Universitat Internacional de Catalunya

Dret Administratiu 1

Dret Administratiu 1
6
10676
2
Primer semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Despatx BT609

Presentació

El dret administratiu és la branca del Dret Públic dedicada a la regulació de les Administracions Públiques. Aquestes persones jurídiques troben en el Dret Administratiu seu propi ordenament, diferent al de la resta de personificacions en el món jurídic. En la societat actual, tan complexa, l'exitencia del Dret Administratiu esdevé obligada per la necessitat de regular comportaments que afecten un nombre molt extens de persones, alguna cosa per la qual cosa resulta inservible el Dret Privat, dedicat a resoldre problemes entre particulars. De la mateixa manera, en l'àmbit comunitari, el Dret Administratiu de tots els països de la Unió Europea transita per similars patrons regulatoris, possibilitant unes administracions públiques dedicades a la prestació dels serveis públics (per si o per mitjà de tercers, però en qualsevol cas assegurant la seva prestació) i  la salvaguarda dels interessos generals dels ciutadans. 

La defensa dels Drets dels ciutadans constitueixen també un objectiu principal del Dret Administratiu, per mitjà de les modernes corrents de transparència i bon govern, amb la inclusió de mandats ètics en el funcionament de les administracions públiques. El coneixement profund del Dret Administratiu suposa una extraordinària porta d'entrada al domini d'altres branques especialitzades del Dret Públic, com el Dret Financer i Tributari. Es fa necessari a més comptar amb sòlids fonaments de Dret Constitucional per a l'abordatge del Dret Administratiu.

Requisits previs

Cap

Objectius

Familiaritzar l'alumne amb el lenguale jurídic públic. Fer-li conèixer el peculiar règim a què es sotmeten les administracions públiques. Conèixer l'encaix de l'Administració Pública moderna en un Estat social i democràtic de Dret Adquirir una comprensió global del complex sistema institucional espanyol Ajudar-lo a la comprensió dels drets i deures als quals se sotmeten els subjectes públics i els ciutadans davant seu.

Competències

 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 08 - Desenvolupar mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic
 • 09 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibilitat envers temes relacionats amb els drets fonamentals i el respecte cap a altres cultures i costums
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 12 - Tenir capacitat d'organització i planificació
 • 14 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials
 • 15 - Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics
 • 16 - Tenir capacitat per utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eines de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic
 • 18 - Comprendre les diverses maneres de creació del Dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual

Resultats d'aprenentatge


1. Comprendrà el concepte, les fonts i les regles bàsiques del Dret Administratiu

 2. Hi haurà adquirit un coneixement sòlid sobre el tràfic jurídic-públic

 3. Coneixerà i comprendrà les bases jurídiques de funcionament de les administracions públiques

 4. Hi haurà desenvolupat habilitats en la comunicació oral i escrita

 5. Hi haurà desenvolupat hàbits de netedat i qualitat formal en la presentació de documents

 6. Hi haurà desenvolupat la capacitat de confeccionar un cronograma de treball davant d'un termini fixat i preclusiu

 7. Identificarà i interpretarà la documentació d'ús habitual en l'àmbit d'aquesta matèria

 8. Serà capaç d'identificar amb precisió l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic relatiu a l'àmbit d'aquesta matèria

 9. Adquirirà la capacitat d'aplicar els coneixements sobre Dret Administratiu a la pràctica 

10. Hi haurà adquirit habilitats per a l'aprenentatge autònom

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula
Part de les classes es dedicaran a la lliçó magistral, i altres a la resolució de casos en grup, o a la posada en comú de treballs o síntesi de lectures proposades a classe. A les classes, es proporcionaran els elements teòrics fonamentals del programa, imprescindibles per avançar en la matèria i per escometre amb solvència l'aplicació d'aquells elements en la pràctica. A aquests efectes, s'instruirà l'alumne en el seguiment de procediments administratius, en el maneig de repertoris de jurisprudència i legislació, en la redacció de recursos, en la iniciació a la investigació i en el debat de decisions judicials, de disposicions, de comentaris científics o de qüestions d'actualitat relatives a les matèries del temari.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
Estudi independent de l'alumne
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa evaluación continua constituye el 50% de la calificación de la asignatura, y la evaluación final asciende al 50% restante. Es necesario aprobar con un mínimo de 5 el examen final oral para superar la materia.

