Universitat Internacional de Catalunya

Didàctica de les Llengües i Literatura 3

Didàctica de les Llengües i Literatura 3
6
10612
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Poseu-vos en contacte amb la professora per correu electrònic.

 

Presentació

Aquesta assignatura promou la presa de consciènca de la literatura infantil i juvenil a l'escola, i ofereix estratègies docents per acostar els alumnes a la correcta selecció de textos. 

Els grups de matí s'impartiran amb metodologia semipresencial. Las classes del grup de tarda (doble titulació) seran en línia.


DURANT EL CURS 20-21 I DEGUT A LES CONDICIONS IMPOSADES PER LA SITUACIÓ SANITÀRIA RELACIONADA AMB LA COVID 19, AQUESTA ASSIGNATURA S'IMPARTIRÀ EN DUES MODALITATS DIFERENTS PER ALS TORNS DE MATÍ I TARDA.

AL TORN DE MATÍ LA MODALITAT SERÀ SEMIPRESENCIAL I AL TORN DE TARDA SERÀ TOTALMENT ONLINE. EN AMBDÓS CASOS, EL DESENVOLUPAMENT  DE L'ASSIGNATURA SERÀ EL MATEIX. 

A TENIR EN COMPTE QUE, PER LA IMPOSSIBILITAT DE MOSTRAR DUES MODALITATS EN UNA MATEIXA GUIA DOCENT, LES ACTIVITATS FORMATIVES I LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ QUE ES REALITZARAN AL TORN DE NIT SERAN TOTES EN FORMAT ONLINE.


Objectius

- Ser conscient de la importància de la llengua en la societat i el seu tractament a l'escola.

- Saber establir plans concrets per treballar en entorns multilingües, amb esperit emprenedor.

- Donar a conèixer obres rellevants de la literatura infantil i juvenil, de diferents gèneres i corrents literàries.

- Realitzar lectures interpretatives de textos literaris i proporcionar-ne les estratègies necessàries.

- Fomentar l'esperit crític i estètic de l'alumnat.

- Aprendre a valorar la funció de la literatura infantil a l’escola en infants de sis a dotze anys.

- Assolir criteris d’anàlisi i valoració dels mitjans de difusió de la literatura infantil i juvenil.

- Utilitzar eines i recursos per promoure la literatura infantil i a l'animació a la lectura.

Competències

 • CEM-45 - Adquirir formació literària i conèixer la literatura infantil.
 • CEM-49 - Fomentar la lectura i el comentari crític de textos i animar a escriure.
 • CEM-53 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-03 - Saber expressar-se en llengua anglesa segons el nivell b1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-10 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

3. Comprèn la importància de la llengua en la societat i el seu tractament a l'escola.

6. Programa l'àrea de llengua i literatura en base a les competències marcades en el currículum de Primària i s'orienta a la qualitat.

10. Estableix plans concrets per treballar en entorns multilingües, amb esperit emprenedor.

11. Comprèn la importància de la literatura i la situa en el context propi dels estudis.

12. Coneix i comprèn què és la competència literària i el paper que té en el currículum de primària.

13. Utilitza estratègies metodològiques de foment de l’estratègia literària i ho fa amb esperit emprenedor.

14. Coneix les distintes opcions literàries adequades als diferents cicles.

15. Domina els diferents gèneres literaris que poder treballar-se a l'etapa de Primària.

32. Desenvolupa una actitud de posada al dia constant pel que fa al multilingüisme i a la literatura.

33. Detecta el llenguatge sexista en la literatura i sap corregir-lo.

Continguts

13.  Marc epistemològic de la Didàctica de la Llengua i la Literatura: bases psicològiques, sociològiques i pedagògiques.

14.  Llengua i escola.

22.  Situacions d'aprenentatge de les llengües en contextos multilingües: plans, recursos i estratègies.

24. La competència literària en l'etapa d'educació primària.

25. Estratègies metodològiques per al foment de la competència literària.

26. La literatura infantil i juvenil en l'etapa d'educació primària.

27. Els gèneres literaris en la literatura infantil i juvenil.

Bibliografia i recursos

Colomer, T. (1999). “Las funciones de la literatura infantil y juvenil”. T. Colomer, Introducción a la literatura infantil y juvenil, Madrid: Editorial Síntesis, 15-62.

Colomer, T. (2002). Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. (Disponible a http://www.gretel.cat/es/lecturas/pdf-per-descarregar-siete-llaves-para-valorar-historias-infantiles/)

Janer Manila, G. (2002). La literatura infantil en l’univers de l’antropologia de l’educació. T. Colomer (ed.), La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis, Bellaterra: ICE de la UAB, 23-29.

“La lectura: camí d’èxit personal, educatiu i social”, Guix, 382, 2012, 5.

Lluch, G. (2003). Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Molist, P. (2012). Dins del mirall, Barcelona: Graó.

Portell, J. (2004). “Els llibres imprescindibles. 10. Què llegir?”. J. Portell (ed.) M’agrada llegir, Badalona: Ara Llibres, 146-152.

Valriu, C. (1998). “Concepte”. C. Valriu, Història de la literatura infantil i juvenil catalana, Barcelona: La Galera, 13-24.

 

.......................................

Rodari, G. (1996). The Grammar of Fantasy. New York, NY: Philmark
Lithographics.

Short, K. G., Lynch-Brown, C. M. & Tomlinson, C. M. (2014). Essentials of
Children’s Literature. Carmel, Indiana: Pearson