Universitat Internacional de Catalunya

Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 3

Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 3
6
10611
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dilluns, dimarts i dijous de 08:00 a 08:30 amb cita prèvia.

Presentació

Aquesta assignatura adreçada als futurs mestres de primària, intenta fer un aprofundiment, tant dels coneixements científics que treballen a la primària, com dels recursos didàctics adients, per assolir les competències bàsiques de les ciències experimentals.

Requisits previs

No hi ha cap requisit previ donat que el curs anterior haurien de haver fet Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals I i II.

Objectius

1. Conèixer "què" han d'aprendre d'aquesta àrea els nens i les nenes de primària, segons el marc curricular (LOMCE, 2013, Currículum primària. Decret 119/2015).

2. Conèixer "com" ho han d'aprendre:

 • Reflexionar sobre la pròpia manera d'entendre aquesta didàctica. 
 • Conèixer diferents maneres d'entendre la ciència al llarg dels anys i les conseqüències didàctiques   d'aquest fet.
 • Familiaritzar-se amb les tendències actuals. 
 • Ser crític i reflexiu sobre l'actual manera de dur a terme una classe de ciències, i saber fer propostes de millora, si escau. 
 • Treballar les competències específiques de les ciències experimentals. 

3. Assolir les competències i els resultats d'aprenentatge que s'especifiquen a continuació.

Competències

 • CEM-25 - Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals (física, química, biologia i geologia).
 • CEM-26 - Conèixer el currículum escolar d'aquestes ciències.
 • CEM-27 - Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències en la vida quotidiana.
 • CEM-28 - Valorar les ciències com un fet cultural.
 • CEM-29 - Reconèixer la influència mútua entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents per tal de procurar un futur sostenible.
 • CG-05 - Conèixer els elements que conformen el pensament analític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-06 - Conèixer els elements que conformen el pensament sistèmic, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

Resultats d’aprenentatge generals

 • Conèixer el currículum escolar d'aquestes ciències. 
 • Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals (física, química, biologia i ciències de la terra). 
 • Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana. 
 • Desenvolupar i avaluar els continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promou l'adquisició de competències bàsiques en els estudiants. 
 • Realitzar treballs d'investigació. Busca fonts, cita autors, elabora conclusions amb rigor. 
 • Conèixer els diferents criteris d'avaluació i sap aplicar-los a la seva matèria. 
 • Aprendre ciències experimentals a partir de situacions quotidianes. 
 • Dissenyar estratègies atractives per explicar temes complexos. 
 • Conèixer aspectes de gestió de l'aula que tinguin relació amb les seves activitats educatives. 
 • Actuar de manera ètica i responsable en l'exercici de les seves funcions. 
 • Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats d'ensenyament-aprenentatge, en la gestió de l'ensenyament i en el desenvolupament professional. 
 • Comunicar i expressa de forma correcta en la llengua d'ensenyament de forma oral i escrita. 
 • Promoure i facilita en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en la relació amb l'entorn, l'atenció a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte dels drets humans.
 • Reconèixer la influència entre ciència i societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per procurar un futur sostenible. 

Educació per al Desenvolupament Sostenible i Dinàmica de la Terra

 • Conèixer les diferents capes de l'atmosfera i les propietats de cadascuna d'elles.
 • Relacionar el temps atmosfèric amb el clima. Reconeix els diferents climes de la terra. Conèixer els diferents factors climàtics i interpreta mapes meteorològics.
 • Analitzar críticament i valorar la importància de treballar per minimitzar els problemes mediambientals com l'augment de l'efecte hivernacle que provoca el canvi climàtic, la disminució de la capa d'ozó, la desertització, la pluja àcida i la contaminació atmosfèrica local.
 • Conèixer la distribució de l'aigua a la terra, així com les diferències entre l'aigua dolça i l'aigua salada. Interpreta el cicle de l'aigua. Adquirir les raons i motivacions per promoure un ús sostenible de l'aigua.

