Universitat Internacional de Catalunya

Dret Mercantil 2

Dret Mercantil 2
6
10653
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat

Requisits previs

No procedeix

Competències

 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 14 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual
 • 19 - Desenvolupar la capacitat de redactar escrits jurídics
 • 21 - Desenvolupar la capacitat de creació i estructuració normativa
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 29 - Ser capaç de reunir i interpretar documentació econòmica
 • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
14 17 18
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
21 22 23 24 29
Estudi independent de l'alumne
11 17 18 21 24 29 30
Treballs individuals i en grup
19 21 22 23 24

Material didàctic