Universitat Internacional de Catalunya

Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 1

Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 1
3
10603
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


Abans de la classe.

Presentació

No podem entendre el món que ens envolta sense una bona competència matemàtica. La finalitat principal d’ aquesta matèria és conèixer aquesta ciència i considerar-la un instrument necessari tant per a la nostra vida quotidiana com per a la transformació de la societat.

 

Estudiar matemàtiques és essencialment aprendre a raonar i habituar-se a prendre consciència del raonament. Una bona formació matemàtica és essencial per tenir una bona adaptació a la vida actual. El concepte de número, de relació, de proporció, el llenguatge i els símbols matemàtics formen part del bagatge intel·lectual de l’home modern.

 

Requisits previs

No n’hi ha cap.

Objectius

Generals

1. Gaudir amb les matemàtiques.

2. Conèixer el currículum de l’àrea de matemàtiques d’educació primària.

3. Aprendre els continguts de procediments, fets, conceptes i sistemes conceptuals, actituds, valors i normes.

4. Treballar la competència matemàtica.

5. Reflexionar, a través d’articles de revistes de pedagogia, sobre com es treballen avui les matemàtiques.

Específics

1. Dominar jocs diferents, perquè l’alumne s’ho passi bé amb les matemàtiques.

2. Treballar les competències i els objectius de matemàtiques de primària.

3. Preparar unitats didàctiques: organització dels continguts, objectius didàctics i activitats d’aprenentatge i d’avaluació.

4. Realitzar exercicis d’avaluació contínua i global dels processos d’aprenentatge, segons els objectius generals d’etapa, d’àrea i segons els objectius terminals.

5. Buscar i plantejar propostes d’un ensenyament actiu de les matemàtiques.

6. Identificar les dificultats que té l’ensenyament de les matemàtiques i buscar solucions.

7. Conèixer diferents experiències en l’ensenyament de les matemàtiques.

8. Buscar i aprendre biografies breus de grans matemàtics.

 

Competències

 CEM-38 Adquirir competències matemàtiques bàsiques (numèriques, de càlcul, geomètriques, representacions espacials, estimació i mesura, organització i interpretació de la informació, etc.).

CEM-39 Conèixer el currículum escolar de les matemàtiques.

CEM-40 Analitzar, raonar i comunicar propostes matemàtiques.

CEM-41 Plantejar i resoldre problemes vinculats a la vida quotidiana.

CEM-42 Valorar la relació entre les matemàtiques i les ciències com un dels pilars del pensament científic.

CEM-43 Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure’n les competències corresponents als estudiants. 

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-38 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge cooperatiu
contracte d'aprenentatge
estudi de casos
mètode expositiu / lliçó magistral
resolució d'exercicis i problemes
classes pràctiques
classes teòriques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
seminaris tallers
CEM-39 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge cooperatiu
contracte d'aprenentatge
mètode expositiu / lliçó magistral
resolució d'exercicis i problemes
classes pràctiques
classes teòriques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
seminaris tallers
CEM-40 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge cooperatiu
aprenentatge orientat a projectes
contracte d'aprenentatge
estudi de casos
classes pràctiques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
tutories
CEM-41 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge cooperatiu
aprenentatge orientat a projectes
contracte d'aprenentatge
estudi de casos
resolució d'exercicis i problemes
classes pràctiques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
pràctiques externes
seminaris tallers
CEM-42 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge cooperatiu
aprenentatge orientat a projectes
estudi de casos
mètode expositiu / lliçó magistral
classes pràctiques
classes teòriques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
pràctiques externes
CEM-43 aprenentatge cooperatiu
aprenentatge orientat a projectes
contracte d'aprenentatge
mètode expositiu / lliçó magistral
resolució d'exercicis i problemes
classes pràctiques
classes teòriques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
pràctiques externes
tutories

Resultats d'aprenentatge

1. Tenir un coneixement matemàtic prou ampli per dur a terme la funció docent amb seguretat.

2. Conèixer el currículum escolar de les matemàtiques.

3. Conèixer els elements bàsics de la història de les matemàtiques, de manera que es pot reconèixer la necessitat del paper de la disciplina en el marc educatiu.

4. Analitzar, raonar i comunicar propostes matemàtiques.

5. Plantejar i resoldre problemes vinculats amb la vida quotidiana amb esperit emprenedor.

6. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats per promoure les competències en l’alumnat.

7. Ser capaç de gestionar una aula de matemàtiques amb els aspectes interactius que hi intervenen, facilitant la motivació dels aprenents i tractant adequadament la diversitat de l’alumnat.

8. Utilitzar estratègies de recerca, fer propostes i resoldre problemes d’àmbit escolar.

9. Dissenyar seqüències didàctiques de les matemàtiques.

10. Identificar les dificultats que comporta l’ensenyament de les matemàtiques, treballar amb professionals per resoldre-les i tenir en compte la qualitat de l’ensenyament.

