Universitat Internacional de Catalunya

Dret Romà

Dret Romà
6
10651
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Es concretará amb la professora via mail

Presentació

El Dret romà ofereix a l' estudiant la possibilitat de conèixer un mecanisme de creació i aplicació del dret que forma part de la nostra tradició , i que es troba recollit en diferents institucions jurídiques del dret modern . A més , és bo tornar els ulls al dret romà davant la creixent unificació jurídica europea , tenint en compte que ell és el tronc del qual han brollat gairebé tots els drets nacionals.

Requisits previs

No procedeix

Objectius

Els objectius de l'assignatura són dos : 1 / Conèixer l'evolució del dret privat romà , així com la formulació i la regulació de les seves institucions , i 2 / Estudiar el dret romà , com a referència històrica de creació del dret , per tal d'interpretar situacions i regulacions de l'actualitat jurídica .

Competències

  • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
  • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 14 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials

Resultats d'aprenentatge

1 . Coneixerà i identificarà les fonts de creació i de manifestació del Dret Romà .
2 . Coneixerà i comprendrà el procediment de les accions , i les principals institucions del dret romà.
3 . Hi haurà desenvolupat la capacitat de sintetitzar i analitzar la informació obtinguda de les classes presencials i del material complementari aportat pel professor
4 . Haurà adquirit destreses que afavoreixin la comprensió lectora .
5 . Hi haurà adquirit habilitats per a l'aprenentatge autònom .

Continguts

Tema 1 . Història i fonts del dret romà
1.1 . Concepte de dret romà. Situació temporal i geogràfica .
1.2 . Formes de constitució política: La monarquia : la civitas antiga o quiritària . La república . El principat . El dominat 1.3 . Les fonts del dret romà.
 
EL PROCEDIMENT ROMÀ

Tema 2. El proces romà
2.1. L'acció. Caràcters generals del procés romà.
2.2. El procediment de les accions de la llei .
2.3. El procediment formulari
2.4. L'ejecució patrimonial.
2.5. Recursos complementaris de la jurisdicció pretoria.

LA PROPIETAT I ELS ALTRES DRETS REALS

Tema 3. Les coses i la seva classificació
3.1 . Concepte de cosa.
3.2 . Classes de coses.
3.3 . L'ús de les coses. Actes de simple ús . Actes de disposició . Actes de gaudi .

Tema 4. La propietat i possessió de les coses
4.1 . Concepte de propietat.
4.2 . Classes de propietat.
4.3 . Contingut de la propietat. Possessió i tipus de possessió.
4.4 . Recursos processals de defensa de la possessió i de la propietat.
4.5 . Limitacions legals de la propietat.

Tema 5. Maneres d'adquisició de la propietat.
5.1 . Classificació dels modes d'adquirir.
5.2 . Maneres d'adquirir que requereixen actes formals d'atribució de la propietat: Addictio. Mancipatio. Llegat do llec.
5.3 . Maneres d'adquirir la propietat que consisteixen en apropiacions possessòries sense forma. Ocupació. Adquisició dels fruits naturals. Especificació. Accessió. Traditio. Usucapió.

Tema 6. Concurrència de drets reals
6.1 . Tipus de concurrència.
6.2 . La copropietat . Concepte . Règim . Accions divisòries .
6.3 . Les servituds . Concepte . Règim . Tipus . Accions en defensa de les servituds . Constitució . Extinció .
6.4 . L'usdefruit . Concepte . Contingut . Caució usufructuària . Cuasiusufructo . Defensa processal de l'usufructuari . Adquisició de l'usdefruit . Extinció de l'usdefruit .

LA FAMÍLIA

Tema 7. La família i les relacions de potestat
7.1. La família . El parentiu . Subjectes sui iuris i alieni iuris .
7.2. Les relacions de potestat a la família : La pàtria potestat , la manus , la dominica potestas .
7.3. Situació patrimonial dels fills i dels esclaus . El peculi . Bona materna i bona adventícia . Responsabilitat per deutes contrets per fills o esclaus .
7.4. El matrimoni i les relacions patrimonials entre els cònjuges
7.5. La tutela i la curatela .
 
DRET DE SUCCESSIONS

Tema 8. Dret de successions
8.1 . La successió en general; conceptes fonamentals .
8.2 . Tipus d'hereus .
8.3 . Principis informadors de la successió hereditària .
8.4 . La bonorum possessio .

Tema 9. Tipus de successions
9.1 . La successió intestada o ab intestato : concepte .
9.2 . La successió intestada en el Ius Civile (Llei de les XII Taules i Lex Voconia ; senatconsults Tertulià i Orficiano ) .
9.3 . La successió intestada segons el dret pretori .
9.4 . La successió testamentària : concepte i forma del testament .
9.5 . Testamentifactio ; capacitas ; indignitas .
9.6 . Contingut del testament : la institució d'hereu , la voluntat testamentària : interpretació del testament ; les substitucions .
9.7 . Ineficàcia del testament .
9.8 . La successió forçosa : els hereus forçosos i els efectes de la preterició .
9.9. Els pòstums .
9.10 Bonorum possessio contra tabulas testamenti .

