Universitat Internacional de Catalunya

Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 1

Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 1
3
10602
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Dimarts 10:00 a 10:30 amb cita prèvia.

Presentació

Aquesta assignatura està adreçada als futurs mestres de primària, pretén donar una visió general sobre els continguts fonamentals de les Ciències Experimentals, que serviran de base per poder aconseguir el màxim aprofitament de les assignatures E. i A. de les Ciències Experimentals II i III que s'impartiran en curs posteriors. Així mateix, a través de les diferents sessions teòriques i pràctiques de l'assignatura, es treballaran les competències específiques de les Ciències Experimentals, les competències transversals i les competències generals que es detallen a continuació.

Requisits previs

És recomanable encara que no imprescindible, repassar els coneixements generals sobre les Ciències Experimentals que s'hagin pogut rebre durant l'ensenyament secundari.

Objectius

1. Conèixer quins continguts curriculars haurien de ser treballats amb escolars de l'etapa d'Educació Primària segons la legislació vigent (Real Decreto 126/2014, BOE; Decret 119/2015, DOGC).

2. Adquirir els coneixements bàsics sobre les Ciències Experimentals necessaris com per abordar amb suficient solvència les assignatures d'Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals II i III  en les què a més d'ampliar coneixements, es farà especial èmfasi en la "forma" en què aquests coneixements seran transmesos.

Competències

  • CEM-25 - Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals (física, química, biologia i geologia).
  • CEM-26 - Conèixer el currículum escolar d'aquestes ciències.
  • CEM-27 - Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències en la vida quotidiana.
  • CEM-28 - Valorar les ciències com un fet cultural.
  • CEM-29 - Reconèixer la influència mútua entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents per tal de procurar un futur sostenible.
  • CEM-30 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats, i promoure l’adquisició de competències bàsiques en els estudiants.
  • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
  • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
  • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Resultats d'aprenentatge

1. Comprèn els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals (física, química, biologia i ciències de la Terra).
2. Coneix el currículum escolar d'aquestes ciències.
3. Planteja i resol problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.
4. Reconeix la influència entre ciència i societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per procurar un futur sostenible.
5. Realitza treballs d'investigació. Busca fonts, cita autors.
6. Aprèn ciències experimentals a partir de situacions reals.

Continguts

Principals problemes ambientals. Solucions ètiques a la crisi ambiental: Cimeres Internacionals de Desenvolupament Sostenible.  Concepte de Desenvolupament Sostenible. La petjada ecològica, indicador del grau de sostenibilitat. 

Conceptes bàsics de física: massa, volum, densitat, etc. Els estats de la matèria. Mescles i solucions. 

Distribució de l'aigua a la terra. Cicle de l'aigua. Corrents i onades. Rius i aqüífers. Principals problemes mediambientals relacionats amb l'aigua (contaminació del mar, rius, aqüífers i sequera) i la seva vinculació amb aspectes socials i econòmics. Conseqüències i possibles solucions per mitigar-los. 

Capes de l'atmosfera. El temps atmosfèric i el clima. Els factors climàtics. Meteorologia. Principals problemes mediambientals atmosfèrics i la seva vinculació amb aspectes socials i econòmics  (canvi climàtic i contaminació atmosfèrica); possibles solucions per mitigar-los. 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)Les activitats d'aprenentatge estan orientades a que l'estudiant adquireixi els coneixements bàsics que li serviran de suport per afrontar assignatures futures, de manera que d'aquestes, pugui obtenir el màxim rendiment (taula 1).

En el seu conjunt, les assignatures d'Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals (I, II, i III), estan dissenyades de tal manera que, els continguts que s'han de treballar a l'aula d'Educació Primària [en el context de l'àrea de les Ciències de la Naturalesa (Real Decreto, 2014; BOE o de Coneixement del Medi Natural (Decret, 2015; DOGC)] es van afrontant amb un nivell de complexitat i profunditat cada vegada superior.

Així mateix, aquests continguts, que comencen en l'assignatura I sent fonamentalment conceptuals, es van acompanyant progressivament de procediments i recursos (en la II i III) que desenvolupen les habilitats i actituds, que s'esperen d'un mestre competent per a l'exercici de la seva professió.

 

Activitat Formativa

Metodologia

Classes teòriques

Classes pràctiques

Estudi i treball en grup

Estudi i treball individual

Lliçó Magistral (LM)

 Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP) 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)La ponderació de les diferents parts serà la que es mostra a la taula 2. Es necessita un 4,5 com a mínim en cada part per fer la mitjana ponderada.

 

 

% nota

Tipus d'activitat

Data

1. Assistència i participació a l'aula

15%

Treball individual i col·lectiu a l'aula. Puntualitat i atenció.

Aportacions i grau d'implicació.

Lectura i comentari d'articles científics i exposicions.

Diàriament

2.Pràctiques experimentals

25%

Treball cooperatiu i experimental en grups heterogenis.

5 d'octubre   (18:00-21:00)

23 novembre   (18:00-21:00)

3. Treball a casa

15%

Treball de recerca col·lectiu.

 

4. Prova escrita individual

45%

Individual

26 d'octubre: prova temes 1-2

11 gener: prova temes 3-4 o global

Bibliografia i recursos

1. Bibliografia bàsica

CAÑAL P. (Coord);Mellado;  Gutiérrez; Jaén;  Luna;  Hernández;  Perales;  Ojeda;  De Pro; Cano. (2011). Biología y Geología. Investigación, innovación y buenas prácticas. Ministerio de Educación. Graó. Vol III. Primera edició.

CURTIS, H.Barnes, Scnek, Massarini. (2008). Biologia. Editorial Médica Panamericana (7ª edición en español). Buenos Aires.

GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament d’Ensenyament (2015): Curriculum Educació Primària.

NIEVES, JM. (2006). Hablemos de ciencia. EDAF.

2. Bibliografia d’ampliació

AYLLÓN, J.R. i RICO, O (2012). La pel·lícula de la vida. Casals. Barcelona,

CODINA, E. (2008). Fem contes de ciència. Barcelona. Fundació la Caixa

FISHER, L. (2004). Cómo mejorar una galleta. La ciencia en la vida cotidiana. Mondadori.

FOLCH, R., FRANQUESA, T. & CAMARASA, J.M. (1984). Vegetació. Història Natural dels Països Catalans. vol 7. Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

MARCO, B. (1992) Historia de la ciencia. Los científicos y sus descubrimientos. Madrid. Narcea-MEC.

MARGULIS, Lynn; SAGAN, D. (1996). ¿Qué es la vida? Tusquets Editores