11. Valorar la relació entre les matemàtiques i les ciències com un dels pilars del pensament científic.

12. Fer activitats interdisciplinàries, que relacionin les matemàtiques amb altres àrees del currículum de forma creativa.

13. Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

14. Comunicar i expressar-se de forma correcta en la llengua d’ensenyament de forma oral i escrita.

15. Saber interpretar i integrar coneixements de documents en llengua anglesa d’aquesta matèria.

Continguts

1. Desenvolupament psicològic del nen

2. Origen de les matemàtiques

3. Currículum de matemàtiques a primària

4. Resolució de diferents tipus de problemes

5. Utilització del llenguatge matemàtic

6. Estratègies per a l'ensenyament de les matemàtiques

7. Instruments matemàtics

8. Atenció a la diversitat

9. Dificultats de l’aprenentatge de les matemàtiques.

10. Mètodes d'avaluació

11. Activitats singulars

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCOMPETÈNCIES, METODOLOGIA, ACTIVITATS FORMATIVES

CEM-38

aprenentatge basat en problemes

aprenentatge cooperatiu

contracte d'aprenentatge

estudi de casos

mètode expositiu / lliçó magistral

resolució d'exercicis i problemes

classes pràctiques

classes teòriques

estudi i treball en grup

estudi i treball individual / autònom

seminaris tallers

CEM-39

aprenentatge basat en problemes

aprenentatge cooperatiu

contracte d'aprenentatge

mètode expositiu / lliçó magistral

resolució d'exercicis i problemes

classes pràctiques

classes teòriques

estudi i treball en grup

estudi i treball individual / autònom

seminaris tallers

CEM-40

aprenentatge basat en problemes

aprenentatge cooperatiu

aprenentatge orientat a projectes

contracte d'aprenentatge

estudi de casos

classes pràctiques

estudi i treball en grup

estudi i treball individual / autònom

tutories

CEM-41

aprenentatge basat en problemes

aprenentatge cooperatiu

aprenentatge orientat a projectes

contracte d'aprenentatge

estudi de casos

resolució d'exercicis i problemes

classes pràctiques

estudi i treball en grup

estudi i treball individual / autònom

pràctiques externes

seminaris tallers

CEM-42

aprenentatge basat en problemes

aprenentatge cooperatiu

aprenentatge orientat a projectes

estudi de casos

mètode expositiu / lliçó magistral

classes pràctiques

classes teòriques

estudi i treball en grup

estudi i treball individual / autònom

pràctiques externes

CEM-43

aprenentatge cooperatiu

aprenentatge orientat a projectes

contracte d'aprenentatge

mètode expositiu / lliçó magistral

resolució d'exercicis i problemes

classes pràctiques

classes teòriques

estudi i treball en grup

estudi i treball individual / autònom

pràctiques externes

tutories

 

 

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-38 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge cooperatiu
contracte d'aprenentatge
estudi de casos
mètode expositiu / lliçó magistral
resolució d'exercicis i problemes
classes pràctiques
classes teòriques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
seminaris tallers
CEM-39 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge cooperatiu
contracte d'aprenentatge
mètode expositiu / lliçó magistral
resolució d'exercicis i problemes
classes pràctiques
classes teòriques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
seminaris tallers
CEM-40 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge cooperatiu
aprenentatge orientat a projectes
contracte d'aprenentatge
estudi de casos
classes pràctiques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
tutories
CEM-41 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge cooperatiu
aprenentatge orientat a projectes
contracte d'aprenentatge
estudi de casos
resolució d'exercicis i problemes
classes pràctiques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
pràctiques externes
seminaris tallers
CEM-42 aprenentatge basat en problemes
aprenentatge cooperatiu
aprenentatge orientat a projectes
estudi de casos
mètode expositiu / lliçó magistral
classes pràctiques
classes teòriques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
pràctiques externes
CEM-43 aprenentatge cooperatiu
aprenentatge orientat a projectes
contracte d'aprenentatge
mètode expositiu / lliçó magistral
resolució d'exercicis i problemes
classes pràctiques
classes teòriques
estudi i treball en grup
estudi i treball individual / autònom
pràctiques externes
tutories

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSistema d’avaluació de l’adquisició de les competències i sistema de qualificacions

1. Fer aportacions a les discussions i als debats a l’aula.

2. Fer una presentació escrita de les condicions psicopedagògiques de l’alumnat de primària pel que fa a les matemàtiques.

