Universitat Internacional de Catalunya

Habilitats Comunicatives I: Expressió Escrita

Habilitats Comunicatives I: Expressió Escrita
6
10618
1
Anual
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


30 minuts una vegada acabada la classe

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


La redacció escrita és - i hauria de seguir sent - una de les activitats bàsiques del treball universitari; tant els que comencen el seu camí en la vida acadèmica com els que ja l'han finalitzat han de dedicar temps a escriure (i a llegir). Les tecnologies de la informació han multiplicat les oportunitats de lectura i els recursos per millorar el procés d’escriptura. Malgrat això, l’esforç personal i constant és necessari per a poder aconseguir un desenvolupament de la competència comunicativa lingüística.

Aquesta matèria pretén, en primer lloc, que l'estudiant del Grau d’Educació Infantil assumeixi una alt domini d'expressió escrita i de comprensió lectora; que es converteixi en expert en aquestes dues habilitats de la competència comunicativa, tant en català com en castellà. En segon lloc, vol oferir una varietat d'estratègies i recursos per fomentar el gust i l'hàbit per la lectura de textos que es relacionen amb els continguts de la carrera. A més, vol iniciar a l’estudiant en la competència investigadora a través de la lectura d’articles de revistes científiques i de l'escriptura d’investigacions senzilles sobre temes educatius.

Objectius

1)  Millorar la competència comunicativa en l'àmbit de la llengua escrita i, concretament, en la redacció de diferents tipus de textos (expositius, argumentatius, descriptius, narracions...) i en la lectura.
2) Conèixer la teoria bàsica sobre l'aprenentatge de l'escriptura perquè l'alumne sigui capaç d'analitzar les pròpies habilitats davant la composició d'un text.
3) Consolidar el coneixement i l'ús normatiu de les llengües catalana i castellana. 
4) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats d'ensenyament-aprenentatge, en el desenvolupament de l'ensenyament i en la pròpia maduresa personal.

Competències

  • CEM-44 - Conèixer i dominar tècniques d'expressió oral i escrita.
  • CEM-46 - Comprendre el pas de l'oralitat a l'escriptura i conèixer els diferents registres i usos de la llengua.
  • CEM-47 - Conèixer el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura i el seu ensenyament.
  • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
  • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
  • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
  • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
  • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Resultats d'aprenentatge

8.Planifica els textos que produeix i utilitza les tècniques bàsiques de recerca, selecció i organització de la informació en les llengües oficials de Catalunya.
9. Adequa la informació al tipus de text i a la situació comunicativa.
10. Desenvolupa progressivament el significat global del text.
11. Elabora frases comunicativament eficaces, d'estil clar, entenedor i creatiu.
12. Utilitza adequadament els signes de puntuació, els connectors, els pronoms, etc. per relacionar semànticament les frases.
13. Distingeix la informació principal de la secundària.
14. Detecta la repetició injustificada d'idees, llacunes d'informació i informació contradictòria o no pertinent.
15. Utilitza correctament eines de correcció gramatical com a element d'orientació a la qualitat.
16. Integra les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats d'ensenyament-aprenentatge, en la gestió de l'ensenyament i en el desenvolupament professional.
18. Detecta el llenguatge sexista en la literatura i sap corregir-lo.

Continguts

9. El procés de composició d'un text. La planificació.
10. La recerca, selecció i organització de la informació. L'agrupament de les idees en paràgrafs.
11. Tipologia i gèneres textuals i de les seqüències textuals.
12. La coherència de la informació i la progressió temàtica.
13. La construcció de la frase.
14. La puntuació.
15. La connexió.
16. La referència. Mecanismes gramaticals. La cohesió lèxica i el valor del repertori lèxic.
17. Estratègies de lectura.
18. Estratègies de revisió conceptual de textos.

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes metodologies i activitats formatives principals de l'assignatura consisteixen en el mètode expositiu, l’aprenentatge cooperatiu, la resolució d’exercicis i problemes, el comentari de text, l’estudi i treball en grup, classes teòriques i pràctiques, l’estudi i treball individual i autònom, i l’atenció personalitzada als alumnes.

