Universitat Internacional de Catalunya

LLengua Anglesa 2

LLengua Anglesa 2
6
10605
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Presentació

En les darreres dècades, l'anglès s'ha consolidat com la lingua franca de la comunicació acadèmica i la divulgació científica, i com a una eina de gran utilitat en el diàleg intercultural entre els pobles. A més a més, els nous graus ens esperonen cap a un model de docent amb una mentalitat plurilingüe, capaç de fer ús de diverses llengües en la seva activitat professional.

Aquesta assignatura pretén activar la competència lingüística en llengua anglesa de l'alumnat, tot potenciant l’ús del nivell B2.2/C1.1 segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües, en compliment del requisit lingüístic marcat pel Ministeri d'Educació per als Graus de Mestre en Educació.

 

Requisits previs

Posseir el nivell B2,1 d'anglès segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Objectius

1. Assolir el nivell B2.2/C1.1 d'anglès segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

2. Afavorir l'aprenentatge autònom.

 

Competències

  • CEM-52 - Ser capaç de fomentar una primera aproximació a una llengua estrangera.
  • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
  • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
  • CG-03 - Saber expressar-se en llengua anglesa segons el nivell b1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
  • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
  • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

L'alumne/a s'expressa en llengua anglesa oralment i per escrit a nivell B2.2/C.1.1

Continguts

Durant el curs acadèmic, treballarem temes rellevants i actuals relacionats amb l'àrea d'Educació.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses teòriques

Classes pràctiques

Treball en grup

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

La evaluación de esta asignatura será continuada y de carácter presencial. El alumno que no asista a más de un 80% de las sesiones perderá el derecho a acogerse a la evaluación continuada, y tendrá que realizar una prueba objetiva al final del semestre.

La posesión de un título oficial no comporta la convalidación de la asignatura.

A las clases se empleará la lengua inglesa como lengua vehicular desde el primer momento. Para optimizar al máximo las oportunidades de aprendizaje, el alumno deberá expresarse en lengua inglesa durante las sesiones de docencia.

La evaluación continuada está compuesta por diversas actividades formativas, repartidas a lo largo del semestre, que proporcionará al profesorado evidencias del proceso de adquisición de la competencia, traducida en el resultado de aprendizaje que ya hemos explicado. Los contenidos de la clase y los criterios de evaluación dependerán del grupo asignado. Consultar el programa del curso 2021/22 de vuestro grupo para obtener más detalles.

La evaluación continuada girará entorno a los siguientes componentes:

Projects

Readings

Speaking activities

Writing activities

Vocabulary

Grammar

Listening

Para aprobar la asignatura, es necesario haber aprobado todos los componentes mencionados por separado. Esta norma es aplicable tanto a la primera como a la segunda convocatoria. En caso de suspender la primera convocatoria, el alumno únicamente deberá recuperar aquellas destrezas que no haya superado.

La asignatura, aparte de las sesiones presenciales y virtuales, comporta unas 120 horas de trabajo personal; el trabajo autónomo, por lo tanto, es esencial para superar la asignatura.

SPEAKING

El aspecto oral de la lengua se evaluará principalmente a través de la observación en el aula, tanto presencial como virtualmente. De manera regular, el alumno deberá realizar actividades orales dentro de las clases que serán evaluadas. La evaluación de la parte oral será continuada y presencial, con émfasis en el progreso final del alumno. Por tanto, no se realizará ninguna prueba oral específica a final de semestre.

READING, WRITING, VOCABULARY, GRAMMAR, LISTENING

Estos componentes se evaluarán de manera continuada.

 

Bibliografia i recursos

Consulteu el programa del curs 2021/22 per a cada grup específic.