Universitat Internacional de Catalunya

Dret Administratiu 3

Dret Administratiu 3
3
10659
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Despacho BT-609

Presentació

Aquesta assignatura aborda, d’una banda, l’anàlisi de l’activitat administrativa i, per tant, s’hi tracten les actuacions principals que els ciutadans tenen a la seva disposició, i de l’altra, la contractació pública, com una de les activitats més habituals de l’Administració.

Requisits previs

No procedeix

Objectius

Els objectius d’aquesta assignatura són els següents:

a) Entendre i comprendre la transcendència de la matèria que s’ha de tractar.

b) Conèixer en profunditat les activitats externes clàssiques de l’Administració i, principalment, l’evolució que estan experimentant en virtut de la noves relacions entre l’Estat i la societat.

c) Conèixer els trets generals de la contractació pública.

d) Mostrar interès per la matèria, ja que, amb independència de l’elecció professional, el veritable saber és interdisciplinari.

Competències

  • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
  • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
  • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
  • 12 - Tenir capacitat d'organització i planificació
  • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
  • 19 - Desenvolupar la capacitat de redactar escrits jurídics
  • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
  • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
  • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic

Resultats d'aprenentatge

 

 

- Adquirir un coneixement sòlid dels contractes administratius, de l’expropiació forçosa i de la gestió de riscos per l’Administració pública

- Desenvolupar habilitats en la comunicació oral i escrita.

– Desenvolupar hàbits de netedat i qualitat formal en la presentació de documents.

- Tenir la capacitat de confeccionar un cronograma de treball en un termini fixat i preclusiu.

- Desenvolupar la capacitat de redactar escrits utilitzant un llenguatge jurídic.

- Identificar i interpretar la documentació d’ús habitual en l’àmbit d’aquesta matèria.

- Poder identificar amb precisió l’estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d’un problema jurídic relatiu a l’àmbit d’aquesta matèria.

- Adquirir la capacitat d’aplicar els coneixements sobre dret administratiu a la pràctica.

- Adquirir habilitats per aprendre de manera autònoma.

Continguts

 

CURS 2021-2022. DRET ADMINISTRATIU III

PRIMERA PART. CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Tema 1. Contractes del sector públic (I)

Tema 2. Contractes del sector públic (II)

Tema 3. Contractes del sector públic (III)

Tema 4. Contractes del sector públic (IV)

Tema 5. Contractes del sector públic (V)

 

SEGONA PART. ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA I DE LA GESTIÓ DE RISCOS

Tema 6. Activitat administrativa de la policia

Tema 7. Activitat administrativa de gestió de riscos

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa evaluación continua constituye el 50% de la calificación de la asignatura, y la evaluación final asciende al 50% restante. Es necesario aprobar con un mínimo de 5 el examen final oral para superar la materia.

Este sistema permite una evaluación continuada y progresiva, con el fin de tener en cuenta el trabajo personal, la constancia, la asistencia a clase y, en su caso, el trabajo en equipo del alumno.

A. Evaluación continua

Pruebas de respuesta múltiple (test): se realizará un exámen presencial de esta naturaleza por escrito. Se valorará este ítem de 1 a 10. No se tendrá acceso a ninguna fuente de información para la realización de esta prueba. Las respuestas negativas no restan calificación.

B. Examen final

 

Se realizará un examen final escrito presencial (50% de la nota final).

Es necesario aprobar el examen final con un mínimo de 5 para aprobar la asignatura, con independencia de la evaluación continua.

La revisión de los exámenes tanto en primera como en sucesivas convocatorias será necesariamente presencial en la fecha y hora establecida por la Facultad de Derecho.

C. Esta asignatura está adscrita al Itinerario Extracurricular "IN TIME". 

Quien se inscriba y complete satisfactoriamente el programa formativo podrá subir hasta un punto sobre la nota final que le corresponda en la asignatura. 

A tener en cuenta: 

- Completar el itinerario, pero hacerlo de forma superficial o mecánica  (y/o) con un máximo de dos incumplimientos, significará sumar sólo 0'5 puntos en la evaluación de la asignatura

- El punto, o el medio punto extra, podrá hacer subir la nota final del aprobado al notable, o del notable al excelente. Sin embargo, no computará para pasar a "Suspenso a Aprobado", ni para obtener "Matrícula de Honor".

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
17
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
03 04 22 23
Estudi independent de l'alumne
11 12 17 19
Treballs individuals i en grup
03 19 22 23 24

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa evaluación continua constituye el 50% de la calificación de la asignatura, y la evaluación final asciende al 50% restante. Es necesario aprobar con un mínimo de 5 el examen final oral para superar la materia.

Este sistema permite una evaluación continuada y progresiva, con el fin de tener en cuenta el trabajo personal, la constancia, la asistencia a clase y, en su caso, el trabajo en equipo del alumno.

A. Evaluación continua

Pruebas de respuesta múltiple (test): se realizará un exámen presencial de esta naturaleza por escrito. Se valorará este ítem de 1 a 10. No se tendrá acceso a ninguna fuente de información para la realización de esta prueba. Las respuestas negativas no restan calificación.

B. Examen final

 

Se realizará un examen final escrito presencial (50% de la nota final).

Es necesario aprobar el examen final con un mínimo de 5 para aprobar la asignatura, con independencia de la evaluación continua.

La revisión de los exámenes tanto en primera como en sucesivas convocatorias será necesariamente presencial en la fecha y hora establecida por la Facultad de Derecho.

C. Esta asignatura está adscrita al Itinerario Extracurricular "IN TIME". 

Quien se inscriba y complete satisfactoriamente el programa formativo podrá subir hasta un punto sobre la nota final que le corresponda en la asignatura. 

A tener en cuenta: 

- Completar el itinerario, pero hacerlo de forma superficial o mecánica  (y/o) con un máximo de dos incumplimientos, significará sumar sólo 0'5 puntos en la evaluación de la asignatura

- El punto, o el medio punto extra, podrá hacer subir la nota final del aprobado al notable, o del notable al excelente. Sin embargo, no computará para pasar a "Suspenso a Aprobado", ni para obtener "Matrícula de Honor".

Bibliografia i recursos

GARCIA DE ENTERRÍA, E. Y FERNÁNDEZ, T-R, Curso de Derecho Administrativo, Tomos I y II. Thomson Reuters. Última edición.

SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte General. Tecnos. Última edición.

ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho Administrativo. Marcial Pons. Última edición.