COMPETÈNCIES METODOLOGIA ACTIVITAT FORMATIVA
CEM-43 CEM-44 CEM-46 CET-1 CET-4 CET-7 CG-01 CG-02 CG-05 CG-07 CG-08 Aprenentatge cooperatiu Aprenentatge orientat a projectes Mètode expositiu / lliçó magistral Classes pràctiques Classes teòriques Estudi i treball individual / autònom Seminaris tallers Tutories
CEM-43 CEM-44 CEM-46 CET-1 CET-4 CET-5 CET-7 CG-01 CG-02 CG-05 CG-07 CG-08

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació d’aquesta assignatura és continuada i presencial. Haureu de mostrar que s'han adquirit els resultats d'aprenentatge, mitjançant el lliurament i l'execució de les activitats integrades en els següents apartarts:


1. Guia d'escriptura acadèmica grupal i individual (30%).

2. Revista d’educació o comunicació (20%)

3. Proves, exercicis  i preguntes escrites (40%)

 

Es tindrà en compte l'actitud - sabre ser i saber estar - de l'estudiant: autonomia, responsabilitat, capacitat

treball grupal i individual (10%)

 

Quadres de competències i de barems de cada competència.

 

CEM-44. Comprendre els principis bàsics de la llengua i la comunicació
Indicador 1: El tema del text o l’exposició oral és clar i concret A: Tracta el tema a fons, aprofundint.
B: Tracta tots els aspectes del tema seguint les indicacions donades.
C: Allarga el tema amb repeticions innecessàries, divaga.
D: Barreja diferents temes sense aclarir quin és el principal.
Indicador 2: Sap usar la tipologia textual apropiada. A: Usa la tipologia adequada i el text segueix l’estructura apropiada.
B: Segueix la tipologia però comet alguna incorrecció.
C: Segueix la tipologia però no s’hi acaba d’aprofundir.
D: El tipus de text no s’adequa al tema.
Indicador 3: Utilitza els recursos lingüístics, discursius i també el registre adequats. A: Demostra un domini alt de tots els recursos.
B: Demostra un ús suficient i adequat.
C: Demostra un ús pobre dels recursos
D: No usa ni els recursos ni el registre adequats.

 

CEM-47: Parla. Llegeix i escriu correctament i adequadament en les llengües oficials
Indicador 1: Exposa ordenadament les idees de forma oral i escrita. A: Demostra una exposició clara, ordenada, coherent.
B: Demostra una exposició ordenada, però massa sintètica o analítica en algun punt.
C: Demostra una exposició ordenada però hi ha alguns errors d’enllaç d’idees.
D: Demostra un text caòtic.
Indicador 2: Té competència gramatical en català i castellà. A: No comet errades.
B: Escriu amb errades puntuals.
C: Cal millorar algun aspecte concret.
D: No té assolida la competència, comet errades greus.
Indicador 3: Comprèn i és capaç de resumir textos de formalitat mitjana-alta. A: Comprèn els textos sense dificultat.
B: Comprèn els textos, però té complicacions per reformular-los
C: Té dificultats de comprensió de textos de formalitat alta.
D: No entén el que llegeix.

 

CEM-49: Fomentar la lectura i el comentari crític de textos i encoratjar a escriure.
Indicador 1: Sap buscar i fer servir materials escrits que l’ajudin en el seu desenvolupament acadèmic. A: Sap triar els materials adequats i els usa convenientment.
B: Busca els materials però de vegades els usa amb dificultats.
C: Els busca però no els usa adequadament.
D: No utilitza aquests recursos.
Indicador 2: Té sentit crític respecte del que llegeix. A: Sap relacionar i emetre opinions pròpies sobre les lectures.
B: Hi reflexiona però li costa aprofundir-hi.
C: Reflexiona seguint l’ajuda d’unes pautes donades.
D: No té sentit crític.
Indicador 3: Manifesta interès per enriquir la seva expressió (lèxic, recursos estilístics). A: Té l’hàbit de la lectura i procura enriquir la seva expressió.
B: Llegeix però no sempre aprofita totes les seves lectures.
C: Llegeix de manera superficial i només el que li ve pautat acadèmicament.
D: No té l’hàbit de la lectura ni valora la seva importància.
RESULTATS D'APRENENTATGESISTEMA D'AVALUACIÓ
8. Utilitza estratègies metodològiques de foment d’escriptura i de lectura. Disseny d'activitats
22. Planifica els textos que produeix i utilitza les tècniques bàsiques de recerca, selecció i organització de la informació en les llengües oficials de Catalunya. Treballs i projectes
Presentació d'un treball
Disseny d'activitats
23. Adequa la informació al tipus de text i a la situació comunicativa. Preguntes orals
Presentacions orals
Presentació d'un treball
24. Desenvolupa progressivament el significat global del text. Preguntes orals
Presentacions orals
25. Elabora frases comunicativament eficaces, d’estil clar, entenedor i creatiu. Preguntes orals
Presentacions orals
26. Utilitza adequadament els signes de puntuació, els connectors, els pronoms, etc., per relacionar semànticament les frases. Treballs i projectes
Autoavaluació
27. Distingeix la informació principal de la secundària. Preguntes orals
Proves objectives
Prova d'execució
Presentació d'un treball
28. Detecta la repetició injustificada d’idees, llacunes d’informació i informació contradictòria o no pertinent. Presentació d'un treball
Autoavaluació
29. Utilitza correctament eines de correcció gramatical com a element d’orientació a la qualitat. Treballs i projectes
Prova d'execució
Autoavaluació
30. Integra les tecnologies de la informació i la comunicació a tots els àmbits de l’àrea de les llengües. Treballs i projectes
Prova d'execució
Presentació d'un treball
Disseny d'activitats

