Universitat Internacional de Catalunya

Habilitats Comunicatives I: Expressió Escrita

Habilitats Comunicatives I: Expressió Escrita
6
10618
1
Anual
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Professorat


30 minuts una vegada acabada la classe

Presentació

La redacció escrita és - i hauria de seguir sent - una de les activitats bàsiques del treball universitari; tant els que comencen el seu camí en la vida acadèmica com els que ja l'han finalitzat han de dedicar temps a escriure (i a llegir). Les tecnologies de la informació han multiplicat les oportunitats de lectura i els recursos per millorar el procés d’escriptura. Malgrat això, l’esforç personal i constant és necessari per a poder aconseguir un desenvolupament de la competència comunicativa lingüística.

Aquesta matèria pretén, en primer lloc, que l'estudiant del Grau d’Educació Infantil assumeixi una alt domini d'expressió escrita i de comprensió lectora; que es converteixi en expert en aquestes dues habilitats de la competència comunicativa, tant en català com en castellà. En segon lloc, vol oferir una varietat d'estratègies i recursos per fomentar el gust i l'hàbit per la lectura de textos que es relacionen amb els continguts de la carrera. A més, vol iniciar a l’estudiant en la competència investigadora a través de la lectura d’articles de revistes científiques i de l'escriptura d’investigacions senzilles sobre temes educatius.

Objectius

1)  Millorar la competència comunicativa en l'àmbit de la llengua escrita i, concretament, en la redacció de diferents tipus de textos (expositius, argumentatius, descriptius, narracions...) i en la lectura.
2) Conèixer la teoria bàsica sobre l'aprenentatge de l'escriptura perquè l'alumne sigui capaç d'analitzar les pròpies habilitats davant la composició d'un text.
3) Consolidar el coneixement i l'ús normatiu de les llengües catalana i castellana. 
4) Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats d'ensenyament-aprenentatge, en el desenvolupament de l'ensenyament i en la pròpia maduresa personal.

Competències

  • CEM-44 - Conèixer i dominar tècniques d'expressió oral i escrita.
  • CEM-46 - Comprendre el pas de l'oralitat a l'escriptura i conèixer els diferents registres i usos de la llengua.
  • CEM-47 - Conèixer el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura i el seu ensenyament.
  • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
  • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
  • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
  • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
  • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Resultats d'aprenentatge

8.Planifica els textos que produeix i utilitza les tècniques bàsiques de recerca, selecció i organització de la informació en les llengües oficials de Catalunya.
9. Adequa la informació al tipus de text i a la situació comunicativa.
10. Desenvolupa progressivament el significat global del text.
11. Elabora frases comunicativament eficaces, d'estil clar, entenedor i creatiu.
12. Utilitza adequadament els signes de puntuació, els connectors, els pronoms, etc. per relacionar semànticament les frases.
13. Distingeix la informació principal de la secundària.
14. Detecta la repetició injustificada d'idees, llacunes d'informació i informació contradictòria o no pertinent.
15. Utilitza correctament eines de correcció gramatical com a element d'orientació a la qualitat.
16. Integra les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats d'ensenyament-aprenentatge, en la gestió de l'ensenyament i en el desenvolupament professional.
18. Detecta el llenguatge sexista en la literatura i sap corregir-lo.

Continguts

9. El procés de composició d'un text. La planificació.
10. La recerca, selecció i organització de la informació. L'agrupament de les idees en paràgrafs.
11. Tipologia i gèneres textuals i de les seqüències textuals.
12. La coherència de la informació i la progressió temàtica.
13. La construcció de la frase.
14. La puntuació.
15. La connexió.
16. La referència. Mecanismes gramaticals. La cohesió lèxica i el valor del repertori lèxic.
17. Estratègies de lectura.
18. Estratègies de revisió conceptual de textos.

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes metodologies i activitats formatives principals de l'assignatura consisteixen en el mètode expositiu, l’aprenentatge cooperatiu, la resolució d’exercicis i problemes, comentari de text, l’estudi i treball en grup, classes teòriques i pràctiques, l’estudi i treball individual i autònom, i l’atenció personalitzada als alumnes.

