Universitat Internacional de Catalunya

Màrqueting

Màrqueting
4
10723
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


Les consultes al professor hauran de fer-se a:

Presentació

En aquesta assignatura s'estableixen les bases del Màrqueting com a disciplina empresarial i es proporcionen les eines per a desenvolupar el pensament crític de l'alumne, amb l'objectiu de satisfer al consumidor objectiu.

Al final del semestre l'estudiant serà capaç d'analitzar i implementar estratègies i polítiques de màrqueting sòlides i coherents, integrades en les estratègies corporatives. 

Requisits previs

No s'estableix cap requisit previ pel seguiment d'aquesta assignatura.

Objectius

Conèixer i comprendre els conceptes, les eines i les funcions del màrqueting, i ser capaç de contextualitzar aquests conceptes dins de l’estratègia corporativa. Demostrar visió estratègica per a la presa de decisions en la gestió empresarial.

Competències

 • 01 CG - Capacitat d'autoavaluació i autoordenació professional
 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 06 CG - Capacitat de lectura, anàlisi i síntesi
 • 07 CG - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 09 CG - Capacitat per innovar
 • 14 CE - Capacitat de planificar recursos tècnics i humans
 • 45 CE - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic
 • 47 CE - Capacitat i habilitat per exercir com a experts en la gestió estratègica del discurs corporatiu
 • 53 CE - Capacitat per conèixer àmbits especialitzats de la professió periodística

Resultats d'aprenentatge

 • Dominaran les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris, de relacions públiques i de màrqueting en els diferents suports.
 • Es familiaritzaran amb els fonaments de la disciplina de màrqueting.
 • Aprendran a desenvolupar les diferents aplicacions de la comunicació comercial: punt de venda, màrqueting directe i promocional, màrqueting viral, etc.

Continguts

Tema 1. Introducció al Màrqueting

1.1 El màrqueting com a disciplina de coneixement: concepte, naturalesa i abast

1.2 Funcions i evolució del màrqueting

1.3 Elements i actors del sistema comercial

1.4 Els instruments del màrqueting

1.5 El pla de màrqueting


Tema 2. El consumidor

2.1 Qui i com és el nostre consumidor

2.2 Percepcions i comportament del consumidor

2.3 El procés de compra

2.4 De la transacció a la relació: màrqueting relacional

2.5 El consumidor ‘digital’

 

Tema 3. Segmentació, públic objectiu i posicionament

3.1. El target group i el concepte de segmentació de mercats

3.2. Criteris de segmentació

3.3 Estratègies de segmentació

3.4. Imatge i posicionament

3.5. Tipus de posicionament

3.6 El posicionament com a valor estratègic

 

Tema 4. La gestió  de la informació en màrqueting

4.1 La investigació de mercats

4.2 Tècniques d’investigació qualitativa

4.3 Tècniques d’investigació quantitativa

4.4 El procés de la investigació comercial

 

Tema 5. Màrqueting Mix: Producte i branding

5.1 Tipus de productes i els seus components

5.2 La marca: valor, identitat i atributs

5.3 Estratègies de marca

5.4 Desenvolupament de nous productes

5.5 La cartera de productes

 

Tema 6. Màrqueting Mix: Promoció

6.1 Eines de comunicació comercial

                6.1.1 Publicitat

                6.1.2 Relacions Públiques

                6.1.3 Promoció de vendes

                6.1.4 Màrqueting directe

                6.1.5 Venda directa

 

Tema 7. Màrqueting Mix: Preu

7.1 El preu com a generador d'ingressos en l'empresa

7.2 Mètodes de fixació de preus

7.3 Estratègies de preu

 

Tema 8. Màrqueting Mix: Canal de distribució

8.1 La distribució i les seves implicacions estratègiques

8.2 Disseny i implantació de canals de distribució

8.3 Selecció d’intermediaris

8.4 Conflictes al canal de distribució

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2,0
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,6
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,6
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula50% Examen final. Per poder fer mitjana, la nota de l’examen ha de ser igual o superior a 4.

50% Pràctiques i test (a classe i a casa).

 

Es valorarà l'assistència i la participació a classe. En cas de 2a convocatòria s'haurà de realitzar un examen teòric-pràctic (100% nota final). En cas de 3a convocatòria es podrà optar per seguir l'avaluació continuada (50% pràctiques i 50% examen i totes dues hauran d'estar aprovades per poder fer mitja) o realitzar un examen (100% nota final).

Tant els treballs com els exàmens a lliurar hauran de seguir les següents pautes:

 1. Estar correctament referenciats seguint la normativa APA. Podeu consultar aquesta normativa en http://goo.gl/vggbp.
 2. S'observarà rigurosament la normativa de la Universitat en relació a les faltes d'ortografia i plagi.

Bibliografia i recursos

KOTLER, P. (2006): Dirección de Marketing (12 ed). Madrid: Prentice Hall.

MOLINÉ, M. El E-libro práctico del anunciante [en línia]. Disponible a: http://www.moline-consulting.com/ (Consulta: 08/09/20116).

SANTESMASES, M. (2007). Marketing. Conceptos y estrategias (5a. ed.). Madrid: Ediciones Pirámide.