Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Escolars 1

Pràctiques Escolars 1
6
10607
2
Segon semestre
PR
Pràcticum
Pràctiques escolars
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


A banda dels seminaris, que tenen caràcter obligatori, l'atenció individual la farà directament cada tutor/a a l'hora establerta amb els estudiants.

Les consultes es dirigiran directament al tutor/a que les derivarà, si s'escau, a la Coordinació de Pràctiques (Comissió o Secretaria de pràctiques) a practiques.edu@uic.es

 

EL MATERIAL DIDÀCTIC DE L'ASSIGNATURA ESTÁ DISPONIBLE EN EL MOODLE

Presentació

Les pràctiques, com a element fonamental i eix bàsic dins de la formació inicial dels mestres de la nostra universitat, pretenen oferir un ampli ventall d'experiències als nostres alumnes per enriquir el màxim possible el seu coneixement i la seva formació sobre l'àmbit escolar. Per aquest motiu, els estudiants tindran l'oportunitat, al llarg dels seus estudis, d'entar en contacte amb diferents institucions que enriquiran el seu bagatge personal i professional.

L'assignatura Pràctiques Escolars I de Grau en Educació Primària s'ubica en el segon semestre de 2n (4t semestre dels estudis de Grau en Educació) i té una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS (5 ECTS de pràctiques presencials, seminaris, ETI i tutories i 1 ECTS (5 Seminaris-d'Observació sistemàtica i anàlisi de contextos durant 5 sessions de dues hores - Dra. Maite Fuertes, coordinadora pedagògica de pràctiques). Té com a objectiu una intervenció basada en l'observació participant. A banda d'establir el primer contacte amb l'aula, aquestes pràctiques tenen per finalitat l'anàlisi i la reflexió individual i col·lectiva de les pràctiques educatives escolars tenint en compte el contingut de les assignatures impartides a la universitat durant aquest mateix semestre.

 • MODALITAT 1. PRÀCTIQUES D'ALTERNANÇA. Combinen les estades al centre amb les classes a la universitat. Han d'afavorir el pensament crític-reflexiu fonamental en la professió docent i es desenvoluparan en els períodes següents combinant la teoria a la universitat i la pràctica en els centres formadors.

Organització formació d’alternança 2n curs

 

Del 6 al 10 de març

Estada al centre formador

Del 13 al 24 de març

Classes a la universitat

Del 27 al 30 de març 

Estada al centre formador

De l'11 al 21 d'abril 

Classes a la universitat

Del 24 al 28 d'abril

Estada al centre formador

Del 2 al 12 de maig

Classes a la universitat

 • MODALITAT 2. PRÀCTIQUES DOBLE GRAU (Educació i Psicologia) són intensives i combinen l'estada a l'aula amb el coneixement del funcionament de l'equip d'orientació psicopedagògica del centre formador.Les dates d'aquestes pràctiques de DG són: Del 22 de maig fins al 9 de juny.

En totes dues modalitats la presencialitat és obligatòria en horari lectiu del centre (matí i tarda) ja que les dinàmiques d'aula són diferents i cal tenir el coneixement complet del treball dintre de l'horari lectiu.

Les hores que consten a l'annex del document signat a tres bandes (universitat, estudiant i centre) són les mínimes però no vol dir que siguin les màximes ja que els horaris de matí i tarda al centre seguint al mentor o la mentora són obligatoris i no s'admeten plans d'adaptació en aquesta modalitat de pràctiques.

Requisits previs

 • L'estudiant ha d'estar matriculat a les assignatures del segon semestre de 2n curs del grau. 
 • Caldrà presentar al centre formador, juntament amb la resta de documentació, un certificat de delictes sexuals negatiu que l'estudiant haurà de tramitar i la Declaració responsable COVID 19.
 • En els casos que es consideri necessari caldrà presentar a la universitat un certificat metge abans de l'inici de les pràctiques que acrediti que l'estudiant no té impediment per estar en contacte amb nens.

Objectius

Objectiu general

     Recollir informació de l’entorn fent ús de l’observació participant com a tècnica i com a mètode d’investigació a l’aula (no es tracta de jutjar comportaments sinó de recollir i analitzar informació extreta en un context natural).


Objectius específics

1. Observar de manera participant i analitzar de manera reflexiva i crítica (argumentada) la pràctica educativa  a l'aula.

