Universitat Internacional de Catalunya

Creativitat i Innovació

Creativitat i Innovació
4
10726
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Professorat

Presentació

En el món actual ja no comprem i venem productes; comprem i venem històries. Aquest curs té un doble objectiu: d’una banda, desenvolupar les competències creatives dels alumnes, de l’altra, aprendre les eines pròpies de la narrativa, l’storytelling, per generar històries que atrapin el públic. Grans escriptors han destacat com a periodistes i grans periodistes s’han convertit en escriptors reconeguts. La creativitat i l’habilitat en l’ús de les paraules són, sens dubte, les claus d’aquesta interrelació. A través d’aquesta assignatura, els alumnes podran aprofundir en els seus coneixements periodístics i aplicar-los en àmbits i formats diferents que els obrin les possibilitats dins del mercat laboral.

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

 • Desenvolupar la capacitat creativa dels alumnes

 • Conèixer els mecanismes de la creativitat

 • Adquirir coneixement sobre les principals eines narratives i comprendre’n la rellevància

 • Experimentar amb formats i exercicis diferents que ajudin a desenvolupar la flexibilitat dels alumnes i ampliïn les seves capacitats i aptituds

 • Millorar l’estil propi d’escriptura i entendre l’efecte de certes decisions estilístiques i narratives

 • Comprendre els riscos i les virtuts de la fina línia que separa la ficció de la realitat

 • Ser capaç de compartir els textos propis

 • Aprendre a escoltar crítiques i a extreure el que aporti valor

 • Aprendre a analitzar textos de manera constructiva i argumentada

Competències

 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 04 CG - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 09 CG - Capacitat per innovar
 • 41 CE - Capacitat i habilitat per relacionar-se amb l'entorn
 • 42 CE - Capacitat d'integrar les aportacions de l'entorn
 • 45 CE - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic
 • 48 CE - Capacitat de perspicàcia, d'enginy i creativitat
 • 49 CE - Capacitat d'assumir riscos
 • 51 CE - Capacitat de previsió i d'avançar-se

Resultats d'aprenentatge

 • Aprendre a mirar la realitat des d’una perspectiva periodística més àmplia i sensible

 • Adquirir coneixement sobre els mecanismes de la creativitat i les principals eines narratives

 • Comprendre la capacitat d’influència de l’storytelling i els riscos i virtuts de la seva aplicació

 • Experimentar amb altres formats periodístics i narratius útils per obrir-se al mercat laboral i per conèixer la realitat del món periodístic

 • Desenvolupar la seva competència creativa i d’innovació

 • Millorar l’estil propi d’escriptura i entendre l’efecte de certes decisions estilístiques i narratives

 • Ser capaç de compartir els textos propis, escoltar crítiques i extreure’n el que aporti valor

 • Saber analitzar de manera argumentativa i sòlida un text narratiu

Continguts

Tema 1. La creativitat 

Tema 2. Beneficis i ús de l’storytelling

Tema 3. Tècniques de storytelling 

Tema 4. Consideracions ètiques de l’storytelling i el futur de la creació narrativa

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 
ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.6
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1.0
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 1.0
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.4
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.4
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0.6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaÉs un curs d’aprofundiment i desenvolupament pràctic; per tant, la participació a l’aula serà imprescindible per a l’aprenentatge. Escriure amb correcció és fonamental a totes les assignatures i, especialment, en aquesta. Seguint la normativa de la Facultat, les faltes d’ortografia descomptaran un punt en els treballs i mig punt en els exàmens. L’avaluació és contínua i, en primera convocatòria, no hi haurà examen final, però sí que hi haurà un examen parcial. La nota final serà el resultat de:


Pràctiques a classe i participació: 20 %

Examen: 50 %

Treballs finals: 30 %


Altres convocatòries: 

Segona convocatòria: els alumnes de segona convocatòria hauran de fer un examen escrit sobre els aspectes teòrics i pràctics que es tractin a l’assignatura.

Tercera convocatòria: si l’alumne suspèn en segona convocatòria l’assignatura, s’haurà de matricular de nou de tota l’assignatura i tornar-la a cursar. L’estudiant haurà d’assistir a les classes, fer les pràctiques i aprovar-les. 

Quarta convocatòria: els alumnes de quarta convocatòria hauran de fer un examen escrit sobre els aspectes teòrics i pràctics que es tractin a l’assignatura. 

Cinquena convocatòria: si l’alumne suspèn l’assignatura en cinquena convocatòria, s’haurà d’acollir a les condicions establertes per a les convocatòries extraordinàries.


Bibliografia i recursos

 • Ayuso, Ana (ed.). El oficio de escritor. Ediciones y Talleres de Escritura Creativa
 • Fuentetaja. Madrid, 1997
 • Cabré, Jaume. El sentit de la ficció. Edicions Proa. Barcelona, 2010
 • Cañelles, Isabel. La construcción del personaje literario. Ediciones y Talleres de Escritura
 • Creativa Fuentetaja. Madrid, 1999
 • Cassany, Daniel. La cuina de l’escriptura. Empúries. Barcelona, 2002
 • Goldberg, Natalie. El gozo de escribir. La liebre de marzo. Madrid, 2004
 • Gottschall, J. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. Mariner Books. Wilmington, 2013
 • Milerson, Gerald. Realización y producción en televisión. IORTV. Madrid, 2009
 • Páez, Enrique. Manual de técnicas narrativas. Editorial SM. Madrid, 2006
 • Queneau, Raymond. Ejercicios de estilo. Cátedra. Madrid, 2006.
 • Rodari, G. Gramática de la fantasía: Introducción al arte de contar historias. Editoral del bronce. Madrid, 2002    
 • Salmon, Ch. Storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Península. Barcelona, 2008
 • Salmon, Ch. La era del enfrentamiento: Del storytelling a la ausencia de relato. Atalaya. Barcelona, 2019 
 • Snow, S.; Lazauskas, J. The Storytelling Edge. Wiley. New Jersey, 2018 
 • Wood, James. Los mecanismos de la ficción. Gredos. Madrid, 2009.