Universitat Internacional de Catalunya

Ensenyament i Aprenentatge d'educació Fisica

Ensenyament i Aprenentatge d'educació Fisica
6
10717
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català,

Professorat


Horari de tutories:

 • Atenció presencial: 30 minuts abans de la classe. Prèvia cita al mail: pgelpi@uic.es
 • Atenció online: prèvia cita al mail pgelpi@uic.es

Presentació

Aquesta matèria ofereix a l'alumnat una visió global de l'àrea d'educació física en l'etapa de l'educació primària. Es parteix d'una revisió de les concepcions pedagògiques del cos i la motricitat, precisant la funció educativa de l'educació física. S'analitza el marc curricular i les diverses estratègies de programació. Igualment, es presenten els grans camps de continguts. Finalment, s'analitzen les diferents opcions d'intervenció docent. Amb tot això, es pretén que l'alumnat adquireixi la capacitat autònoma de programar i desenvolupar la seva intervenció docent en aquesta àrea.

En cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les possibles afectacions en les metodologies i activitats formatives així com en els sistemes d'avaluació.

Requisits previs

Sense requeriments

Objectius

 • Conèixer la situació actual de l'Educació Física en el marc escolar, i les seves perspectives de futur.
 • Integrar l'Educació Física en el context general de l'Educació Primària, com a fet educatiu globalitzador i interdisciplinari.
 • Valorar la importància i necessitat d'adquirir l'hàbit de la pràctica regular d'activitat física, ja des d'aquesta etapa.
 • Adquirir els màxims recursos teòrics i pràctics per a afrontar el repte d'impartir classes d'educació física als nens i nenes.
 • Millorar els hàbits de salut a partir de l'experiència amb l'Educació Física.
 • Mostrar interès i actitud participativa cap a l'assignatura com a primer pas per a comprendre l'aportació de la matèria al desenvolupament de les competències bàsiques.
 • Desenvolupar una actitud reflexiva i crítica cap a la pràctica docent.

Competències

 • CEM-11 - Conèixer i aplicar experiències innovadores en l'educació primària.
 • CEM-58 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l'educació física.
 • CEM-59 - Conèixer el currículum escolar d'educació física.
 • CEM-60 - Adquirir recursos per fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola.
 • CEM-61 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 1. Coneix la situació actual de l'Educació Física en el marc escolar i les seves perspectives de futur.
 2. Comprèn els principis que contribueixen la formació cultural, personal i social des de l'educació física
 3. Coneix el Currículum d'Educació Física
 4. Integra l'Educació Física en el context general de l'Educació Primària com a fet educatiu globalitzador i interdisciplinari.
 5. Fomenta la importància i la necessitat d'adquirir l'hàbit de la pràctica regular de l'activitat física, ja des d'aquesta etapa.
 6. Té recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives.
 7. Intenta millorar els hàbits saludables des de la *EF en la seva vida quotidiana.
 8. Potencia actituds emprenedores i orientades a la qualitat dins de l'àmbit motor.
 9. S'expressa clarament i de manera correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de manera oral i escrita.
 10. Analitza, reflexiona i desenvolupa els seus punts de vista sobre la professió i la seva competència com a docent, sap explicitar-los i sap com posar-se al dia.
 11. És conscient de la seva actuació professional i de la seva influència en l'alumnat. Té habilitats i coneixements per a manejar els processos grupals i la comunicació per a aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 12. Posseeix els coneixements i les habilitats suficients per a establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 13. Coneix els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor i de l'orientació a la qualitat, en els seus diferents nivells de domini, els desenvolupa al màxim i sap aplicar-los en la seva matèria.

Continguts

1. Evolució històrica de l'Educació Física: passat, present i futur.

2. L'Educació Física en el marc de l'Educació Primària.

3. Aspectes generals del currículum d'Educació Física en l'Educació Primària.

4. Objectius generals i continguts.

5. Orientacions metodològiques. La programació: les tasques, les activitats, la sessió.

6. Els estils d'ensenyament aplicats a l'Educació Física.

7. Avaluació en Educació Física: finalitats, estratègies i instruments.

8. Cos, imatge i percepció. Control i consciència corporal.

9. Habilitats motrius bàsiques i habilitats coordinatives.

10. Utilització de les capacitats condicionals.

11. Expressió corporal i dramatització.

12. Realització de jocs i sistemes d'acció.

13. Generalitats de l'aparell locomotor: el sistema de suport.

14. Els sistemes d'obtenció d'energia

15. Generalitats del sistema cardiovascular

16. La tranversalidtat de la EF. NeuroEF.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)COMPETÈNCIES: CEM-58 CEM-59 CEM-60 CET-3 CG-07 CG-08 CG-09

METODOLOGIA

 • Aprenentatge basat en problemes
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Aprenentatge orientat a projectes
 • Estudi de casos
 • Mètode expositiu / lliçó magistral


ACTIVITAT FORMATIVA

 • Classes teòriques
 • Classes pràctiques
 • Portfoli
 • Revisió d'articles
 • Lliurament de tasques i assistència
 • Proposada de sessions
 • Repte digital

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)Sistema avaluació - Ponderació

 • Elaboració d'un treball d'aplicació (unitat didàctica): 25%
 • Portfolio, comentaris d'articles, proposta de sessions, entrega de tasques i assistència: 40%
 • Examen teòric: 20%
 • Repte digital: 15%

Bibliografia i recursos

AA.VV. (2003), La Educación Física desde una perspectiva interdisciplinar. Barcelona: Graó.

BANTULÁ, J. (2004). Juegos motrices cooperativos. Colección Pedagogías Corporales. Barcelona: Paidotribo.

BLÁZQUEZ, D.; Sebastián, E.Ma: (2009) Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: INDE.

BLÁZQUEZ, D. (2017). Cómo evaluar bien en Educación Física: El enfoque de la evaluación formativa. Barcelona: INDE.

BLÁZQUEZ, D. (2020). Descubre cómo es la Educación Física del s.XXI. Así trabaja el profesorado más innovador. Barcelona: INDE.

CASTAÑER, M; y TRIGO, E. (1995), Globalidad e interdisciplinariedad curricular en la Enseñanza de Primaria. Barcelona: Inde.

CASTAÑER, M. (Coord.). (2006). La inteligencia corporal en la escuela. Análisis y propuestas. Barcelona: GRAÓ.

CUMELLAS, M. (2010). Discapacidades motoras y sensoriales en primaria. La inclusión del alumnado en EF. Barcelona: INDE. 

FRAILE ARANDA A. (coord.) (2004), Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Biblioteca Nueva.

GALERA, A. (2001), Manual de didáctica de la Educación Física, vol. II. Madrid: Paidós.

GONZÁLEZ ARÉVALO, C. (Coord.). (2020). Educación Física Saludable. Recursos prácTICos. Barcelona: INDE. 

LÓPEZ-ROS, PRADAS, FONT (2014). Educación física en primaria. Desarrollo curricular y estrategias para la práctica docente. Cuadernos de Educación, 69. Barcelona: Horsori e ICE UB.

LEARRETA, B.; SIERRA, M.A.; RUANO, K. (2005): Los contenidos de la expresión corporal. Barcelona: INDE.

LEARRETA, B.; SIERRA, M.A.; RUANO, K. (2006): Didáctica de la expresión corporal. Talleres monográficos. Barcelona: INDE.

LLEIXÁ, T. (2003), Educación física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona: Ice - Horsori.

NAVARRO A., COLLADO J.A., PELLICER. I. (2020). Modelos pedagógicos en Educación Física. Autor Editor. 

NAVARRO ADELANTADO, (2002). El afán de jugar: teoría y práctica de los juego motores. Barcelona: INDE.

METZLER, M. W. (2005) Instruccional models for physical education. Scottsdale, AZ. Holcomb Hathaway

MOSSTON, M y ASHWORTH, S. (1996). La enseñanza de la Educación Física. La reforma de los estilos de enseñanza. Barcelona: Hispano-Europea.

MUNIÁIN, J.L. (2006). Manual de Educación Psicomotriz para educadores creativos. Psicomotricidad de Integración. Barcelona: edición propia.

PARRA, J. (2020). Actividades prácticas creativas y útilespara las clases de educación física. Ed.Pila Teleña. 

PELLICER, I. (Coord.). (2015). NeuroEF. La revolución de la Educación Física desde la Neurociencia. Barcelona: INDE.

PELLICER, I. (2011). Educación física emocional. De la teoría a la práctica. Barcelona: INDE.

SIEDENTOP, D. (1998). Aprender a enseñar la Educación Física. Barcelona: INDE.

TRIGO, E. (1999). Juegos motores y creatividad. 

TRIGO, E. Y COL. (2000): Fundamentos de la motricidad. Madrid: GYMNOS.

VARIOS (2019). Gamificación en educación física: reflexiones y propuestas para sorprender a tu alumnado. Barcelona:INDE. 


Revistas electrónicas:

 Àgora

Lecturas de la Educación física y el deporte

Tándem de la Educación física

AA.VV. (2003), La Educación Física desde una perspectiva interdisciplinar. Barcelona: Graó.

BANTULÁ, J. (2004). Juegos motrices cooperativos. Colección Pedagogías Corporales. Barcelona: Paidotribo.

BLÁZQUEZ, D.; Sebastián, E.Ma: (2009) Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: INDE.

BLÁZQUEZ, D. (2017). Cómo evaluar bien en Educación Física: El enfoque de la evaluación formativa. Barcelona: INDE.

BLÁZQUEZ, D. (2020). Descubre cómo es la Educación Física del s.XXI. Así trabaja el profesorado más innovador. Barcelona: INDE.

CASTAÑER, M; y TRIGO, E. (1995), Globalidad e interdisciplinariedad curricular en la Enseñanza de Primaria. Barcelona: Inde.

CASTAÑER, M. (Coord.). (2006). La inteligencia corporal en la escuela. Análisis y propuestas. Barcelona: GRAÓ.

CUMELLAS, M. (2010). Discapacidades motoras y sensoriales en primaria. La inclusión del alumnado en EF. Barcelona: INDE. 

FRAILE ARANDA A. (coord.) (2004), Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Biblioteca Nueva.

GALERA, A. (2001), Manual de didáctica de la Educación Física, vol. II. Madrid: Paidós.

GONZÁLEZ ARÉVALO, C. (Coord.). (2020). Educación Física Saludable. Recursos prácTICos. Barcelona: INDE. 

LÓPEZ-ROS, PRADAS, FONT (2014). Educación física en primaria. Desarrollo curricular y estrategias para la práctica docente. Cuadernos de Educación, 69. Barcelona: Horsori e ICE UB.

LEARRETA, B.; SIERRA, M.A.; RUANO, K. (2005): Los contenidos de la expresión corporal. Barcelona: INDE.

LEARRETA, B.; SIERRA, M.A.; RUANO, K. (2006): Didáctica de la expresión corporal. Talleres monográficos. Barcelona: INDE.

LLEIXÁ, T. (2003), Educación física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona: Ice - Horsori.

NAVARRO A., COLLADO J.A., PELLICER. I. (2020). Modelos pedagógicos en Educación Física. Autor Editor. 

NAVARRO ADELANTADO, (2002). El afán de jugar: teoría y práctica de los juego motores. Barcelona: INDE.

METZLER, M. W. (2005) Instruccional models for physical education. Scottsdale, AZ. Holcomb Hathaway

MOSSTON, M y ASHWORTH, S. (1996). La enseñanza de la Educación Física. La reforma de los estilos de enseñanza. Barcelona: Hispano-Europea.

MUNIÁIN, J.L. (2006). Manual de Educación Psicomotriz para educadores creativos. Psicomotricidad de Integración. Barcelona: edición propia.

PARRA, J. (2020). Actividades prácticas creativas y útilespara las clases de educación física. Ed.Pila Teleña. 

PELLICER, I. (Coord.). (2015). NeuroEF. La revolución de la Educación Física desde la Neurociencia. Barcelona: INDE.

PELLICER, I. (2011). Educación física emocional. De la teoría a la práctica. Barcelona: INDE.

SIEDENTOP, D. (1998). Aprender a enseñar la Educación Física. Barcelona: INDE.

TRIGO, E. (1999). Juegos motores y creatividad. 

TRIGO, E. Y COL. (2000): Fundamentos de la motricidad. Madrid: GYMNOS.

VARIOS (2019). Gamificación en educación física: reflexiones y propuestas para sorprender a tu alumnado. Barcelona:INDE. 


Revistes electròniques:

 • Àgora
 • Lecturas de la Educación física y el deporte
 • Tándem de la Educación física