Universitat Internacional de Catalunya

Història de l'odontologia

Història de l'odontologia
3
10476
5
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Cita previa per mail amb la professora responsable: Dolors Ceperuelo

dolorscepe@uic.es

Presentació

Quines competències té un odontòleg? Com es desenvolupa la seva professió? De quins mitjans disposa? Són algunes de les preguntes que ens podem plantejar en l’àmbit de la nostre professió, però no ha estat així sempre. De fet si mirem al passat veurem un seguit d’anècdotes, de circumstàncies, de maneres de fer, que provocaren i comportaren el desenvolupament de la Odontologia fins a arribar a l’actualitat.

Requisits previs

Conèixer l'àmbit de la Clínica Dental actualment: materials, instrumental, protocols d'actuació.

Objectius

Esbrinar i descobrir com i perquè s'han realitzat els diferents tractaments dentals d'una manera determinada al llarg de la Història. Analitzar quins han perdurat a través del temps i quins han estat substituïts per d'altres tècniques o materials més contemporanis.

Competències

  • 01 - Conèixer els elements essencials de la professió de dentista, incloent-hi els principis ètics i les responsabilitats legals
  • 02 - Comprendre la importància de tals principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, amb atenció especial al secret professional
  • 04 - Comprendre i reconèixer els aspectes socials i psicològics rellevants en el tractament de pacients
  • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
  • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària
  • 30 - Reconèixer el paper del dentista en les accions de prevenció i protecció davant malalties bucals, així com en el manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament
  • 34 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova
  • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica

Resultats d'aprenentatge

Conèixer i dominar l'àmbit de la Clínica Dental.

Desenvolupar l'esperit crític de l'alumne davant diferents tècniques odontològiques.

Fomentar el treball en equip.

Descobrir anècdotes històrics relacionats amb la professió de l'Odontòleg.

 

Continguts

Tema 1: El món primitiu

La civilització Maya: Les primeres incrustacions dentals.

Els Inques: El tractament de les primeres càries.

Tema 2: Orient Pròxim

Mesopotàmia: El codi d’Hammurabi . Recull on es plasma les recompenses i càstigs dels practicants de la medicina.

Els fenicis: Com tracten la malaltia periodontal.

Egipte: Les atriccions degudes a la dieta.

Tema 3: El món clàssic

Grècia: Com ha de ser l’instrumental per fer exodòncies.

Etruria: La utilització de l’or en les pròtesis dentals.

Roma: Santa Apol·lònia patrona dels dentistes.

Tema 4: L’Edat Mitjana

El món bizantí: Afeccions a la boca.

Europa al s. X: L’art d’aprendre medicina.

Tema 5: El món islàmic

El tractament de l’halitosi, receptes de dentífrics, tècniques d’higiene bucal, tècniques i instrumental per la realització de les exodòncies.

Tema 6: Orient

La India: L’estudi de la dieta i la seva repercussió en la cavitat bucal.

La Xina: L’ús de l’arsènic pel tractament de la pulpitis.

El Japó: La introducció del raspall de dents. El desenvolupament de les pròtesis dentals: les primeres corones dentals de fusta i pròtesis re movibles.

Tema 7: Europa als segles XIII-XVI

Tractament en la pulpitis irreversible. Remeis populars. El desenvolupament de la cirurgia en mans de barbers.

Tema 8: El Renaixement

L’ampliació dels coneixements anatòmics. La nova farmacologia. La necessitat de nous especialistes en medicina.

Tema 9: Europa al s XVII-XVIII

La histologia: El descobriment dels túbuls dentinaris i de la matèria alba.

El primer trasplant dental.

Tema 10: La odontologia del s XIX fins als nostres dies

Les bases de l’odontologia. La creació de la primera escola dental a Maryland l’any 1840.

El desenvolupament de nous gabinets on atendre els pacients.

Els mitjans tècnics: L’ús d’anestèsia, radiografies, el fluor.

 Tema 11: La reglamentació dels estudis d’ odontologia en el nostre país

La creació d’universitats . Competències de l’odontòleg. Responsabilitats derivades de la seva praxis.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula1.- Classes Teòriques

Classes magistrals on s’impartiran coneixements teòrics i pràctics de forma esquemàtica. Les classes tindran una durada de 1 hora.

2.- Seminaris

A partir dels coneixements teòrics impartits, es realitzarà a la segona hora,  treballs  en grup de 6 persones. El treball caldrà entregar-lo per escrit dos setmanes abans de la data de l’examen. Tanmateix haurà de ser exposat a classe per un,varis, o tots els membres del grup.

ACTIVITAT FORMATIVAMETODOLOGIACRÈDITS ECTS
Clase magistral o sesión expositiva y explicativa de los contenidos por parte del profesor. Se realiza en un aula al total de alumnos matriculados en la materia. Esta metodología de aprendizaje permite la utilización de medios audiovisuales como soporte a la explicación de los contenidos. El alumno puede interactuar o participar activamente.
Método del caso para el análisis y resolución de casos clínicos en clase. Es una actividad grupal que permite la deliberación de los alumnos bajo la guía del profesor.
Atención personalizada al alumno de forma individual o grupal para el seguimiento de trabajos, exposiciones o estudio.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es realitzarà de la següent manera:

Examen final teòric 60%

Seminaris: Treball escrit i exposició 40%.

L’examen serà de 30 preguntes de resposta curta (màxim 5 línees). Entre elles pot figurar la imatge d’algun instrument dental de l’època que caldrà identificar, per citar un exemple.

La nota final serà la mitja entre l’examen final i nota del seminaris (treball i exposició).

 

Bibliografia i recursos

BASCONES MARTÍNEZ, A, Tratado de odontología, Tomo I, Ed Smithkline Beecham, Madrid 1998.

GONZÁLEZ IGLESIAS, J., Las primeras Mujeres Dentistas en España, Ed Yeltes, Madrid 2004.

USTRELL, JM, Història de l'Odontologia, Ed Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000.