Universitat Internacional de Catalunya

LLengua Anglesa 1

LLengua Anglesa 1
6
10600
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Presentació

En les darreres dècades, l'anglès s'ha consolidat com la lingua franca de la comunicació acadèmica i la divulgació científica, i com a una eina de gran utilitat en el diàleg intercultural entre els pobles. A més a més, els nous graus ens esperonen cap a un model de docent amb una mentalitat plurilingüe, capaç de fer ús de diverses llengües en la seva activitat professional.

Aquesta assignatura pretén activar la competència lingüística en llengua anglesa de l'alumnat, acostant-lo cap al nivell B2/C1 segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües, en compliment del requisit lingüístic marcat pel Ministeri d'Educació per als Graus de Mestre en Educació Infantil.

Requisits previs

Posseir el nivell B1 d'anglès segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Objectius

1. Assolir el nivell global B2.1/C1.1 d'anglès segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

2. Afavorir l'aprenentatge autònom.

Competències

 • CEM-48 - Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CEM-50 - Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i a l'escriptura.
 • CEM-52 - Ser capaç de fomentar una primera aproximació a una llengua estrangera.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-03 - Saber expressar-se en llengua anglesa segons el nivell b1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

L'alumne/a s'expressa en llengua anglesa oralment i per escrit a nivell B2.1/C1.1.

Continguts

Durant el curs acadèmic, treballarem temes rellevants i actuals relacionats amb l’àrea d’Educació.

 • Projecte 1. Tipus d'escoles del sistema educatiu de Catalunya
 • Projecte 2. Competències plurilingüe i intercultural a les escoles
 • Projecte 3. Intercanvi lingüístic virtual
 • Projecte 4. Lapbook de dificultats en l'anglès
 • Projecte 5. WebQuests

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEsta asignatura no es convalidable mediante la presentación de un certificado oficial de inglés.

En las clases se usará el inglés como lengua vehicular desde el primer momento. Para optimizar al máximo las oportunidades de aprendizaje, el alumnad debará expresarse en lengua inglesa durante las sesiones de docencia. 

Sistemes i criteris d’avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura serà continuada. L'alumne que no assiteixi a més d'un 80% de les sessions perdrà el dret a l'avaluació continuada i haurà de fer una prova objective al final del semester. Aquest assignatura, a més de les sessions presencials, comporta unes 120 hores de treball personal, el treball autònom, per tant, és imperscindible per superar l'assignatura.

L'avaluació continuada constarà de diverses activitats formatives, distribuïdes al llarg del semestre, que oferiran evidències al professoat sobre el procés de desenvolupament de la competència, que està treduida en el resulat de l'aprenentatge. L'avaluació està composta dels següents elements:

 • Presentacions orals
 • Proves objectives
 • Treballs i projectes
 • Autoavaluació
 • Preguntes orals

 

Sistema avaluació

Ponderació

Projectes primer semestre

40%

Projectes segon semestre

40%

Online language exchange

15%

Participació activa i assistència a classe

5%

 

Sistemes i criteris d’avaluació – Segona convocatòria 


En cas de suspendre la primera convocatòria, l'alumne només haurà de recuperar a la segona convocatòria els components no superats.

 • Avaluació oral – 60 %
 • Treballs individuals – 40 %