Tema 10. L'herència jacent i l'hereu després de l'adquisició de l'herència
10.1 . Concepte d'herència jacent .
10.2 . Classes de delació .
10.3 . Spatium deliberandi i interrogatio in iure .
10.4 . Addició de l'herència .
10.5 . El caràcter universal de la successió : la comunitat hereditària .
10.6 El ius adcrescendi .
10.7 . Les col · lacions .
10.8 L' heres i el patrimoni heretat : responsabilitat per deutes de l'herència .

DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES

Tema 11. Les obligacions
11.1 . Concepte d'obligació .
11.2 . Contingut de l'obligació .
11.3 . Formes d'extinció de les obligacions .

Tema 12. Fonts de les obligacions .
12.1 Els delictes i les accions penals .
12.2 Els préstecs
12.3 Les estipulacions .
12.4 . Els contractes.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes classes consistiran en lliçons magistrals en què s'explicarà el contingut de l'assignatura , combinades amb classes pràctiques en què s'analitzaran casos pràctics extrets de l'abundant jurisprudència romana .
A més els alumnes hauran de realitzar una exposició oral sobre un tema que s'elegirà pel professor a classe .

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica
01 02 14
Estudio independiente del alumno
02 11
Trabajos individuales y en grupo
02 11

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final de l'assignatura es compondrà en un 30% de l'avaluació contínua i un 70% de l'examen final.

L'examen final serà oral. És imprescindible treure almenys un 5 per aprovar l'assignatura.

L'avaluació continua consisteix en:

Al llarg del semestre hi haurà proves escrites setmanals que consten d'una pregunta. Són exàmens escrits de 10 minuts i d'una sola pregunta. En total es realitzaran 4, en els dies 2 i 16 de febrer, el 9 de març i el 27 d'abril. De tots ells cada alumne tindrà una única nota que es donarà a conèixer a partir del 4 de maig. És obligatori fer-los tots i per cada un que no es realitzi, es descomptarà un 0.1 de la nota d'aquesta prova. La nota d'aquesta prova comptarà un 20% de la nota final sempre que l'examen final estigui aprovat (amb un 5 o més). En cada un entrarà el tema que es digui a classe.

Elaboració d´un curt. Es dividirà la classe en grups. Cada grup haurà d'elaborar un vídeo d'un curt amb una obra inventada sobre temes de dret romà que s'hagin donat a classe. Aquesta activitat formativa comptarà fins a un 10% de la nota final. Tot i això, a banda de la nota que posi la professora es farà un concurs de tots els curts i l'equip guanyador sumarà un punt a la nota final o prou per arribar a 10 si en tenia més d'un 9. S'avaluarà la creativitat, la posada en escena i la claredat amb què es vegin reflectides les institucions de Dret Romà que es tractin.

Amb independència de l'avaluació continua, el dia 23 de març hi haurà un examen parcial alliberador escrit. S'allibera amb un 5. La nota de les persones que l'alliberin farà mitjana amb la nota de l'examen oral final. Un cop calculada la mitjana, aquesta nota comptarà un 70% de la nota final de l'assignatura. Les persones que no ho alliberin es presentaran amb tota la matèria en l'examen final oral. En l'examen parcial entrarà fins al tema 6 inclòs.

Aquesta assignatura està adscrita a litinerari extracurricular IN TIME. Qui s'inscrigui i completi satisfactòriament el programa formatiu podrà pujar fins a un punt sobre la nota final que correspongui a l'assignatura. https://e-uic.uic.es/course/view.php?id=33587 

A tenir en compte:

- Completar l'itinerari, però fer-ho de forma superficial o mecànica (i/o) amb un màxim de dos incompliments, significarà sumar 0'5 punts a l'avaluació de l'assignatura

- El punt, o el mig punt extra, podrà fer pujar la nota final de l'aprovat al notable, o del notable a l'excel·lent. Tot i això, no computarà per passar a "Suspens a Aprovat", ni per obtenir "Matrícula d'Honor".

L'assistència a classe és obligatòria. Cada falta baixa 0.1 de la nota final a partir de la 5a falta a classe.

En l'examen de 2a convocatòria de juliol no es tindrà en compte l'avaluació contínua.

Bibliografia i recursos

  • Rafael Domingo Oslé, Elementos de Derecho Privado Romano, Aranzadi, Pamplona, ultima edició.
  • Alvaro D'Ors, Elementos de Derecho Privado Romano, Eunsa, Pamplona, ultima edició.
  • Rafael Domingo / Otros, Textos de Derecho Romano, Aranzadi, Pamplona, ultima edició..
  • Manuel J. García Garrido, Derecho Privado Romano, Acciones, Casos, Instituciones, Ediciones Académicas, Madrid, ultima edició.
  • Joan Miquel, Derecho Privado Romano, Marcial Pons, Madrid, ultima edició.
  • Álvaro D’Ors, Derecho Privado Romano, Eunsa, Pamplona, ultima edició.