Bibliografia i recursos

Llengua catalana

 

1. Curs de llengua catalana, Nivell C, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2008

http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/nivell_c_solucionari.pdf

2. Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans

http://www.iecat.net/institucio/seccions/Filologica/gramatica

3. Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans

http://dlc.iec.cat

4. Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya

https://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/coneix/index.html

5. Recursos per aprendre català, en paper  i en línia

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/bibliografies.html?action=CercaPortals&method=detall&input_cercar=*&numPagina=3&database=P_BIBLIOGRAFIA&idFont=6277&tipusFont=Bibliografia&databaseFilter=&databaseFilterName=&idHit=6277&tipusCerca=cerca.bibliografies&numeroResultat=23&parameterFilter=&parameterField=&parameterFieldLlista=&parameterFilterLlista=&identitatServei=&suport=En+l%EDnia


Lengua castellana

 

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS;   RAE

Ed. Espasa Calpe; Madrid 2005   

NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA; RAE

Ed. Espasa Calpe; Madrid 2010

DICCIONARIO DE LA RAE; RAE Y DRAE

Ed Espasa Calpe (20 Edición)

DICCIONARIO DE USO DEL ESPAÑOL; María Moliner

Ed Gredos, 3ª Edición, Madrid, 2007

ANÁLISIS MORFOLÓGICO, ”TEORÍA Y PRÁCTICA”; Leonardo Gómez Torrego. Ed. SM, Madrid,  2007

Contiene un repaso completo de la morfología de la lengua castellana y puede servir para cotejar el correcto uso de cada palabra. 

TEXTOS EXPOSITIVOS-EXPLICATIVOS Y ARGUMENTATIVOS; Teodoro Álvarez Angulo. Ed Octaedro, Madrid 2001

LA COCINA DE LA ESCRITURA; Daniel Cassany

Ed. Anagrama, Colección Argumentos. Barcelona 1995

Es un manual básico sobre la teoría y la práctica de la correcta escritura.

EL TALLER DE LA NOVELA; Francisco Rincón y Juan Sánchez Enciso

Ed. Teide, Barcelona, 1986 

REPASAR LA ESCRITURA; Daniel Cassany 

Ed Graó. Barcelona, 1993

Buenas normas didácticas para aprender a corregir lo escrito. 

TÉCNICAS DE ESCRITURA; E. Coromina y C. Rubio 

Ed Teide, Barcelona, 1989 

Buen manual para consolidar y repasar el correcto dominio de las frases, la puntuación, la construcción de un texto con coherencia y cohesión. 

EL TALLER DE FILOSOFÍA: INTRODUCCIÓN A LA ESCRITURA FILOSÓFICA; Jaime Nubiola. Ed EUNSA, Colec. Astrolabio, Pamplona 2006. 

Resulta particularmente interesante para la materia leer el capítulo II 

HUMANISMO: LOS BIENES INVISIBLES; Juan Luís Lorda 

Ed Rialp, Madrid, 2009 

Se recomienda la lectura del capítulo V (“El amor a la palabra”) 

ORTOGRAFÍA CASTELLANA; David Fernández 

Ed. castellnou