Física i Química de la Matèria

 • Diferenciar els diferents graus de complexitat de la matèria: de les partícules subatòmiques a l'Univers.
 • Conèixer els diferents estats de la matèria i com es produeixen els canvis d'estat.
 • Diferenciar materials i planifica experiències per comprovar les seves diferents propietats.
 • Reconèixer substàncies homogènies i heterogènies, així com les diferents tècniques de separació dels seus components.
 • Observar canvis químics en relació a fenòmens quotidians: combustió, oxidació i fermentació.
 • Analitzar els efectes d'una força o diferents forces sobre un objecte. Coneix i interpreta les lleis de Newton.
 • Dissenyar activitats per treballar a l'escola les màquines simples i les màquines compostes.
 • Comprendre els fenòmens tals com l'electricitat i el magnetisme, així com la refracció i reflexió de la llum, transmissió de el so i el color de les coses.
 • Identificar les fonts d'energia més utilitzades en la societat i diferència entre fonts d'energia renovable i no renovable. Analitzar la implicació del consum energètic en el desenvolupament sostenible.

Continguts

I. Educació per al Desenvolupament Sostenible i Dinàmica de la Terra   

1-  Educació per al Desenvolupament Sostenible: Principals problemes ambientals. Principals problemes ambientals. Solucions ètiques a la crisi ambiental: Cimeres Internacionals de Desenvolupament Sostenible.  Concepte de Desenvolupament Sostenible. La petjada ecològica, indicador del grau de sostenibilitat. 

2- Hidrosfera: Distribució de l'aigua a la terra. Cicle de l'aigua. Corrents i onades. Rius i aqüífers. Principals problemes mediambientals relacionats amb l'aigua (contaminació del mar, rius, aqüífers i sequera) i la seva vinculació amb aspectes socials i econòmics. Conseqüències i possibles solucions per mitigar-los. 

3- Atmosfera: Capes de l'atmosfera. El temps atmosfèric i el clima. Els factors climàtics. Meteorologia. Principals problemes mediambientals atmosfèrics i la seva vinculació amb aspectes socials i econòmics  (canvi climàtic i contaminació atmosfèrica); possibles solucions per mitigar-los. 

II. Física i química de la matèria 

4-  La Matèria. Nivells d’organització i conceptes bàsics. Conceptes bàsics de física: massa, volum, densitat, etc. Els estats de la matèria. Mescles i solucions. 

5- Robòtica. Ciència, societat i desenvolupament tecnològic. Màquines simples i compostes.   

 

Tema  1-Educació per al desenvolupament sostenible
      Materials
            Documental HOME documentalhome.docx 
            Documental HOME català documentalhomequestions.docx 

Tema  2-Hidrosfera
      Materials
            El ciclo del agua en una garrafa cicledelaigualab.nebot.pdf 
            Pràctica experimental de l'aigua 1-aigua_practicaexperimental.docx 
            L'aigua al segle XXI. Una proposta didàctica. Unescocat

Tema  3- L'Atmosfera. El clima i el temps meteorològic
      Materials
            Declaració de científics. 2017 declaraciodecientifics2017.pdf 
            Declaració de científics. 2017. versió espanyola spanish_version_11-13-17.pdf 
            Informe sobre canvi climàtic. IPCC (2014) canviclimaticipcc2014.pdf 

Tema  4- Física i química de la matèria
        Materials
             Pràctica experimental: Classificació de substàncies i separació de mescles substàncies 

practicadeclassificaciodesubstanciessimplesimescles.tecniquesdeseparaciodemescles.docx 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAquesta assignatura està dissenyada per combinar els aspectes teòrics amb els pràctics i procedimentals. Les activitats d'aprenentatge estan orientades perquè l'estudiant adquireixi els coneixements i recursos didàctics per a la seva vida professional com a mestre.

Al llarg del curs es treballarà simultàniament el treball individual amb el col·lectiu, la lectura, la reflexió i l'estudi amb la pràctica tant a l'aula com fora de l'aula. Es tracta de treballar el Currículum de Coneixement del Medi de Primària, fixant-nos especialment amb les competències científiques (Coneixement del Medi Natural).

Perquè el coneixement no sigui únicament teòric, a l'aula es faran diferents escenaris pedagògics i cada alumne serà també mestre dels altres. Així tots podem aprendre coneixements, recursos, idees i reflexionar a partir de la pràctica sobre la tasca docent d'ensenyar ciències. 

