Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia I: Bases del Desenvolupament Infantil

Psicologia I: Bases del Desenvolupament Infantil
6
10616
1
Primer semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


L'horari de tutories serà a convenir segons les necessitats de l'alumne mitjançant cita prèvia a través de correu electrònic (mafuentes@uic.es).

És altament recomanable anar a la tutoria assignada per a la preparació de la vostra presentació (s’aconsella tenir el treball avançat en 80%-90%). Les tutories es duran a terme de 11:30 a 12 a la nostra aula i cada grup hauria d’anar el dia de classe previ a la seva presentació. 

Presentació

El sentit d’aquesta assignatura rau en la necessitat  que el/la futur/a mestre/a conegui, per una banda, els fonaments de la psicologia de l’educació (com s’aprèn i s’ensenya en contextos educatius escolars) i per altra, les bases de la psicologia evolutiva (del desenvolupament).

D’aquesta manera, conèixer els elements basics que condicionen el desenvolupament de l’infant i les característiques que aquest presenta al llarg de les diferents etapes evolutives, esdevé un coneixement crucial per a una millor resposta educativa en un horitzó de màxima personalització dels processos d’ensenyament i aprenentatge.

Objectius

 • Conèixer les característiques psicològiques, evolutives i de la personalitat dels infants de 0-6 anys.
 • Reconèixer la identitat de l’etapa i les seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i afectives.
 • Conèixer els principis de l'estimulació primerenca, així com els principals autors de referència actuals en aquesta línia i els programes que presenten.
 • Caracteritzar les diferents etapes del desenvolupament des d’un punt de vista psico-evolutiu i analitzar-ne les implicacions educatives.
 • Reflexionar sobre les relaciona entre desenvolupament psicològic i educació.
 • Analitzar els principals components i variables dels processos d’ensenyament i aprenentatge des d’una perspectiva psicològica.

Competències

 • CEM-02 - Conèixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infantesa en els períodes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.
 • CEM-03 - Conèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CEM-04 - Reconèixer la identitat de l'etapa i les seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i afectives.
 • CEM-05 - Saber promoure l'adquisició d'hàbits al voltant de l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'observació, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits, el joc simbòlic i heurístic.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-05 - Conèixer els elements que conformen el pensament analític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 • Coneix les característiques psicològiques, evolutives i de la personalitat dels nens de 0-3 i 3-6 (1)
 • Reconeix les característiques cognitives, psicomotrius, comunicatives, socials i afectives pròpies dels alumnes de 0-6 anys i sap identificar-ne un possible dèficit o sobre dotació (4)
 • Sap com promoure l’adquisició dels hàbits en relació a l’autonomia, la llibertat, la curiositat, l’observació, l’experimentació, la imitació, l’acceptació de normes i de límits, el joc simbòlic i heurístic (5)
 • Ofereix als pares i a altres parts implicades informació sobre els alumnes, i usa adequadament la informació que obté d’aquests (12)
 • En el seu desenvolupament personal i professional utilitza informació obtinguda dels alumnes i dels seus companys de professió, a més de l’ajuda dels seus companys en forma de consell o supervisió, per orientar la seva acció cap a una millora constant (15)
 • Posseeix un coneixement suficient de la psicologia del comportament per analitzar i comprendre la seva conducta i la dels altres (16)
 • Coneix els processos mentals a seguir per desenvolupar  un anàlisis exhaustiu de los casos a estudiar (17)
 • Sap com tenir en compte les característiques de l’entorn tant per comprendre les característiques d’un cas com per preveure la seva intervenció (18)
 • Integra i agrupa els fonaments d’educació infantil i el seu desenvolupament a l’aula (30)
 • Reconeix la necessitat d’esforçar-se individualment per aconseguir assolir els objectius de la comunitat educativa (33)

Continguts

Introducció a la psicologia desenvolupament 

Desenvolupament al llarg dels primers dos anys, la primera infància i els anys escolars: 

 • Desenvolupament físic i psicomotor 

 • Desenvolupament cognitiu

 • Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge

 • Desenvolupament social

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaTema 1: Introducció (3 sessions + Pràctiques 1 i 2)

Tema 2: Els primers dos anys (4 sessions + Pràctica 3)  

Examen temes 1 i 2                                            

Tema 3: La primera infància (4 sessions + Pràctica 4) 

Tema 4: Els anys escolars (4 sessions + Pràctica 5)

Examen temes 3 i 4

   

 
COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-02 Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
CEM-03 Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
CEM-04 CET-5 Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
CEM-05 Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes teòriques
CET-5 Aprenentatge cooperatiu
Estudi i treball en grup
CET-6 Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
CET-7 Estudi de casos
Estudi i treball individual / autònom
CG-01 Aprenentatge cooperatiu
Estudi i treball en grup
CG-02 Resolució d'exercicis i problemes
Estudi i treball individual / autònom
CG-05 Resolució d'exercicis i problemes
Estudi i treball individual / autònom

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl/l'estudiant és avaluat a partir de cinc elements, en l'àmbit grupal (3,4 i 5) i individual (1 i 2)
1) Examen 1                                                                                   25%
2) Examen II                                                                                     25%
3) L'exposició a classe d'una sessió                                                     15%
4) L'elaboració d'una pràctica + fulla de respostes
i la realització de totes les pràctiques                                                  20%
5) Presentació d'una comunicació científica al taller transversal                         15%

Bibliografia i recursos

-Palacios, J., Marchesi, A., i Coll, C. (2004). Desarrollo Psicológico y Educación (vol 1): Psicología Evolutiva. Alianza Editorial.

Berger, K. S. (2018). The Developing Person: Through Childhood & Adolescence. 11th Edition. Macmillan.


Lectures complementàries: 

-Berger, K. (2004). Psicologia del desarrollo. Buenos aires: editorial médica  panamericana S.A.

-Coll, C y otros. (1993). Dessarrollo psicológico y educación (3vols.) Madrid: Alianza.

-Córdoba Iñesta, A.I. (2006). Psicologia del desarrollo en edad escolar: Pirámide.

-Debesse, M. (1989). Psicologiía del niño. Buenos Aires: Nova.

-Gonzalez-Pérez, J y Criado del Pozo M.J. ( 2004) Psicologia de la educación para una  enseñanza práctica. Mardid: CCS.

- Harris, M., i Butterworth, G. (2002). Developmental Psychology: A student’s handbook Hove: Psychology Press.  

- Harris, M., i Westermann, G. (2014). A Student's Guide to Developmental Psychology.Hove: Psychology Press.  

-Hoffman, L y otros. (1983). Psicologia del Desarrollo hoy (2vols.): Mc Graw Hill.

-Marchesi, A y otros. ((1983). Psicologia evolutiva (3 vols.) Madrid: Alianza.

-Papalia, D.E y otros. (1998). Psicologia del Desarrollo. Bogotá: Mc Graw Hill.

-Richard, J. Philip G. (2005). Psicologia y vida. Mexico: Pearson Educacion.

-Richmond, P.G. (1984). Introducción a Piaget. Madrid: Fundamentos.

-Triadó, C i altres. (1998). Psicologia evolutiva. (1998). Barcelona: Publicacions de la   Universitat Autònoma de Barcelona.