Universitat Internacional de Catalunya

L'escola d'educació Infantil

L'escola d'educació Infantil
7
10627
2
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat

Presentació

En aquesta assignatura, estudiarem les característiques generals de l'educació infantil, la seva finalitat i estructura, des d'una perspectiva legislativa i també des de la pràctica. Serem capaços de conèixer a fons la posada en marxa i el funcionament d'una escola d'educació infantil i conèixer les diferents metodologies actualment.

Objectius

 • Conèixer la situació de l'escola infantil en el sistema educatiu.
 • Valorar experiències i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil.
 • Valorar la importància del treball en equip per assolir objectius comuns i com a factor de qualitat educativa.
 • Conèixer la legislació que regula les escoles infantils, la seva organització i la seva aplicació pràctica.
 • Valorar el rol del professor i la seva influència en l'aprenentatge de l'alumne.
 • Analitzar críticament l'actuació professional i el desenvolupament de les competències de lideratge.
 • Valorar la importància dels valors en l'educació infantil per potenciar la igualtat, l'equitat i el respecte.

Competències

 • CEM-18 - Situar l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional.
 • CEM-19 - Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en l'educació infantil.
 • CEM-20 - Valorar la importància del treball en equip.
 • CEM-21 - Participar en l'elaboració i el seguiment de projectes educatius de l'educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.
 • CEM-22 - Conèixer la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.
 • CEM-23 - Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de l'educació.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-06 - Conèixer els elements que conformen el pensament sistèmic, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

  1. Descriure la situació de l'escola infantil en el sistema educatiu.
  2. Conèixer experiències i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil.
  3. Valorar la importància del treball en equip i col·labora amb el seu entorn per aconseguir assolir objectius comuns.
  4. Ser capaç de participar en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.
  5. Conèixer la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització, així com la seva aplicació pràctica.
  6. Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de l'educació.
  7. Analitzar críticament la seva actuació professional per prendre consciència de la seva influència en els alumnes i així millorar la seva competència com a mestre.
  8. Promoure i facilitar contextos d'ensenyament-aprenentatge a l'escola d'educació infantil atenent a la diversitat de l'alumnat.
  9. Prendre consciència de la importància del treball en valors des d'educació infantil per potenciar la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
  10. Comunicar les seves idees argumentades als altres i les expressa de forma correcta en la llengua d'ensenyament, de forma oral i escrita, sent capaç de representar-les mitjançant mapes conceptuals o altres procediments.

Continguts

 • Característiques generals d'una escola d'educació infantil.
 • L'educació infantil a la legislació vigent i disposicions que la desenvolupen.
 • Finalitats de l'escola d'educació infantil.
 • Estructura curricular i àrees d'aprenentatge en educació infantil.
 • Bones pràctiques en l'escola d'educació infantil.
 • Organització i distribució d'espai i equipaments a l'escola d'educació infantil.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCOMPETÈNCIES METODOLOGIA ACTIVITAT FORMATIVA
CEM-19 CEM-20 CEM-21 CET-1 CET-4 CET-7 CG-01 CG-04 CG-07 Aprenentatge orientat a projectes Estudi de casos Classes pràctiques
CEM-18 CEM-22 CEM-23 CET-2 CET-3 CG-01 CG-02 CG-04 CG-06 Mètode expositiu / lliçó magistral Classes teòriques Estudi i treball individual / autònom
CET-2 CET-3 CG-01 CG-02 CG-06 Aprenentatge basat en problemes Estudi i treball en grup Tutories
CEM-20 CEM-21 CEM-23 CET-1 CET-4 CG-01 CG-02 Aprenentatge cooperatiu Resolució d'exercicis i problemes Estudi i treball en grup
CEM-18 CEM-19 CEM-22 CET-2 CET-3 CET-7 CG-01 Aprenentatge orientat a projectes Estudi de casos Estudi i treball individual / autònom

 

Bibliografia i recursos