COMPETÈNCIES METODOLOGIA ACTIVITAT FORMATIVA
CEM-43 CET-1 CET-4 CET-7 CG-01 CG-02 CG-05 CG-07 CG-08 Aprenentatge cooperatiu Mètode expositiu / lliçó magistral Classes pràctiques Classes teòriques Estudi i treball individual / autònom Estudi i treball en grup Seminaris tallers Tutories
CEM-43 CEM-44 CEM-46 CET-1 CET-4 CET-5 CET-7 CG-01 CG-02 CG-05 CG-07 CG-08

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació d’aquesta assignatura és continuada i presencial. Haureu de mostrar que s'han adquirit els resultats d'aprenentatge, mitjançant el lliurament i l'execució de les activitats integrades en els següents apartarts:


1. Activitats i exercicis d'escriptura (45%)

2. Proves i preguntes escrites sobre el coneixement de la llengua i escriptura acadèmica(45%)

 

Es tindrà en compte l'actitud - sabre ser i saber estar - de l'estudiant: autonomia, responsabilitat, capacitat

treball grupal i individual, interès, assistència  (10%)

 

Bibliografia i recursos

Llengua catalana

 

1. Curs de llengua catalana, Nivell C, Generalitat de Catalunya.

https://catalanuiuc.files.wordpress.com/2013/05/nivell_c_solucionari.pdf

2. Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans

https://geiec.iec.cat/gramatica.asp

3. Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans

http://dlc.iec.cat

4. Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya

https://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/coneix/index.html

5. Recursos per aprendre català, en paper  i en línia

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/bibliografies.html?action=CercaPortals&method=detall&input_cercar=*&numPagina=3&database=P_BIBLIOGRAFIA&idFont=6277&tipusFont=Bibliografia&databaseFilter=&databaseFilterName=&idHit=6277&tipusCerca=cerca.bibliografies&numeroResultat=23&parameterFilter=&parameterField=&parameterFieldLlista=&parameterFilterLlista=&identitatServei=&suport=En+l%EDnia


Lengua castellana

 

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS;   RAE

Ed. Espasa Calpe; Madrid 2005   

NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA; RAE

Ed. Espasa Calpe; Madrid 2010

DICCIONARIO DE LA RAE; RAE Y DRAE

Ed Espasa Calpe (20 Edición)

DICCIONARIO DE USO DEL ESPAÑOL; María Moliner

Ed Gredos, 3ª Edición, Madrid, 2007

ANÁLISIS MORFOLÓGICO, ”TEORÍA Y PRÁCTICA”; Leonardo Gómez Torrego. Ed. SM, Madrid,  2007

Contiene un repaso completo de la morfología de la lengua castellana y puede servir para cotejar el correcto uso de cada palabra. 

TEXTOS EXPOSITIVOS-EXPLICATIVOS Y ARGUMENTATIVOS; Teodoro Álvarez Angulo. Ed Octaedro, Madrid 2001

LA COCINA DE LA ESCRITURA; Daniel Cassany

Ed. Anagrama, Colección Argumentos. Barcelona 1995

Es un manual básico sobre la teoría y la práctica de la correcta escritura.

EL TALLER DE LA NOVELA; Francisco Rincón y Juan Sánchez Enciso

Ed. Teide, Barcelona, 1986 

REPASAR LA ESCRITURA; Daniel Cassany 

Ed Graó. Barcelona, 1993

Buenas normas didácticas para aprender a corregir lo escrito. 

TÉCNICAS DE ESCRITURA; E. Coromina y C. Rubio 

Ed Teide, Barcelona, 1989 

Buen manual para consolidar y repasar el correcto dominio de las frases, la puntuación, la construcción de un texto con coherencia y cohesión. 

EL TALLER DE FILOSOFÍA: INTRODUCCIÓN A LA ESCRITURA FILOSÓFICA; Jaime Nubiola. Ed EUNSA, Colec. Astrolabio, Pamplona 2006. 

Resulta particularmente interesante para la materia leer el capítulo II 

HUMANISMO: LOS BIENES INVISIBLES; Juan Luís Lorda 

Ed Rialp, Madrid, 2009 

Se recomienda la lectura del capítulo V (“El amor a la palabra”) 

ORTOGRAFÍA CASTELLANA; David Fernández 

Ed. castellnou