Activitat formativa

Metodologia

Classes teòriques

Fòrum de documentals

Classes de practiques experimentals

Treballs de recerca en petits grups

Treball i estudi individual

Lliçó Magistral (LM)

 

Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP) 

 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final de l'assignatura serà el resultat de la mitjana ponderada entre els diferents apartats i activitats (taula 1). Si falta alguna d'aquestes notes, o la nota d'alguna de les parts ponderables és inferior a 4.5, no es farà mitja.

 

% nota

Tipus d'activitat

Data

1. Assistència i participació a l'aula

15%

Treball individual i col·lectiu a l'aula. Puntualitat i atenció.

Aportacions i grau d'implicació.

Lectura i comentari d'articles científics i exposicions.

Diàriament

2.Pràctiques experimentals

15%

Treball cooperatiu i experimental en grups heterogenis.

Periòdiques

3. Taller Transversal de Sostenibilitat

15%

Treball de recerca col·lectiu.

25 de novembre (Campus Iradier)

4. Prova escrita individual

40%

Individual

27 d'Octubre: prova temes 1-2

10 Gener: prova temes 3-4 o global

5. Projecte de robòtica

15%

Treball tecnològic col·lectiu

 27 de Setembre

Taula 1. Sistemes i criteris d'avaluació

 

Els alumnes que volen fer practiques en Aprenentatge en Servei (ApS), poden tenir 1 punt més, sobre l’aprovat a la nota global.

Bibliografia i recursos

1. Bibliografia bàsica

ALBADALEJO, C., i altres (1993). La ciència a l’aula. Activitats.

ALBAREDA TIANA, S (2015). Reconciliarse con el planeta. La sostenibilidad como nuevo paradigma. Eunsa. Pamplona.

CAÑAL P. (Coord); de Pro, Pedrinaci; Pujol; Márquez, del Carmen; Martínez, Aleixandre i  Sanmartí. (2011). Didáctica de la Biología y la Geología. Ministerio de Educación. Graó. Vol II. Primera edició.

CAÑAL P. (Coord); Rivero, Wamba; Giordan; Sendra,  Gil; Vilches; Membiela,  Pedrinaci;  Gil; Fernández,  Hueto; Alfaro; Barberá i  Brusi. (2011). Ministerio de Educación. Graó. Vol I. Primera edició.

CAÑAL P. (Coord); Mellado; Gutiérrez; Jaén; Luna; Hernández; Perales;  Ojeda;  De Pro; Cano. (2011). Biología y Geología. Investigación, innovación y buenas prácticas. Ministerio de Educación. Graó. Vol III. Primera edició.

CURTIS, H.Barnes, Scnek, Massarini. (2008). Biologia. Editorial Médica Panamericana (7ª edición en español). Buenos Aires.

FERNÁNDEZ MANZAL, R. y BRAVO TUDELA, M.  (2015). Las ciencias de la naturaleza en la Educación Infantil. El ensayo, la sorpresa y los experimentos se asoman a las aulas. Ediciones Pirámide.

FRANCISCO PAPA (2015). Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común. Carta Encíclica. 24/05/2015. http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_sp.pdf

FRIEDL. A.E. (2000). Enseñar ciencias a los niños. Gedisa. Barcelona.

GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament d’Ensenyament (2015): Curriculum Educació Primària. http://www.xtec.cat/web/curriculum/primaria/curriculum

GIORDAN, A. i DE VECCHI, G. (2002). Guía práctica para la enseñanza científica. Diada Editores.

NIEVES, JM. (2006). Hablemos de ciencia. EDAF.

OSBORNE, P.; FREYBERG, R. (1991). El aprendizaje de las ciencias. Implicaciones de la ciencia de los alumnos. Madrid. Narcea.

PERALES FJ. Y CAÑAL P. (coord.) (2000). Didáctica de las ciencias experimentales: teoría y práctica de la enseñan.

2. Revistes científiques de didàctica de les ciències experimentals

Enseñanza de las Ciencias (Institut de Ciències de l’Educació (UAB)

Aula de Innovación Educativa (Editorial Graó)

Alambique (Didàctica de les Ciències Experimentals, Editorial Graó)