3. Presentació oral i individual d’una activitat de matemàtica recreativa.

4. Exposició oral, en forma de conte, de la vida d’un matemàtic.

5. Elaborar en grups petits una programació globalitzada breu sobre una festa típica de la geografia catalana.

6. Muntar un audiovisual en grups petits per motivar la introducció d’una unitat didàctica.

7. Qualitat de la presentació dels treballs individuals i en grup.

8. Avaluació global escrita dels temes del currículum.

L’avaluació serà continuada al llarg dels semestres. Les activitats que es facin a classe tenen un valor del 30% en la nota final. L’altre 70% s’obté amb l’avaluació final de semestre.

 

Resultat d’aprenentatge

Sistema avaluació

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

2

X

X

     

X

X

   

X

   

3

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

4

   

X

   

X

       

X

X

5

X

X

 

X

X

X

X

X

X

   

X

6

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 • Assistència a classe- 80% 
 • Participació i implicació en la dinàmica de la classe.
 • Treballs específics dels temes que es treballaran.
 • Capacitat d’imaginació i creació i aportació de criteris i opinions personals.
 • Presentació i exposició d’una unitat didàctica.
 • Realització d’exercicis escrits.

 

Bibliografia i recursos

 • Ordenació curricular de l’educació primària a Catalunya.
 • Alsina, C. (1993) Del número 0 al 99. Fem comptes amb els contes. Barcelona: Graó.
 • Alsina, C. i altres (1997) Ensenyar matemàtiques. Barcelona: Graó.
 • Alsina, C. i altres (1987) Invitación a la didáctica de la geometria. Madrid: Síntesis
 • Baroody, A.J. (1994) El pensamiento matemático de los niños. Madrid : Aprendizaje Visor .
 • Canals, M.A. (1989) Per una didàctica de la matemàtica a l’escola. Vic: EUMO
 • Canals, M.A. (2010) Problemes i més problemes. Barcelona. A.Rosa Sensat.
 • Chamorro, Mª C (2008) Didáctica de las matemáticas para primária. Pearson. Madrid 
 • Cockcroft (Informe). (1986) Las matemáticas sí cuentan. Madrid: MEC.
 • Codina, R.; Enfedaque,J i altres (1993) Fer matemàtiques. Vic.: Eumo.
 • Giménez, J.; Girondo,L (1990) El càlcul a l’escola. Barcelona: Graó.
 • Gómez, B. (1988) Numeración y cálculo. Madrid: Síntesis.
 • Gutierrez, A. i altres (1991) Didáctica de la matemática. Madrid: Síntesis.
 • Herman, F. (1988) Recursos en el aula de matemáticas. Madrid: Sínteis
 • Mialaret, G. (1987) Las matemáticas, cómo se aprenden, cómo se enseñan. Madrid: Pablo del Rio.
 • Segarra,Ll. Encercla el cercle. Barcelona: Graó. Col, Punt i seguit
 • Shell Centre for Mathematical Education (1984) Problemeas con pautas y números. Universidad País Vasco , Leiva (1993)
 • Udina, I. (1989) Aritmética y calculadoras. Madrid: Síntesis.
 • Vallés, J. (1985) Didàctica de la matemàtica al cicle inicial. Barcelona: Rosa Sensat.
 • Vidal, S. (2009) Estrategias para la enseñanza de las matemáticas en secundaria. Barcelona. Ed. Laertes
 • Vidal, S. (2005) Dia del Número, motivació de la Matemàtica. Barcelona.Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • Vidal, S i altres (2009) Matemàtiques 6, A Bon Pas. Barcelona. Edebé.
 • Vidal, S. (2009) Estrategias para la enseñanza de las matemáticas en secundaria. Barcelona. Ed. Laertes
 • Vidal, S. (2010). Dibudoku. En S. De la Torre, & M. A. Pujol, Creatividad e innovación. Enseñar e investigar con otra conciencia (págs. 201-210). Madrid: Editorial Universitas, S.A.

 • Vidal, S. (2010). Didàctica de les matemàtiques a secundària. En A. Mora, La situació de les matemàtiques a la secundària catalana. Anàlisis de l'estat de l'ensenyament i l'aprenentatge (págs. 43-58). Barcelona: Furtwagen Editores.

 • Vidal, S. (2010). Talens dag, att skapa lust för matemtiklärande. (G. universitet, Ed.) Nämnaren, Tidskrift för matematikundervisning, 173(1), 43-46

 • .Vidal, S. (2011). La situació de la didàctica de les matemàtiques a la secundària catalana. Analísi de l'estat de l'ensenyament i l'aprenetatge. Temps d'Educació(41), 185-199.

 • Vidal, S. (2013). El dia del número, motivación de la matemática. Saarbrücken: Publicia.

 • Vidal, S., & Balaguer, C. (2013). La comunicación de los problemes de matemáticas en la didàctica de los Grados de Educación en la UIC. (UCM, Ed.) Estudios sobre el Mensaje Periodistico(19), 531-541.

 • Diferents articles de revistes.

 

Material didàctic