Este sistema permite una evaluación continuada y progresiva, con el fin de tener en cuenta el trabajo personal, la constancia, la asistencia a clase y, en su caso, el trabajo en equipo del alumno.

A. Evaluación continua:

Se valorarán las intervenciones orales en el aula,  la resolución de pruebas de opción múltiple sea en soporte papel, sea en soporte informático, y la lectura y comprensión de las noticias jurídicas propuestas por el docente. Para esta finalidad, la calificación de la evaluación continua será el resultado de la media aritmética de 2 indicadores:

1) Pruebas de respuesta múltiple (test): se realizarán un mínimo de dos exámenes presenciales de esta naturaleza por escrito. La media de estas dos (o más) pruebas test constituye la nota de este indicador. Se valorará este ítem de 1 a 10. No se tendrá acceso a ninguna fuente de información para la realización de estas pruebas. Las respuestas negativas no restan calificación.

2) Intervenciones en clase. El docente remitirá por correo electrónico una o varias noticias jurídicas antes de algunas clases, y preguntará sobre ellas de modo aleatorio. Igualmente, con el desarrollo del temario, los alumnos tendrán oportunidades de participar y manifestar su opinión fundada en Derecho de múltiples aspectos de DA I. No tener ninguna intervención positiva se penalizará. Cada intervención acertada constituye un positivo. No asistir a clase cuando se pregunte implica una valoración negativa. Se valorará este ítem de 1 a 10 de la siguiente manera:

 

Positivos

Calificación intervenciones en clase

5 positivos

10

4 positivos

8

3 positivos

7

2 positivos

6

1 positivo

5

0 positivos

4

-1 positivos

2

-2 positivos

0

 

Por otra parte, se realizarán pruebas de diagnóstico telemáticas (kahoot!). Los alumnos pueden tener y usar todo el material docente. Suspender esta prueba supone un negativo. Aprobar un positivo. No participar supone una penalización de dos positivos. Las pruebas siempre se anunciarán con antelación. El docente puede proponer la prueba de modo individual o por equipos. Los miembros de cada equipo reciben la misma calificación. 

B. Evaluación Final

Se realizará un examen final oral presencial (50% de la nota final).

El examen oral constará de dos preguntas relativas a epígrafes del programa. Para superar el examen será preciso contestar a las dos preguntas; si se diera el caso de que el alumno no sepa responder a una de las preguntas o la respuesta no sea mínimamente calificable según el parecer del tribunal, esto supondría la no superación del examen. 

Es necesario aprobar el examen final con un mínimo de 5 para aprobar la asignatura, con independencia de la evaluación continua.

En el examen oral, se valorará tanto los conocimientos adquiridos, como la calidad de su expresión. Con carácter general el tribunal no realizará preguntas libres en relación con la exposición del alumno. Excepcionalmente las podrá formular para evaluar el acceso a la Matrícula de Honor. De modo analógico se apreciarán igualmente el respeto a un código de vestimenta (dress code) formal propio de la abogacía, tanto para las alumnas como para los alumnos.

 

La revisión de los exámenes tanto en primera como en sucesivas convocatorias será necesariamente presencial en la fecha y hora establecida por la Facultad de Derecho y que se comunica con mucha antelación a todos las estudiantes.

 

C. Código de honor 

La matriculación en DA I implica por parte de los alumnos el compromiso de estudiar y realizar las distintas pruebas de modo honesto. Los fraudes en las pruebas supondrá el inmediato suspenso de la asignatura. 

En concreto, y sin carácter limitativo, se considera contrario a este código de honor de la asignatura:

 

 1. Recabar el auxilio durante la realización de una prueba de una tercera persona. Si media dispositivos electrónicos se considerará un agravante de la responsabilidad.
 2. Sustituir (o ser sustituido) o simular la identidad de otro estudiante en un examen, también en las pruebas telemáticas.
 3. Obtener copia del examen o prueba antes de su celebración.

Bibliografia i recursos

ESTEVE PARDO, José, Lecciones de Derecho administrativo, Editorial: Marcial Pons, Madrid 2021. Edición número: 10ª.

Material didàctic