Universitat Internacional de Catalunya

Educació IV: Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos

Educació IV: Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos
6
10624
2
Primer semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


La professora concretarà amb l'alumnat les entrevistes que es sol·licitin.

IMPORTANT: En el torn de matí la mitja hora final de cada sessió està dedicada a l'atenció.

Presentació

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos és una matèria del mòdul de formació bàsica del grau de  mestre de l'especialitat d'educació infantil que pertany a l'assignatura Educació V.

La matèria s'imparteix en el tercer semestre dels estudis de grau (2n curs) i a DT ( Grau en Educació Infantil) té una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS i s'imparteix en català. La matèria inclou coneixements de l'observació com a tècnica d'investigació educativa i coneixements d'educació emocional com a element fonamental per a l'anàlisi de contextos.

 

Objectius

- Utilitzar l'observació com a eina d'avaluació a l'etapa d'infantil

- Crear taules d'observació basades en la pròpia experiència docent

- Prendre consciència de la importància de les emocions a les aules d'infantil

Competències

 • CEM-01 - Comprendre els processos educatius i d'aprenentatge en el període de 0 a 6 anys, en el context familiar, social i escolar.
 • CEM-04 - Reconèixer la identitat de l'etapa i les seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i afectives.
 • CEM-06 - Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults, i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.
 • CEM-10 - Comprendre que la dinàmica diària en l'educació infantil és canviant en funció de cada estudiant, grup i situació, i saber ser flexible en l'exercici de la funció docent.
 • CEM-11 - Valorar la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els estats d'ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels estudiants.
 • CEM-14 - Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per poder reflexionar sobre la pràctica i la realitat, així com per poder contribuir a la innovació i a la millora en l'educació infantil.
 • CEM-15 - Dominar les tècniques d'observació i registre.
 • CEM-16 - Abordar l'anàlisi de camp mitjançant una metodologia observacional que utilitzi tecnologies de la informació, documentació i audiovisuals.
 • CEM-17 - Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-06 - Conèixer els elements que conformen el pensament sistèmic, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

1-Dóna importància a l'observació com a instrument de recollida d'informació per a optimitzar la seva tasca educativa i millorar la seva competència com a mestre.

2-Identifica diversos registres observacionals, les potencialitats i les limitacions.

3-Comprèn els principis psicopedagògics bàsics de la metodologia observacional.

4-Resol casos educatius atenent a les particularitats de cada alumne a partir de la metodologia observacional.

5- Participa com a observador en situacions educatives reals col·laborant amb la resta de professionals que pertanyen a l'entorn educatiu per poder promoure processos d'ensenyament i aprenentatge que permetin respondre millor a la diversitat d'alumnat.

6-Comprèn l'observació com a alternativa epistemològica.

7-Relaciona els conceptes psicopedagògics bàsics de l'observació com a alternativa epistemològica.

8-Comprèn els conceptes psicopedagògics bàsics de la perspectiva constructivista de l'ensenyament i de l'aprenentatge i la seva incidència en l'observació.

9-Comprèn la relació del triangle interactiu del procés d'ensenyament-aprenentatge i resol casos mitjançant l'observació des d'una perspectiva constructivista.

10-Analitza diverses pautes d'observació i anàlisi sistèmica d'un procés instruccional complet.

11-Elabora informes de conclusions utilitzant les tecnologies de la informació per recopilar, analitzar i triangular la informació extreta a partir d'observacions de processos instruccionals.

12-Valora l'observació com a instrument d'anàlisi per poder comprendre i respondre amb més atenció a les singulars necessitats educatives dels alumnes.

13-Usa l'observació com a eina de reflexió per millorar la seva competència com a mestre orientada cap a la qualitat per mantenir-se al dia.

