Universitat Internacional de Catalunya

Educació III: Organització de l'espai Escolar i Materials

Educació III: Organització de l'espai Escolar i Materials
6
10620
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Des d'Educació III, pretenem promoure un aprenentatge actiu, personalitzat i significatiu. Aquesta matèria té 6 crèdits ECTS que s'impartiran durant el segon semestre distribuïts segons els continguts de:

 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) -3 crèdits-.
 • Organització Escolar (OE) -3 crèdits-.

Objectius

Tecnologies de la informació i la Comunicació (TIC)

 • Integrar les TIC a les activitats d’ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l’ensenyament i al desenvolupament professional.

Organització escolar (OE)

 • Integrar el contingut essencial d'OE referent a direcció escolar, documents institucionals, recursos (humans, materials i funcionals), clima escolar, i innovació i aprenentatge.

Competències

 • CEM-03 - Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.
 • CEM-07 - Promoure el treball cooperatiu i el treball i l'esforç individuals.
 • CEM-10 - Dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge dins l'aula.
 • CEM-11 - Conèixer i aplicar experiències innovadores en l'educació primària.
 • CEM-65 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • CEM-66 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Resultats d'aprenentatge

 • Integra les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en les activitats d'E-A, la gestió de l'ensenyament i el desenvolupament professional.
 • Integra el contingut essencial d'OE referent a direcció escolar, documents institucionals, recursos escolars (humans, materials i funcionals), clima escolar, i innovació i aprenentatge.

Continguts

Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)

 • Internet com a eina d'informació i participació.
 • Eines de comunicació.
 • Aprenentatge a Internet.
 • Recursos TIC educatius.
 • Tecnologies emergents per a l'aprenentatge.

Organització Escolar (OE)

 • Direcció escolar.
 • Documents institucionals.
 • RRHH, materials i funcionals.
 • Convivència i clima escolar.
 • Innovació i aprenentatge.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)La metodologia serà variada: treball basat en projectes o reptes, gamificació, realitat augmentada, debats, recerca i exposicions. Es potenciarà la pràctica reflexiva i s'estimularà el paper actiu tot procurant gaudir de l'emoció d'aprendre a aprendre.

Els alumnes desenvoluparan activitats per lliurar-les en els terminis establerts. Es duran a terme diferents activitats: pràctiques, teòriques, treball en grup i individual, seminaris, tallers i tutories. Totes elles per afavorir l'aprenentatge i estimular l’intercanvi de coneixement des de la col·laboració, el diàleg, l'exploració, la intervenció i l'anàlisi. També, s’utilitzaran espais comuns de comunicació per poder avançar en el coneixement i... créixer junts. 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)L'assignatura té un caràcter especialment pràctic pel que caldria assistir a classe. L’avaluació d’aquesta assignatura és global, tot i que la impartim en 2 blocs d'aprenentatge: TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i OE (Organització Escolar). Per tant, per poder aprovar l'assignatura, l’alumne haurà de demostrar que ha aconseguit un nivell mínim dels resultats d'aprenentatge de cada bloc. Així, quan l'alumne hagi aprovat els 2 blocs, li podrem assignar la nota global tenint en compte el pes ponderat dels blocs. 

S’usaran diferents activitats avaluatives i sistemes d’avaluació: dossier d'aprenentatge, treballs de recerca grupals, seminaris, presentacions orals, debats, produccions escrites i audiovisuals, proves objectives, disseny d'activitats, autoavaluació i coavaluació. L’avaluació serà continuada. Es valorarà principalment el fer, el treball en equip, la implicació i la participació de l'alumnat. Per a obtenir la nota final de cada bloc, tindrem en compte les produccions fetes en grup (45%), una prova individual sobre l'aprenentatge i de l'aprenentatge (35%), i la autoavaluació i la coavaluació (20%). El procés d’Ensenyament i Aprenentatge de cada bloc (TIC-OE) és pautat, continuat i amb acompanyament.

Bibliografia i recursos

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

Organització Escolar (OE)