2. Recollir informació sobre la pràctica educativa del docent fent ús de l'observació sistemàtica com a tècnica.

3. Analitzar de manera reflexiva la informació recollida a les diferents assignatures de pràctiques.

4. Comunicar de manera adequada i argumentada.

 

Competències

 
 • CEM-62 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seva gestió.
 • CEM-65 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • CEM-66 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • CEM-67 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguin establir en un centre.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-05 - Conèixer els elements que conformen el pensament analític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 D'acord amb el pla d'estudis de Grau en Educació:

 • Estableix relacions d’empatia amb l’alumnat i l’equip docent. 
 • Es comunica i s’expressa de forma correcta en la llengua d’ensenyament de forma oral i escrita.
 • Explica el significat de l’anàlisi de dades recollides en els registres d’observació i és capaç de deduir-ne les conclusions.
 • És capaç d’expressar la informació mitjançant taules i gràfics clars en què destaca la informació rellevant.
 • Integra amb coherència les diverses perspectives, fonts, dimensions teòriques per analitzar la realitat.
 • Generalitza amb precaució i sentit crític a partir de les observacions.
 • Reconeix la responsabilitat d’actors múltiples en els problemes, valorant i jutjant les implicacions de considerar-ne un o un altre com a referència per analitzar rols i problemes.
 • Es fa preguntes indagant en la realitat, formula els seus propis judicis i valoracions a partir de la reflexió sistemàtica, mostrant així un procés de creixement personal.
 • Participa constructivament en els debats, contribuint a la construcció d’una reflexió rica i compartida, reconsiderant les propostes i decisions i valorant les seves implicacions a causa de factors nous del context.
 • Emet judicis en funció de criteris interns (consistència, coherència, congruència, fiabilitat, etc.) i els fa servir com a fonament de les argumentacions.
 • Representa el seu raonament d’una manera completa i amb una organització que reflecteix l’estructura del seu pensament.
 • Transmet a d’altres les noves idees generades i les fa entenedores.
 • Revisa sistemàticament l’ús de recursos, en funció dels objectius, en quin punt es troba, i pren decisions ajustant el seu pla d’acció per millorar-ne l’eficàcia.

Continguts

 • Descripció global del centre i la seva relació amb l'entorn.
 • El diari de camp com a instrument de recollida i anàlisi de la informació.
 • L'observació com a instrument de registre.
 • La reflexió com a element clau en la pròpia formació i en el desenvolupament de la professió docent.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs realitzaran seminaris i sessions obligatòries abans, durant (alternança) i després de les pràctiques externes per explicar i planificar el guió de treball i per aconseguir el desenvolupament competencial dels estudiants de pràctiques que aprofundiran els continguts també des de les assignatures del semestre.

 Les dates dels seminaris previs i de seguiment són les que vereu a continuació. La convocatòria us arribarà a través del mail.

ALTERNANÇA I DOBLE GRAU. 

 • Seminari de "saber ser i saber estar". 3 de març a les 10h aula P0A01 (Sr. Jose´Luís Adam- Comissió de pràctiques) 

SEMINARIS ALTERNANÇA (segons concreti cada tutor/a)

 • PREVI. Setmana del 27 de febrer al 3 de març
 • setmana del 13 al 24 de març
 • setmana del 11 al 21 d'abril 
 • setmanes del 2 al 12 de maig

SEMINARIS DOBLE GRAU (segons concreti cada tutor/a)

 • Previ: Del 15 al 19 de maig
 • Seguiment: Setmana del 29 de maig (online)
 • Posterior: Del 12 al 16 de juny 

 

 
COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-62 CEM-65 CEM-66 CEM-67 CET-1 CET-3 CET-6 CET-7 CG-02 CG-05 CG-06 CG-07 CG-08 Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge orientat a projectes
Contracte d'aprenentatge
Estudi de casos
Estudi i treball en grup
Estudi i treball individual / autònom
Pràctiques externes
Seminaris tallers
Tutories

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de les pràctiques anirà dirigida a constatar en quina mesura han estat assolides les competències seleccionades.

L'avaluació formativa i formadora (qualitativa) permet establir un perfil d'actuació del futur mestre i ens mostra quina és la seva evolució. L'avaluació sumativa serà el resultat final i serveix per fer una valoració global de l'activitat de les pràctiques i determinar la qualificació numèrica que constarà a les actes.

L'avaluació de l'assignatura consta de diferents parts. Cal superar-les totes per aprovar l'assignatura. La interrupció de les pràctiques per mancances competencials dels estudiants (document del Moodle) suposarà el suspès a l'assignatura i les pràctiques s'hauran de repetir. 

