendre i reconèixer les ciències dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica així com el maneig immediat de les possibles al·lèrgies a aquests
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 15 - Estar familiaritzat amb les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics, específicament aquelles que tenen repercussió bucal
 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 19 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova. Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 24 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber fer maniobres de suport vital bàsic
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials

Resultats d'aprenentatge

Conèixer i familiaritzar-se amb la terminologia i el llenguatge mèdic específic del camp de

l’Otorinolaringologia.

 

Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a la autonomia del pacient,

les seves creences i cultura.

 

Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a altres professionals de la salut,

adquirint habilitats del treball en equip.

 

Realitzar un examen físic bàsic dels signes referits a la patologia otològica, rinològica,

faringolaríngia i cervical.

 

Agrupar els elements de la anamnesi i examen físic en un síndrome que es correspongui

amb l’expressió de la malaltia otorinolaringològica. Interpretar l’agrupació de signes i

símptomes per a orientar el problema clínic i poder establir un diagnòstic diferencial.

Sempre fent referència a les malalties més bàsiques de l’Otorinolaringologia i en especial

les més relacionades amb l’Estomatologia

 

Conèixer les diferents tècniques bàsiques en el diagnòstic de les malalties de l’àrea ORL,

tant anatòmiques com funcionals. Ha de saber la seva utilitat, la forma de fer-les,

quan indicar-les i les possibles contraindicacions i complicacions.

 

Conèixer els tractaments mèdics o quirúrgics de la patologia otològica, rinològica,

faringolaríngia i cervical més bàsiques i en especial esment a les més properes a

l’Estomatologia.

 

Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d’informació clínica i biomèdica

per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.

 

Conèixer els fonaments de la relació entre professional de les ciències de la salut i

pacient, la transmissió d’informació clínica, el consentiment informat i la resolució

de conflictes relacionats

Continguts

Tema 1

Anatomia, Fisiologia i exploració d'orella mitjana i externa

Fisiopatologia de Trompa Eustaqui

PRACTICA OTOSCOPIA I IMATGES OTOSCOPIA

 

Tema 2

Patologia Orella Externa. Otàlgia Reflexa

METODE DEL CAS: CAS CLÍNIC OTALGIA 

 

Tema 3

Anatomia y Fisiologia del sistema auditiu

Hipoacúsies de transmissió i percepció

CLASSE PRÀCTICA SOBRE EXPLORACIÓ AUDICIÓ I HIPOACUSIES

 

Tema 4

Anatomia i Fisiologia de l'Equilibri

Patologia i exploració de l'equilibri.

EXPLORACIÓ VERTIGEN IMATGES DE VIDEO

 

Tema 5

Anatomia i fisiologia nasosinusal

CLASSE PRÁCTICA  ANATOMIA CON VIDEO DISECCIÓN CADÀVER. PECES DE CADAVER I MODELS PLASTICS

 

Tema 6

Obstrucció nasal: Causes i abordatge

Desenvolupament dentofacial i obstrucció respiratoria alta

Traumatismes nasals i facials

CLASE PRÀCTICA SOBRE EXPLORACIONS I IMÁTGES NASOSINUSALS: RINOSCOPIA I ENDOSCOPIA VIDEO.


Tema 7

Rinitis. Sinusitis. Poliposis. Tractament mèdic i quirúrgic.

Sinusitis odontógena

VIDEOS CIRURGIA ENDOSCOPICA NASOINUSAL 

 

Tema 8

Anatomia i Fisiologia de la Faringe i Laringe

Anatomia de l'anell de Waldeyer i funcionament.

CLASSE PRÁCTICA SOBRE IMAGENES FARINGEAS I MODELS PLASTICS

 

Tema 9

Síndrome de l'apnea del Son a l'Adult i Nen.

Diagnòstic, Abordatge, Conseqüències negatives i tractaments.

METODO DEL CASO APNEA DEL SUEÑO

 

Tema 10

Infeccions amigdalars i adenoïdals. Tractament mèdic i indicacions  d'amigdalectomia i adenoidectomia.

METODE DEL CAS DE INFECCIONS FARINGOAMIGDALARS. AMIGDALECTOMIA. VIDEOS CIRURGIES

 

Tema 11

Anatomia, Fisiologia i Patologia Disfagia Orofaríngea

VIDEOS DE DISFAGIA

 

Tema 12

Patologia Obstructiva de la Laringe

Dispnea alta, estridor. Maneig de l'obstrucció aguda de la via aèria superior.

Tractament de l'obstrucció de via aèria. Traqueotomia.

VIDEO TRAQUEOTOMIA

 

Tema 13

Disfonies. Desenvolupament i trastorns del llenguatge

VÍDEOS ENDOSCÒPIA I ESTROBOSCÒPIA LARÍNGIA

 

Tema 14

Oncologia de vies aerodigestives superiors

Càncer de laringe i hipofaringe

METODE DEL CAS DE PATOLOGIA ONCOLÒGICA DE VIES AERODIGESTIVES SUPERIORS

 

Tema 15

Anatomia cervical. Ganglis cervicals. Patologia Salival

Sistemes d'exploració. Patologia dels ganglis cervicals i abordatge

Anatomia i Fisiologia Salival. Patologia de Glàndules Salivals

METODE DEL CAS DE PATOLOGIA CERVICAL I PRACTICA D'EXPLORACIÓ CERVICAL

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCM: La classe magistral es l’escenari en que un professor transmet el coneixent

en un aula a tot el grup de alumnes.

El format, no obstant, permet la introducció de activitats en grups reduïts dins de l’aula

i el desplegament d’estratègies que fomenten la participació activa dels estudiants.

 

MC: El mètode del cas consisteix en el procés de solució de casos clínics o

propis de la professió. Son activitats de grup que es resolen amb la

participació activa del professor desprès de la deliberació dels estudiants.

 

CP: Classes Pràctiques dins de l’aula. Basades en aquesta signatura en conèixer les formes

d’exploració bàsica de les diferents àrees de l’Otorinolaringologia. Participació activa dels

alumnes per fer els mecanismes de les exploracions bàsiques, participació per

interpretar imatges en fotografies o vídeos i exploracions radiològiques. 

A més a laboratori de disecció algunes de les pràctiques es faran sobre peces de cadáver o models plàstics

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació teòrica

Consta de 3 preguntes curtes que tindran un pes de un punt per cada resposta correcte

 

Avaluació pràctica

Consta de cinc imatges derivades de les classes pràctiques sobre les que es posará una qüestió. Tindran un pes de un punt cadascuna

 

Avaluació de l'assistència:

Si l'assistència es superior a 12 classes s'obtindrà 2 punts i si es superior a 6 o inferior a 12, 1 punt. En cas contrari suposarà un zero

 

En 2ª convocatòria l’avaluació consistirà en una prova escrita de cinc preguntes curtes, cadascuna de les quals tindrà un valor de dos punts

Qualificació final: Es necessari aprovar l’examen final amb nota ≥ 5 per aprovar l’assignatura i poder fer la suma ponderal dels apartats descrits prèviament.

Expressió amb nota numèrica amb un decimal de 0 a 10

Qualificació qualitativa: suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor.

 

SISTEMA DE REVISIÓ D’EXÀMENS: La revisió dels exàmens es faran de forma individual amb l’alumne prèvia sol·licitud per escrit dins els terminis establerts

Bibliografia i recursos

1. Otorrinolaringología. Manual Clínico

 

José Luis LlorentePendás, César Álvarez Marcos y Faustino Núñez Batalla

 

Editorial Médica Panamericana 2012. ISBN 978-84-9835-371-6

 

2. Manual de Otorrinolaringología

 

SegundaEdición. Rafael Ramírez Camacho McGraw-Hill. Interamericana 2007.

 

ISBN 978-84-481-4677-1

 

3. Otorrinolaringología y PatologíaCervicofacial

 

Jorge BasterraAlegría. Masson S.A. 2005. ISBN 84-458-1328-5

 

4. Lecciones de Otorrinolaringología Aplicada Tomo I y II.

 

Constantino Morera Pérez y Jaime Marco Algarra. Editorial Glosa 2004