Universitat Internacional de Catalunya

Didàctica de les Llengües i Literatura 1

Didàctica de les Llengües i Literatura 1
3
10606
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat

Presentació

Aquesta assignatura orienta en relació amb el tractament de la llengua i la literatura a l'aula, i ofereix les bases bàsiques necessàries com a docents. 

Objectius

 • Conèixer el currículum escolar de llengües i literatura.
 • Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament.
 • Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües i multiculturals.
 • Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • Tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • Analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.

Competències

 • CEM-46 - Conèixer el currículum escolar de llengües i literatura.
 • CEM-47 - Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en les llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent; en el nostre cas, català i castellà.
 • CEM-48 - Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament.
 • CEM-49 - Fomentar la lectura i el comentari crític de textos i animar a escriure.
 • CEM-50 - Conèixer les dificultats en l'aprenentatge de les llengües oficials en estudiants d'altres llengües.
 • CEM-51 - Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües i multiculturals.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

3. Comprèn la importància de la llengua en la societat i el seu tractament a l'escola.

11. Comprèn la importància de la literatura i la situa en el context propi dels estudis.

12. Coneix i comprèn què és la competència literària i el seu paper en el currículum de primària.

13. Utilitza Estratègies metodològiques de foment de la estratègia literària, i ho fa amb esperit emprenedor.

14. Coneix les diferents opcions literàries adequades als diferents cicles.

15. Domina els diferents gèneres literaris que es poden treballar en l'etapa de primària.

31. Col·labora amb els professionals i institucions relacionades amb la literatura infantil.

32. Desenvolupa una actitud de posada al dia constant en allò referent a la literatura.

Continguts

12.  Introducció a la Didàctica de la Llengua i la Literatura

14.  Llengua i escola

22.  Situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües: plans, recursos i estratègies


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes metodologies i activitats formatives consisteixen en classes teòriques, aprenentatge cooperatiu, estudi i treball autònom / en grup, i atenció personalitzada als alumnes.

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-45 CEM-49 Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge orientat a projectes
Contracte d'aprenentatge
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Seminaris tallers
CET-3 Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge orientat a projectes
Estudi de casos
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Estudi i treball individual / autònom
Seminaris tallers
CG-02 CG-04 CG-09 CG-11 Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge orientat a projectes
Contracte d'aprenentatge
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Seminaris tallers

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada i presencial. Cal assistir a un mínim del 80% de les classes. L'avaluació està formada per diverses tasques:


Tema 1. Fonaments de la llengua. Presentacions (15%)- Activitat d'avaluació 2 (Grupal)

Tema 2. Currículum. Lliurament del treball (30%). Activitat d'avaluació 4 (Grupal)

Tema 3. Llengua a l'escola: bilingüisme i plurilingüisme. (15%). Activitat d'avaluació 6 (Grupal)

Prova integradora: 40%. Activitat d'avaluació individual

 

Les tasques avaluades s'hauran de presentar en català. No s’acceptaran treballs lliurats fora de termini ni enviats per correu electrònic. Tampoc no es podrà lliurar una feina dues vegades. 

Els errors de llengua descomptaran punts. Una activitat avaluada se suspèn per faltes d’ortografia. Un treball greu de forma equival a No corregit (NC). En aquest cas, cal tornar-lo a presentar abans d’una setmana. Nota màxima: Aprovat. No hi ha tercera oportunitat. Les errades de llengua (ortografia, gramàtica, coherència, puntuació) descompten en les activitats fetes a casa: 0,5 punt per falta greu i 0’25 per lleu. A la feina feta a classe, es descompta 0‘3 per greu i 0,2 per lleu.

L'avaluació de l'assignatura es desenvoluparà a partir de la valoraració el progrés al llarg del periode docent. Els registres que permetran aquesta avaluació es trauran de les diferents activitats d'avaluació continuada, que tindran una naturalesa variada. . Caldrà distingir les activitats d'entrenament de les activitats d'avaluació.

Per aconseguir el màxim d'objectivitat possible en l'avaluació, es demanarà a l'estudiant el màxim de coherència possible entre les notes d'avaluació individual i les notes d'avaluació grupal. En cas de no existir aquesta coherència es prioritzarà sempre la nota individual obtinguda a l'aula, com a nota final. Això és així perquè pensem que la compentència en treball grupal és única i que la resta de competències que l'alumne/a ha d'assolir són d'àmbit individual.

En coherència amb la responsabilitat social que comporta la funció dels mestres, cal especificar dos condicionants més en l'avaluació d'aquesta assignatura. En primer lloc esmentar que les actituds que el professorat consideri d'irresponsabilitat acadèmica poden comportar no assolir l'aprovat en l'assignatura, per entrar en completa contradicció amb el perfil de mestra/e, tal i com assenyala la competència de titulació 7 CET7. En segon lloc, i en relació amb la CG 2, especificar que la llengua vehicular d'aquesta assignatura és el català (encara que es pot treballar documentació en castellà o anglès), en aquest sentit, en qualsevol prova d'avaluació escrita, es penalitzarà amb 0.2 punts, cada falta d'ortografia considerada greu. Si a la revisió d'un treball es perceb, des del principi, un excés de faltes d'ortografia o una redacció impròpia, es retornarà el treball perquè l'estudiant el corregeixi i el torni a lliurar al cap d'una setmana. En aquest cas accedirá a un aprovat com a molt.  Pensem que aquestes consideracions seran de molta ajuda per millorar la qualitat de la futura tasca com a mestres i l'actual tasca acadèmica. Si algun/a estudiant presenta, de manera justificada, una dificultat per assolir aquestes condicions cal que ho comuniqui al/ a la professor/a.

 

   

Bibliografia i recursos

Cassany, D.; Luna, M. i Sanz, G. (1993). Ensenyar llengua. Graó.

Generalitat de Catalunya (2009). Del currículum a les programacions.

www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1bc9a04d-7d32-4027-a1c0-

fdd779a6e2f9/del_curriculum_a_les_programacions.pdf

Palou, J. i Fons, M. (2016). Didáctica de la lengua y la literatura en educación primaria. Síntesis.

Pereña, M. (2016) (coord). Ensenyar i aprendre llengües en un model educatiu plurilingüe. Metodologies i estratègies per al desenvolupament de projectes educatius i per a la pràctica docent. ICE.