Parts de l'avaluació PRÀCTIQUES D'ALTERNANÇA . Cada part té una rúbrica d'avaluació que està penjada en el Moodle.

 • L’informe del tutor de la institució educativa i l'entrevista personal entre tutors, (basat en les actituds i aptituds de l’alumne) 30%. 
 • La participació activa en els diferents seminaris amb els tutors més el seminari de "saber ser i estar" (J. L. Adam) (50%) i el seminari d'observació sistemàtica (M. Fuertes)  (50%)-  25% del total 
 • La participació activa a les sessions de reflexió a les classes 15%.
 • La qualitat del dossier d'aprenentatge 30%.
Parts del'avaluació PRÀCTIQUES DG Educació- Psicologia
 • L’informe del tutor de la institució educativa i l'entrevista personal entre tutors, (basat en les actituds i aptituds de l’alumne) 35%. 
 • La participació activa en els diferents seminaris amb els tutors, el seminari de "saber ser i estar" (J. L. Adam) i el seminari d'observació sistemàtica (M. Fuertes)   30%.
 • La qualitat del dossier d'aprenentatge 35%.

Aspectes formals per a l’elaboració del dossier d'aprenentatge

 • Límit de pàgines: 10 com a màxim . Els annexos inclouran els diferents sistemes d'observació i reflexions de cada una de les assignatures i no comptabilitzen en el total de les pàgines.
 • Format seguint el pla de treball establert
 • La portada ha d’incloure:

           Nom de l’assignatura.
           Nom del centre de pràctiques i curs assignat.
           Nom del tutor/a de la UIC.
           Nom i cognoms de l’alumne/a.
           Data de lliurament i curs.

 • Data de lliurament del dossier d'aprenentatge d'alternança: 15 de maig
 • Data de lliurament notes de les assignatures implicades (DRIVE): 16 de maig
 • Data lliurament dossier d'aprenentatge corregit a través d'una tutoria individual: Del 22 al 26 de maig (segons tutor/a)
 • Introducció notes: Fins al 7 de juny
 • Data de lliurament del dossier d'aprenentatge DOBLE GRAU : 16 de juny
 • Data lliurament dossier d'aprenentatge corregit a través d'una tutoria individual: Del 19 al 21 de juny (segons tutor/a)
 • Introducció notes: 23 de juny

Les notes d'activitats tindran una valoració basada en la següent escala:

Excel·lent (9-10)
Notable (7-8,9)
Aprovat (5-6.9)
Insuficient (3-4.9)
Deficient (0-2.9)


NC - No corregit. Cal repetir el dossier per defectes greus de forma. Els alumnes tenen una setmana per fer la correcció formal del treball i només podran obtenir un APROVAT (5). 

2ª convocatòria. Només es podrà considerar quan hi hagi NP (presentació del dossier fora de termini o pla d'adaptació d'horaris aprovat) o defectes de forma (NC). 

MANCANCES COMPETENCIALS. Suposen la interrupció de l'estada i el suspès a l'assignatura. 

MH (a partir de 9,7 segons la Normativa del Pràcticum). No es poden assignar directament a l'aplicatiu del Mapa del Practicum. Caldrà que cada tutor/a de pràctiques faci arribar la solicitud a secretaria de pràctiques i les pengi en el DRIVE per valorar si es poden concedir totes en funció del número límit. Si el número de propostes és superior al límit permès, els tutors/es de pràctiques s'hauran de posar d'acord per decidir a qui s'acaba concedint la MH en cada una de les especialitats.

Bibliografia i recursos

Es podrà fer ús de la bibliografia que es detalla a continuació i dels apunts de les assignatures que es considerin oportunes:

 

Coll,C. (coord.) (1999). Observació i anàlisi de les pràctiques en educació escolar. Barceona: UOC

Cuadros, D. (2009). Investigación cualitativa en contexto natural: la observación participante. Barcelona: UIC

Fuertes, M.T. (2011). La observación de las prácticas educativas como elemento de evaluación y de mejora de la calidad en la formación inicial y continua del profesorado. Revista de Docenci Universitaria vol9, nº 3. A: http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/248/public/248-647-1-PB.pdf

Schön, D.A. (1992). La formación de los profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós/MEC

Stenhouse, L. (1987): Investigación y desarrollo del currículum. Madrid: Morata (capítols X, XI i XIII)

Wittrock , M.C.(1989). La investigación de la enseñanza II. Métodos cualitativos y de observación. Barcelona:Paidós /MEC

Woods, P. (1989): La escuela por dentro. Barcelona: Paidós-MEC

Material didàctic