Universitat Internacional de Catalunya

Didàctica de les Llengües i Literatura 2

Didàctica de les Llengües i Literatura 2
6
10610
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


 

Per a qualsevol consulta o entrevista cal adreçar-se a les professores a través del correu electrònic: averdera@uic.es, mpujolv@uic.es. Concertar entrevista abans


 

Presentació

 

 

Aquesta assignatura pretén donar les bases que permetin als futurs ensenyants una intervenció didàctica centrada en l’alumnat i els seus processos d’aprenentatge. Es posarà especial atenció en la correlació teoria-pràctica per tal de fer comprendre el rerefons metodològic i científic que justifiqui la intervenció i l’aplicació didàctica en l’àrea de Llengua.

 

Objectius

Assolir els coneixements necessaris en relació a la competència comunicativa en llengua oral i llengua escrita.

Conèixer les pràctiques educatives i didàctiques per a l'ensenyament d'aquesta matèria.

Fer ús d'estratègies i instruments adequats per a la superació d'aquesta matèria.

Competències

 • CEM-46 - Conèixer el currículum escolar de llengües i literatura.
 • CEM-47 - Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en les llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent; en el nostre cas, català i castellà.
 • CEM-48 - Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament.
 • CEM-49 - Fomentar la lectura i el comentari crític de textos i animar a escriure.
 • CEM-51 - Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües i multiculturals.
 • CEM-53 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-10 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

1. Identifica els conceptes fonamentals de la matèria i la situa en el context propi dels estudis.
3. Comprèn la importància de la llengua en la societat i el seu tracte a l'escola.
4. Identifica les habilitats lingüístiques bàsiques.
5. Coneix, comprèn i relaciona les habilitats lingüístiques amb les competències que marca el currículum actual.
6. Programa l'àrea de llengua i literatura partint de les competències marcades en el currículum de primària i s'orienta a la qualitat.
7. Estableix criteris i sistemes d'avaluació de l'àrea.
8. Utilitza estratègies metodològiques de foment d'escriptura i lectura.
9. Coneix i aplica recursos didàctics existents per a l'àrea, de forma creativa.

       
 

Continguts

15. Les habilitats lingüístiques: llengua oral i llengua escrita.

16. De les habilitats lingüístiques a les competències de l'Àrea de Llengua i Literatura a Primària.

17. Programació de l'Àrea de Llengua i Literatura.

18. L'avaluació a l'Àrea de Llengua i Literatura.

19. Situacions de lectura i escriptura a l'aula: estratègies metodològiques.

21. Recursos materials i tecnològics a l'Àrea de Llengua i Literatura.

22. Situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües: plans, recursos i estratègies.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

GRUP ASUN VERDERA (Tardes)

Proves 50%

Altres activitats

Activitats pràctica reflexiva 40% 

Actitud 10%

Errors d'escriptura descomptaran: 0,5 falta greu, 0,25 falta lleu 

 


GRUP MARIA PUJOL (Matins)


Proves

Activitats pràctica reflexiva

Altres activitats

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-46 CEM-48 CET-3 CG-04 CG-07 CG-08 CG-09 CG-10 CG-11 Contracte d'aprenentatge
Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
CEM-47 CEM-49 CET-1 CET-3 CG-02 CG-03 CG-04 CG-07 CG-08 CG-09 CG-10 Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge orientat a projectes
Estudi de casos
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Estudi i treball en grup
Seminaris tallers
CEM-50 CET-3 CG-04 CG-07 CG-08 CG-11 Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes teòriques
CEM-52 CET-1 CET-3 CG-02 CG-03 CG-04 CG-07 CG-08 CG-09 Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge orientat a projectes
Estudi de casos
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Seminaris tallers
CEM-53 CET-1 CET-3 CG-02 CG-03 CG-04 CG-07 CG-08 CG-09 CG-10 Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge orientat a projectes
Estudi de casos
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Estudi i treball en grup

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn el marc dels estudis de Grau, l'avaluació és continuada. La informació que arriba a l'alumnat és de caràcter qualitatiu (Excel·lent, Notable, Aprovat i No Aprovat). La nota final numèrica que atorguen les professores serà el fruit de les competències demostrades, i de tota una sèrie de variables que s'hauran tingut en compte:

 • Participació 
 • Interès i seguiment 
 • Treballs individuals 
 • Treballs en grup 
 • Exercicis i proves 
 • Domini de la competència comunicativa
 • Aprofundiment en els conceptes 
 • Puntualitat en el lliurament
 • etc.
 

GRUP ASUN VERDERA

Activitats relacionades amb les pràctiques escolars (observació, reflexió...) 40%

Altres activitats 50%

 • Exposicions orals: ponències sobre comprensió lectora; proves diagnòstiques
 • Activitats escrites: programació, seqüència didàctica, proves

Actitud: autonomia, responsabilitat, treball a classe, puntualitat, assistència... 10%


GRUP MARIA PUJOL


L'avaluació és continuada (cal assistir a un mínim del 60% de les classes) i està formada per diverses tasques:

Tema 1. Introducció a les habilitats comunicatives

Prova a classe (10%)

Tema 2. Desenvolupament de la comprensió lectora

Treball individual (25%)

Tema 3. Desenvolupament de la competència oral

Presentació en grup i lliurament d’una programació didàctica (25%)

Tema 4. Desenvolupament de l’expressió escrita

Prova a classe (25%)

Assistència, participació a classe i als fòrums del moodle i tasques diàries (15%)

Les tasques s'han de presentar en català. Els treballs s'han de lliurar dins del termini establert. Les tasques avaluades amb errors greus de llengua es consideraran No Corregides; es podran tornar a presentar però la nota màxima serà un aprovat. Els errors de llengua descomptaran punts: en les feines fetes a casa, 0'5 punts per falta greu i 0'25 per falta lleu; en les feines fetes a classe, 0'3 per falta greu i 0'2 per falta lleu.

Bibliografia i recursos

Sobre l’assignatura:


Cassany, D. (1993). La cuina de l’escriptura. Empúries.

Cassany, D. (2018). Laboratori lector. Per entendre la lectura. Anagrama.

Cassany, D.; Luna, M. i Sanz, G. (1993). Ensenyar llengua. Graó.

Generalitat de Catalunya (2009). Del currículum a les programacions.

www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1bc9a04d-7d32-4027-a1c0-

fdd779a6e2f9/del_curriculum_a_les_programacions.pdf

Palou, J. & Bosch, C. (2005). La lengua oral a l’escola: 10 experiències didàctiques. Graó.

Rodari, G. (2009). Gramàtica de la fantasia. Proa.

Solé, I. (1999). Estrategias de lectura. Graó.

Solé, I. (2003). “Propuesta de secuencia didáctica para la enseñanza de la comprensión lectora (educación primaria)”. Dins Solé, I. (2003). Estrategias de lectura. (p. 171-176). Graó.

Tusón, J. (2001). El llenguatge és un mitjà de comunicació. Una imatge no val més que mil paraules. Contra els tòpics. (p. 35-41). Empúries.

Vilà, M. & Vila, I. (1994). Acerca de la enseñanza de la lengua oral, Comunicación, Lenguaje y Educación, 23, p. 45-54.