Universitat Internacional de Catalunya

L'escola d'educació Infantil

L'escola d'educació Infantil
7
10627
2
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L'escolarització en l'etapa infantil és pràcticament universal en el context espanyol: als 3 anys, el 95% de la població està escolaritzada, arribant el 97% a l'edat de 5 anys. En aquesta assignatura estudiarem les característiques generals de l'educació infantil, la seva finalitat i estructura, des d'una perspectiva legislativa i també des de la pràctica. Serem capaços de conèixer a fons la posada en marxa i el funcionament d'una escola d'educació infantil i conèixer les diferents metodologies que s'empren tant a Espanya com a països amb cultures i sistemes educatius molt diferents al del nostre entorn.

Objectius

Els objectius de la matèria són:

 1. Conèixer la situació de l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, europeu i internacional.
 2. Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil.
 3. Valorar la importància del treball en equip per assolir objectius comuns.
 4. Conèixer la legislació que regula les escoles infantils, la seva organització i la seva aplicació pràctica.
 5. Valorar la relació família - professor - alumne - centre educatiu com a factor de qualitat.
 6. Conèixer el rol del professor i la seva influència en l'alumne i les famílies.
 7. Analitzar críticament la pròpia actuació professional i el desenvolupament de les competències de lideratge.
 8. Tenir en compte la importància dels valors en l'educació infantil per potenciar la igualtat, l'equitat i el respecte.

Competències

 • CEM-18 - Situar l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional.
 • CEM-19 - Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en l'educació infantil.
 • CEM-20 - Valorar la importància del treball en equip.
 • CEM-21 - Participar en l'elaboració i el seguiment de projectes educatius de l'educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.
 • CEM-22 - Conèixer la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.
 • CEM-23 - Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de l'educació.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-06 - Conèixer els elements que conformen el pensament sistèmic, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 1. Ser capaç de descriure la situació de l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, i comparar-la amb el context europeu i internacional.
 2. Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil.
 3. Valorar la importància del treball en equip i col·labora amb el seu entorn per aconseguir assolir objectius comuns.
 4. Ser capaç de participar en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.
 5. Conèixer la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització, així com la seva aplicació pràctica.
 6. Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de l'educació.
 7. Analitzar críticament la seva actuació professional per prendre consciència de la seva influència en els alumnes i així millorar la seva competència com a mestre.
 8. Promoure i facilitar contextos d'ensenyament-aprenentatge a l'escola d'educació infantil atenent a la diversitat de l'alumnat.
 9. Prendre consciència de la importància del treball en valors des d'educació infantil per potenciar la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 10. Comunicar les seves idees argumentades als altres i les expressa de forma correcta en la llengua d'ensenyament, de forma oral i escrita, sent capaç de representar-les mitjançant mapes conceptuals o altres procediments.

Continguts

 • Característiques generals d'una escola d'educació infantil.
 • L'educació infantil a la legislació vigent i disposicions que la desenvolupen.
 • Finalitats de l'escola d'educació infantil.
 • Estructura curricular i àrees d'aprenentatge en educació infantil.
 • Bones pràctiques en l'escola d'educació infantil.
 • Organització i distribució d'espai i equipaments a l'escola d'educació infantil

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)COMPETÈNCIES METODOLOGIA ACTIVITAT FORMATIVA
CEM-19 CEM-20 CEM-21 CET-1 CET-4 CET-7 CG-01 CG-04 CG-07 Aprenentatge orientat a projectes Estudi de casos Classes pràctiques
CEM-18 CEM-22 CEM-23 CET-2 CET-3 CG-01 CG-02 CG-04 CG-06 Mètode expositiu / lliçó magistral Classes teòriques Estudi i treball individual / autònom
CET-2 CET-3 CG-01 CG-02 CG-06 Aprenentatge basat en problemes Estudi i treball en grup Tutories
CEM-20 CEM-21 CEM-23 CET-1 CET-4 CG-01 CG-02 Aprenentatge cooperatiu Resolució d'exercicis i problemes Estudi i treball en grup
CEM-18 CEM-19 CEM-22 CET-2 CET-3 CET-7 CG-01 Aprenentatge orientat a projectes Estudi de casos Estudi i treball individual / autònom
COMPETÈNCIES METODOLOGIA ACTIVITAT FORMATIVA
CEM-19 CEM-20 CEM-21 CET-1 CET-4 CET-7 CG-01 CG-04 CG-07 Aprenentatge orientat a projectes Estudi de casos Classes pràctiques
CEM-18 CEM-22 CEM-23 CET-2 CET-3 CG-01 CG-02 CG-04 CG-06 Mètode expositiu / lliçó magistral Classes teòriques Estudi i treball individual / autònom
CET-2 CET-3 CG-01 CG-02 CG-06 Aprenentatge basat en problemes Estudi i treball en grup Tutories
CEM-20 CEM-21 CEM-23 CET-1 CET-4 CG-01 CG-02 Aprenentatge cooperatiu Resolució d'exercicis i problemes Estudi i treball en grup
CEM-18 CEM-19 CEM-22 CET-2 CET-3 CET-7 CG-01 Aprenentatge orientat a projectes Estudi de casos Estudi i treball individual / autònom

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)RESULTATS D'APRENENTATGE SISTEMA D'AVALUACIÓ
3, 7, 8, 10 Autoavaluació
1, 2, 3, 8, 10 Dossier d'aprenentatge
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 Treballs i projectes
1, 2, 5 Proves objectives
4, 6, 7, 8, 9, 10 Grau de participació