Universitat Internacional de Catalunya

Educació III: Organització Escolar i Materials

Educació III: Organització Escolar i Materials
6
10599
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Dra. Maria Domingo-Coscollola mdomingo@uic.es. Abans i després de cada sessió.

Presentació

Des d'Educació III, pretenem promoure un aprenentatge actiu, personalitzat i significatiu. Aquesta matèria té 6 crèdits ECTS que s'impartiran durant el segon semestre distribuïts segons els continguts de:

 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) -3 crèdits-.
 • Organització Escolar (OR) -3 crèdits-.

Objectius

Tecnologies de la informació i la Comunicació (TIC)

 • Integrar les TIC a les activitats d’ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l’ensenyament i al desenvolupament professional.

Organització escolar (OE)

 • Integrar el contingut essencial d'OE referent a direcció escolar, documents institucionals, recursos (humans, materials i funcionals), clima escolar, i innovació i aprenentatge.

Competències

 • CEM-03 - Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.
 • CEM-07 - Promoure el treball cooperatiu i el treball i l'esforç individuals.
 • CEM-10 - Dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge dins l'aula.
 • CEM-11 - Conèixer i aplicar experiències innovadores en l'educació primària.
 • CEM-65 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • CEM-66 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Resultats d'aprenentatge

 • Integra les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en les activitats d'E-A, la gestió de l'ensenyament i el desenvolupament professional.
 • Integra el contingut essencial d'OE referent a direcció escolar, documents institucionals, recursos escolars (humans, materials i funcionals), clima escolar, i innovació i aprenentatge.

Continguts

Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)

 • Internet com a eina d'informació i participació.
 • Eines de comunicació.
 • Aprenentatge a Internet.
 • Recursos TIC educatius.
 • Tecnologies emergents per a l'aprenentatge.

Organització Escolar (OE)

 • Direcció escolar.
 • Documents institucionals.
 • RRHH, materials i funcionals.
 • Convivència i clima escolar.
 • Innovació i aprenentatge.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia serà variada: treball basat en projectes o reptes, gamificació, realitat augmentada, debats, recerca i exposicions. Es potenciarà la pràctica reflexiva i s'estimularà el paper actiu tot procurant gaudir de l'emoció d'aprendre a aprendre.

Els alumnes desenvoluparan activitats per lliurar-les en els terminis establerts. Es duran a terme diferents activitats: pràctiques, teòriques, treball en grup i individual, seminaris, tallers i tutories. Totes elles per afavorir l'aprenentatge i estimular l’intercanvi de coneixement des de la col·laboració, el diàleg, l'exploració, la intervenció i l'anàlisi. També, s’utilitzaran espais comuns de comunicació per poder avançar en el coneixement i... créixer junts. 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura té un caràcter especialment pràctic pel que caldria assistir a classe. L’avaluació d’aquesta assignatura és global, tot i que la impartim en 2 blocs d'aprenentatge: TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i OE (Organització Escolar). Per tant, per poder aprovar l'assignatura, l’alumne haurà de demostrar que ha aconseguit un nivell mínim dels resultats d'aprenentatge de cada bloc. Així, quan l'alumne hagi aprovat els 2 blocs, li podrem assignar la nota global tenint en compte el pes ponderat dels blocs. 

S’usaran diferents activitats avaluatives i sistemes d’avaluació: dossier d'aprenentatge, treballs de recerca grupals, seminaris, presentacions orals, debats, produccions escrites i audiovisuals, proves objectives, disseny d'activitats, autoavaluació i coavaluació. L’avaluació serà continuada. Es valorarà principalment el fer, el treball en equip, la implicació i la participació de l'alumnat. Per a obtenir la nota final de cada bloc, tindrem en compte les produccions fetes en grup (45%), una prova individual sobre l'aprenentatge i de l'aprenentatge (35%), i la autoavaluació i la coavaluació (20%). El procés d’Ensenyament i Aprenentatge de cada bloc (TIC-OE) és pautat, continuat i amb acompanyament.


Bibliografia i recursos

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

Organització Escolar (OE)