14-Transmet la informació recollida i sap expressar-se correctament de forma oral i escrita en la llengua d'ensenyament mitjançant mapes conceptuals o altres procediments, es fa entendre

15-Gestiona l'aula d'educació infantil usant diferents formes d'organització, suports didàctics i materials educatius que donen suport els objectius relacionats amb les activitats educatives

16-Participa en la dinàmica de l'escola realitzant una aportació constructiva en les diferents reunions, promovent el treball cooperatiu com a eix de l'educació en la tolerància(PE I)

17-Ofereix als pares ia altres parts implicades informació sobre l'alumnat, i usa adequadament la informació que obté d'aquests (PE I)

18-En el seu desenvolupament personal i professional utilitza informació obtinguda dels alumnes i dels seus companys de professió, a més de l'ajuda dels seus companys en forma de consell o supervisió, per orientar la seva acció cap a la millora constant (PE I)

19-Pren consciència de la importància del professor com a conductor del grup classe per afavorir un bon clima de treball a l'aula 

Continguts

 Continguts

1ª part. Observació sistemàtica

1. L'observació com a instrument de recollida i sistematització de la informació: els registres observacionals.
2. L'observació com a mètode: la metodologia observacional.
3. L'observació alternativa epistemològica per a l'anàlisi de les pràctiques educatives escolars.
4. L'observació i l'anàlisi dels processos instruccionals des d'una perspectiva constructivista.
5. Elaboració i utilització de pautes d'observació i anàlisi dels processos instruccionals.

2ª part. Educació Socioemocional

- Emocions i sentiments
- Base conceptual de l'Educació Socio-emocional - Llenguatge i educació socio-emocional a l’EI
- Estils o models de comunicación - Algunes orientacions al mestre d’EI - L'autoestima a l'E infantil - Resolució de conflictes en EI

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)- Telemàticament:

         * Sessions teóriques participatives 

         * Treball cooperatiu en format digital

         * Treball per reptes

- Presencialment: 

          * Activitats pràctiques d'observació en viu i de redacció d'informes

          * Debat 

          *  Anàlisis de casos

 

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-06 CEM-14 CEM-15 CEM-16 CEM-17 CET-2 CET-4 CET-7 CG-01 CG-06 Aprenentatge cooperatiu
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Tutories
CEM-04 CEM-11 CET-1 CET-2 CET-6 CG-04 Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
Contracte d'aprenentatge
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Seminaris tallers
Tutories

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)- Dossier d'aprenentatge/ Mapa conceptual 30%

- Diari reflexiu 15%

- Treballs i exposicions 15%

- Proves 40%

Bibliografia i recursos

1ª part. Observació sistemàtica 

 • Bisquerra, R. (coord.) (2004). Metodología de la investigación educativa. La Muralla
 • Dendaluce, I. (1988). Aspectos metodológicos de la investigación educativa. Narcea
 • Fuertes, M.T. (2011). La observación de las prácticas educativas como elemento de evaluación y de mejora de la calidad en la formación inicial y continua del profesorado. Revista de Docencia Universitaria vol9, nº 3. http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/248/public/248-647-1-PB.pdf
 • Schön, D.A. (1992). La formación de los profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Paidós/MEC
 • Stenhouse, L. (1987). Investigación y desarrollo del currículum.  Morata  (capítols X, XI i XIII)
 • Wittrock , M.C.(1989). La investigación de la enseñanza II. Métodos cualitativos y de observación. Paidós /MEC

2ª part. Educació emocional

 • Álvarez, M. (Coord.). (2001). Diseño y evaluación de programas de educación emocional.  Ciss-Praxis.
 • Álvarez, M., i Bisquerra, R. (1996). Manual de orientación y tutoría.  Praxis.
 • Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Praxis.
 • Elias, M. J., Tobias, S. E., y Friedlander, B. S. (1999). Educar con inteligencia emocional. Plaza Janés.
 • Fernández- Abascal, E. (Coord.). (1995). Manual de motivación y emoción. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Gardner, H. (1995). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Paidós.
 • Gardner, H. (2001). La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI.  Paidós.
 • Gómez Bruguera, J. (2002). Educació emocional i llenguatge en el marc de l'escola. Rosa Sensat.


 

Material didàctic