Universitat Internacional de Catalunya

Professional English for Journalism 2

Professional English for Journalism 2
4
10733
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Hores convingudes.

Presentació

L'objectiu de Professional English for Journalism és introduir l'alumne en les tècniques bàsiques de redacció de notícies i d'informació en anglès. Els estudiants aprendran les eines essencials necessàries per a la seva futura carrera com a periodistes. Aprendran a escriure amb claredat i correcció en anglès i, en particular, a fer ús del llenguatge periodístic. Els estudiants es familiaritzaran amb l'estil de redacció de notícies i aprendran a escriure les parts bàsiques de la notícia. Les competències adquirides en aquesta assignatura els permetran informar amb confiança i escriure les notícies en anglès.

Els estudiants també aprendran com traduir a partir dels diferents mitjans de comunicació: des de les declaracions públiques dels estadistes a la secció internacional, fins als més recents avanços de la ciència i la tecnologia per a les pàgines de ciència; des del que  es diu a les rodes de premsa la Lliga de Campions fins al que s'ha publicat sobre l'última superproducció de Hollywood. L'elaboració de ressenyes de la cobertura de notícies nacionals en els mitjans internacionals i la traducció de comunicats de premsa són dues de les tasques més habituals que duen a terme els professionals del periodisme. En aquest context, els estudiants aprendran a detectar ia evitar algunes de les errades de traducció més freqüents, com ara els "high-frequency calques" i la reproducció literal d'estructures sintàctiques de l'anglès. Al mateix temps, s'abordaran qüestions sobre terminologia.

Requisits previs

No n'hi ha. 

Objectius

 • Ser capaços d'escriure un article de notícies en anglès, de principi a fi, incloent-hi titulars, entradeta i estructura de l'article.
 • Identificar i comprendre els diferents conceptes relacionats amb la redacció de notícies i presentació d'informes.
 • Familiaritzar els alumnes amb qüestions dels mitjans de comunicació moderns que afecten directament els periodistes.
 • Poder dur a terme adequadament una entrevista periodística en anglès, mitjançant l'ús de les fonts òptimes i amb l'atribució adequada.
 • Aprendre a detectar i evitar alguns  dels errors més comuns de traducció, com els "high-frequency calques" i la reproducció literal de les estructures sintàctiques de l'anglès.

Competències

 • 01 CG - Capacitat d'autoavaluació i autoordenació professional
 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 17 CE - Capacitat de produir textos orals i escrits per a projectes periodístics
 • 55 CE - Fer us amb habilitat la terminologia anglesa relacionada amb la professió periodística

Resultats d'aprenentatge

 • Llegiran i entendran bibliografia i literatura de l'àmbit del Periodisme en llengua anglesa.
 • Coneixeran i utilitzaran la terminologia i les estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit dels mitjans de comunicació.
 • Entendran les idees principals en conferències o lliçons magistrals en llengua anglesa.
 • Realitzaran exposicions de forma oral i o escrita en llengua anglesa.
 • Analitzaran i sintetitzaran informació de forma oral i/o escrita.
 • Demostraran capacitats per treballar en equip.
 • Demostraran capacitats per a l'aprenentatge autònom d'una llengua.
 • Demostraran com planificar i organitzar el treball.
 • Demostraran habilitats en les relacions interpersonals.

Continguts

 

 barriers.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.8
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.6
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0.6
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula