Universitat Internacional de Catalunya

Projecte Fi de Grau

Projecte Fi de Grau
6
10734
4
Segon semestre
TF
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Per a qualsevol consulta relacionada amb l'organització del PFG, els alumnes poden dirigir-se a Felipe Alonso (falonso@uic.es)

Presentació

El Projecte de Final de Grau (PFG) consisteix a dur a terme un projecte professional d’informació periodística. 

El PFG és el resultat del treball d’un equip format per 3-4 membres, que rebrà l’orientació d’un tutor assignat per la Facultat a cada grup en funció del tema escollit per al seu projecte.

Opció PFG acadèmic: en la modalitat de treball acadèmic, el projecte consistirà en una recerca sobre algun tema d’interès en l’àmbit del món de la comunicació, tutoritzada per professorat de la facultat. En aquesta modalitat, el treball serà individual.


Requisits previs

Cap.

Objectius

Aplicar, integrar i desenvolupar els coneixements, les capacitats i competències adquirits durant el grau.


Competències

 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 04 CG - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 05 CG - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 06 CG - Capacitat de lectura, anàlisi i síntesi
 • 07 CG - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 09 CG - Capacitat per innovar
 • 11 CG - Coneixement i domini dels diferents recursos de recerca
 • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 16 CE - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 17 CE - Capacitat de produir textos orals i escrits per a projectes periodístics
 • 19 CE - Capacitat d'elaborar un pressupost d'un projecte periodístic
 • 20 CE - Capacitat de planificar i executar projectes periodístics
 • 22 CE - Capacitat per analitzar críticament el periodisme espanyol, europeu i mundial
 • 23 CE - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de l'empresa informativa
 • 26 CE - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte periodístic
 • 28 CE - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques de producció i edició de premsa, ràdio, televisió i Internet
 • 29 CE - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats periodístics
 • 30 CE - Capacitat per entendre i aplicar les diferents fases de creació i realització d'un programa televisiu o de ràdio
 • 48 CE - Capacitat de perspicàcia, d'enginy i creativitat
 • 52 CE - Capacitat d'adaptació a les circumstàncies canviants

Resultats d'aprenentatge

 • Treballar amb naturalitat i professionalitat en un estudi de ràdio i en un plató de televisió.

 • Treballar el programari d’edició de vídeo, àudio, pàgines web i edició gràfica.

 • Dominar els recursos per a la posada en marxa d’un programa de ràdio o de televisió.

 • Poder desenvolupar projectes periodístics o de comunicació a Internet.

 • Saber com utilitzar els recursos gràfics en projectes periodístics o de comunicació.

 • Poder dissenyar programes de ràdio o de televisió d’acord amb una tipologia, i amb coherència amb la realitat estructural del sector.

Continguts

El PFG s’articularà en dues fases: 6 ECTS, que s’hauran de superar durant el primer semestre, en el marc de l’assignatura Disseny de Projectes Periodístics; 6 ECTS en el segon semestre, en el marc de l’assignatura Projecte de Final de Grau.

En acabar l’assignatura Disseny de Projectes Periodístics, s’haurà de presentar una memòria, que inclourà el resultat del procés de documentació dut a terme per:

Justificar i desenvolupar el contingut periodístic que es distribuirà a través de cada producte: rellevància del tema escollit, fonts que s’utilitzaran, necessitat que pretén satisfer, enfocament que s’adoptarà...

Analitzar el mercat en el qual el producte periodístic se situa i l’audiència a la qual s’adreça.

Definir el model de negoci que garantirà la viabilitat del producte.

Durant el segon semestre, els alumnes elaboraran el producte final amb la supervisió dels tutors de cada projecte.

En finalitzar el segon semestre, els alumnes lliuraran el producte final i la memòria final i el defensaran davant d’un tribunal de professionals i acadèmics especialitzats.


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 6,0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn el cas que un grup suspengui l’assignatura Disseny de Projectes Periodístics, s’haurà de presentar a la segona convocatòria d’aquesta assignatura, que es convocarà un mes després de la primera.

La nota del PFG serà la suma dels percentatges següents:

Nota individual establerta pels tutors de cada PFG per a cada un dels membres de l’equip: 30 %.

Nota global del PFG establerta pels membres del tribunal: 70 %.

A l’avaluació que faci el tribunal (projectes professionals) es tindran en compte tant el producte final com la memòria escrita.