Universitat Internacional de Catalunya

Professional English for Journalism 1

Professional English for Journalism 1
4
10724
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


llobetmarc@uic.es

Presentació

La matèria 'Professional English for Journalism I' es compon de dues parts en què es posaran en pràctica tant periodisme corporatiu com periodisme televisiu. 

Requisits previs

Coneixements de llengua anglesa. Utilització del material audiovisual i d'edició que hi ha disponible a la universitat

Objectius

Aquesta assignatura té com a objectiu preparar els estudiants per a les sales de redacció i per ser capaços d'escriure i editar en anglès formal, amb la pressió d'un temps limitat. La matèria aborda dos dels punts més crítics que un periodista ha de superar: el pensament crític i les habilitats de producció. Això es deu al fet que els estudis subjectius estan íntimament lligats a la indústria dels mitjans. Així, no només es posaran en pràctica les habilitats d'escriptura i edició, sinó també es desenvoluparà un alt nivell de pensament crític sobre temes que afecten el periodisme de manera directa.

Competències

 • 01 CG - Capacitat d'autoavaluació i autoordenació professional
 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 17 CE - Capacitat de produir textos orals i escrits per a projectes periodístics
 • 55 CE - Fer us amb habilitat la terminologia anglesa relacionada amb la professió periodística

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes hauran de ser capaços d’elaborar un informatiu en anglès. Tot el contingut final haurà de ser escrit i preparat en diferents grups. Es tindran en compte la bona utilització del llenguatge periodístic en anglès i també el  resultat final del producte a nivell d’imatge.

Continguts

 

Sessió 1: Directrius per a l'elaboració de textos per a la televisió

Aquesta serà una sessió d'introducció on els estudiants també hauran de revisar les directrius per als textos escrits per a la televisió. Veuran alguns exemples dels diferents tipus de formats de BBC, CNN, etc., i consolidaran el llenguatge televisiu i l'ús del 5 W.

Sessió 2: El Stand Up

En aquesta sessió, els tocará aprofundir en els detalls teòrics i pràctics del Stand-up. S'exposaran alguns exemples perquè puguin assumir el repte de posar-ne un en pràctica durant la classe. Els estudiants també discutiran sobre les diferències entre la connexió en directe i una falsa connexió en directe.

Sessió 3: L'informe de notícies 1

En aquesta classe, els estudiants repassaran les directrius per elaborar un informe de notícies de televisió. Dividits en grups, el professor els donarà un B-roll (escenes inèdites) respecte a un tema que es donarà a conèixer durant la classe. Després de revisar les imatges, hauran de preparar els voxpops (sèrie d'entrevistes curtes amb gent corrent), escriuran el text i, finalment, editaran la nota de premsa a l'ordinador.

Sessió 4: L'informe de notícies 2

En aquest cas, els estudiants hauran de produir íntegrament la nota de premsa (B-roll, voxpops i stand-up). L'únic material que el professor els donarà és un comunicat de premsa real amb un nou tema noticiable. En aquesta sessió, els alumnes també seran dividits en grups.

Sessió 5: La connexió en directe

Les connexions en directe serà el tema principal d'aquesta sessió. Els estudiants revisaran les diferents parts d'aquest format (avui dia un dels més comuns a la televisió). Què dir? Com dir-ho? Aquests seran els punts clau que es discutiran abans que els estudiants surtin al carrer per dur a terme les seves pròpies connexions en directe, tal i com si treballessin per a un programa de notícies en prime time.

Sessió 6: La connexió en directe amb una entrevista

Aquesta sessió té com a objectiu anar més enllà en el camp de les connexions en directe. Per a això, s'oferirà als estudiants el repte d'incloure una entrevista en aquest format. Veuran alguns exemples i hauran de gravar una connexió en directe simulant que estan entrevistant a un VIP, una situació molt comuna en alguns programes de notícies, especialment en casos recents.

Sessió 7: Presentació

Aquí, els estudiants es convertiran en presentadors de televisió durant un dia i els tocarà aprofundir en aquesta part del periodisme televisiu. Quin és el paper dels presentadors de televisió d'avui en dia? Què diuen? Com ho diuen? Aquests i alguns altres punts es debatran a la classe abans que els estudiants vagin a l'estudi per practicar les seves habilitats amb el teleprompter.

Sessió 8: Projecció

Aquesta serà una sessió de projeccions per revisar i discutir les pràctiques dels dies anteriors (reportatges, connexions en directe, etc.) i per introduir els estudiants en l'ús del "Video Wall" com a mètode per explicar la notícia.

Sessió 9: El "Video Wall"

Sessió de pràctica sobre com explicar la notícia a través d'una configuració de "Video Wall". Els estudiants, en parelles, crearan la seva pròpia presentació de diapositives i prendran una notícia com a punt de partida.

Sessió 10: Gràfics en pantalla

En aquesta sessió, els estudiants discutiran la importància i la conveniència dels gràfics en pantalla de la televisió. Veuran alguns exemples diferents de mitjans de comunicació internacionals i, després dels exemples, escriuran els gràfics en pantalla per a un programa de notícies.

Sessió 11: La pràctica final

Els alumnes es divideixen en grups i han de produir un programa de notícies de 5-6 minuts, que inclourà:

 • Un resum
 • Dos informes de notícies
 • Una connexió en directe
 • "Float"

Aquesta pràctica final tindrà dos presentadors i representarà el 40% de l'avaluació final d'aquesta part de l'assignatura.

Sessió 12: Postproducció de la pràctica final

Es requerirà els estudiants per acabar la postproducció de la pràctica final. Poden editar el programa si és necessari i afegir els gràfics en pantalla si no ho van fer en el seu moment. La pràctica final ha de ser presentada abans que acabi la classe.

Sessió 13: Projecció de les pràctiques finals

Projecció de les pràctiques finals, avaluació final i discussió dels resultats amb els estudiants.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura es divideix en tretze sessions en què els estudiants posaran les seves habilitats televisives en pràctica des d'un punt de vista molt pràctic. Nou sessions que es basen en la pràctica (2 informes de notícies, Stand-ups, Connexió en directe, connexió en directe amb entrevista, presentació, "Video Wall", gràfics en pantalla i la pràctica final).

Gravaran, escriuran i produiran un programa de notícies, i tindran l'oportunitat de discutir el seu propi treball. L'objectiu principal és millorar els coneixements sobre l'edició de textos per a diferents formats de televisió i posar-los en pràctica correctament, tant davant com darrere de la càmera.

Si els estudiants arriben a una nota mitjana d'aprovat en totes les nou sessions no hauran de superar una prova escrita. Per tal de ser avaluats, han d'assistir almenys a 7 de les 9 sessions de pràctica i el treball ha de ser presentat dins el termini establert pels professors.

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.8
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,6
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,6
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2,0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació final d'aquesta assignatura es distribueix segons el criteri: el 25% de la nota sortirà del periodisme corporatiu i el 75% de la part de la televisió. S'han d'haver aprovat les dues parts amb un mínim de 5 per poder fer la mitja de la nota final. 

Qualificació de la Part 1:

Hi haurà cinc pràctiques, i cadascuna comptarà un 20% de la nota final. Cal tenir en compte el següent: encara que s'entreguin quatre o menys pràctiques, la mitja es farà en base al nombre total de pràctiques assignades, és a dir, en base a cinc. L'alumne, doncs, entèn que no entregar una o més pràctiques pot repercutir negativament en la nota final. 

Qualificació de la part 2:

Hi ha 9 pràctiques al llarg de l'assignatura:

 1. Peça 1 (1 punt)
 2. Stand-up individual (0,5 punts)
 3. Peça 2 (1 punt), 
 4. Directe (1 punt)
 5. Directe amb entrevistat (0,5 punts)
 6. Presentació (1 punt)
 7. Videowall (0,5)
 8. Retolació - Chyrons (0,5 punts
 9. Informatiu final ( 4 punts) OBLIGATORIA

La pràctica final ha de constar d’un informatiu de 6 minuts que inclogui:

 • 2 presentadors
 • 2 directes
 • 1 sumari
 • 2 peces
 • cues que s’han de gravar
Cal tenir present:
 • Tot el material ha de ser gravat pels alumnes.
 • Si els alumnes arriben a la mitjana de 5 aproven la primera convocatòria. Els que no superin aquesta part hauran de presentar un treball audiovisual en anglès proposat pels professors.
 • Per poder ser avaluats hauran d’haver fet un mínim de 8 de les 9 pràctiques i presentades dins del termini fixat pels professors.
 • Els alumnes que per motius justificats no puguin assistir a alguna de les classes pràctiques hauran de presentar el justificant en el termini màxim d'una setmana. Si el justificant compleix els requisits establerts per la universitat per ser admès, la pràctica en qüestió no s'inclourà per fer la nota mitjana de l'assignatura.
 • Tots els alumnes han d'aparèixer parlant en anglès a la pràctica final. És a dir, uns fan de presentadors, altres els directes i altres les peces.
 • La pràctica final és d'assistència obligatòria. Els alumnes que tot i tenir un justificant no vinguin a la classe aquell dia hauran de presentar un treball audiovisual complementari que tindrà una durada de 4 hores de preparació.
 

 

Per terceres convocatòries o següents s'ha d'assistir a les pràctiques finals i a un mínim de classes pràctiques ( a pactar amb el professor) i es poden recuperar altres treballant les mateixes hores que es farien a classe

Bibliografia i recursos

FERNÁNADEZ, F.; MARTÍNEZ, J. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós Comunicación. HART, J.

FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico y MARTÍNEZ ABADÍA, José. La dirección de producción en cine y televisión. Ed. Piados. Papeles de Comunicación nº 3. Barcelona, 1999 (producció)

GARCÍA AVILÉS, Alberto. El periodismo audiovisual ante la convergencia digital. Ed. Universidad de Alicante 2006

GONZÁLEZ REQUENA, Jesús. El discurso televisivo: espectáculo de la modernidad. Ed. Cátedra. Madrid, 1999

MARTÍNEZ ABADÍA, José. Introducción a la tecnología audiovisual. Ed. Paidos Comunicación (2ª edición). Barcelona,

MILLA, Ramón. La realitat “en directe”. Realització d’Informatius diaris a Televisió. Ed. Pórtic. Eines de periodista. Barcelona, 2000 ( realització)

www.bbc.com/news

www.itv.com

www.324.cat

www.nbcnews.com