Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Escrita 1

Comunicació Escrita 1
6
10737
1
Primer semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


Dr. Esteve Valls: hores convingudes. Si no heu pogut venir a classe, podeu escriure un correu a l'adreça evalls@uic.cat.

Presentació

Aprofundir en l’estudi d’una llengua permet desenvolupar la pròpia competència lingüística i comunicativa i és, doncs, un exercici indispensable per satisfer més plenament la necessitat de comunicar-se, enriquir les relacions interpersonals i madurar la personalitat i la vida intel·lectual.

Per la seva banda, llegir literatura és una oportunitat immillorable per aprendre a llegir bé, conèixer el context històric i literari dels autors, apreciar el valor de les creacions literàries i reflexionar sobre els grans temes de la literatura, que són també els grans interrogants de la vida humana.

El domini del codi lingüístic —i molt especialment de les novetats contingudes en la nova Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans— i la reflexió intel·lectual i artística a partir de la lectura d’obres estrictament contemporànies seran els dos pilars d’aquesta assignatura, que pretén contribuir a l’enriquiment de les destreses expressives i a l’ampliació del repertori estilístic i comunicatiu dels futurs professionals de les Humanitats.

 

Requisits previs

Acreditar un nivell de llengua catalana equivalent a un C1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). Els alumnes que no disposin d’aquest nivell acordaran amb el professor de l’assignatura l’itinerari que hauran de dur a terme per assolir un nivell suficient de llengua catalana.

Objectius

 • Consolidar els coneixements lingüístics dels alumnes per garantir que esdevinguin usuaris competents de la llengua catalana en la pràctica professional.
 • Reforçar la competència dels alumnes per interpretar, analitzar i produir textos formals adequats tant des del punt de vista normatiu com des del punt de vista comunicatiu.
 • Desenvolupar la competència lectora de textos literaris i no literaris.
 • Potenciar les actituds positives de l’alumnat envers l’ús de la llengua catalana.

Competències

 • E21 - Domini dels diferents nivells i funcions del llenguatge
 • E25 - Capacitat de comunicar-se oralment en el mateix idioma i en idiomes estrangers utilitzant terminologia i tècniques acceptades en el marc cultural de cadascun
 • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
 • G01 - Capacitat per comprendre i expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera oral i escrita
 • G02 - Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • G05 - Capacitat de treball autònom, d'organització i planificació

Resultats d'aprenentatge

Els principals resultats d'aprenentatge per a l'estudiant són:
 • Perfecciona les llengües maternes: castellà i català.
 • Aplica les competències lingüístiques adquirides a l'expressió oral i escrita.

 • Redacta textos narratius i descriptius en llengua materna. 

 • Utilitza correctament les obres de referència, com diccionaris especialitzats.

 • Adquireix el vocabulari i conceptes clau de cadascuna de les matèries.

 • Cerca i selecciona informació en fonts documentals específiques. 

 • Desenvolupa arguments i síntesis en els debats i exposicions orals.

 • Realitza síntesis d'informació desigual i complexa. 

 • Analitza i sintetitza textos utilitzats en cadascuna de les matèries. 

 • Aplica/transfereix conceptes teòrics i/o abstractes de cadascuna de les matèries a situacions reals. 

 • Practica estratègies d'aprenentatge desenvolupades autònomament i en equip.

 • Llegeix i analitza obres "clàssiques" i assajos. Es valora com enriqueixen el seu coneixement i experiència vital.


Continguts

1. Les habilitats comunicatives

   1.1. Escoltar, llegir, parlar i escriure

   1.2. El procés de recepció del text (oral i escrit)

   1.3. El procés de producció del text (oral i escrit)

   1.4. Propòsits de lectura i d’escriptura

 

2. El text

   2.1. Definició de text

   2.2. Criteris de classificació dels textos: gènere i tipus de text

   2.3. Text oral i text escrit

 

 3. Les propietats del text

   3.1. L’adequació

      3.1.1. Varietats lingüístiques: dialectes, estàndard i registres

      3.1.2. La modalització

   3.2. La coherència

      3.2.1. La coherència: un fenomen cognitiu, pragmàtic i semàntic

      3.2.2. La segmentació paragràfica i la progressió temàtica

   3.3. La cohesió

      3.3.1. Recursos de cohesió: relació lèxica, anàfora, definització i connexió

      3.3.2. La puntuació. Puntuació i cohesió

 

 4. L’especificitat del discurs oral

   4.1. Correcció fonètica, morfosintàctica i lèxica

   4.2. Aspectes de la locució: pronúncia, velocitat, intensitat, entonació i pauses

   4.3. La comunicació no verbal: posició corporal, gestualitat i mirada

 

 5. Anàlisi i producció d’alguns tipus de text

   5.1. Fases: planificació, textualització i revisió

   5.2. Alguns tipus de text: narratiu, argumentatiu, descriptiu i expositiu

 

 6. Novetats de la Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia del curs es basa en l’aprenentatge reflexiu, que comporta el compromís de cadascú amb el propi procés d’aprenentatge i la millora a partir de la correcció dels propis errors. La revisió per part del professor serà sempre orientativa, mai resolutiva, i serà imprescindible un paper actiu de l’estudiantat per resoldre els dubtes i avançar en la millora del domini de la llengua.

Al llarg de l’assignatura es duran a terme diverses activitats formatives —només algunes de les quals seran objecte d’avaluació—, entre les quals hi haurà:

 • Presentació als companys de les principals novetats de la GIEC.
 • Exercicis de correcció de textos propis i aliens.
 • Pràctiques de maneig de les eines de consulta publicades en paper o en xarxa (diccionaris, gramàtiques, llibres d’estil...).
 • Elaboració d’un diccionari personal de dubtes.
 • Anàlisi i valoració de l’adequació, coherència i cohesió de textos argumentatius, expositius i narratius.
 • Producció de textos argumentatius i expositius.
 • Lectura i anàlisi d’obres literàries.
 • Elaboració d’un diari de lectura i un metadiari a partir de les lectures de curs proposades.
 • Recitació i glossa de diversos poemes.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació continuada (50%):

 • Proves de producció textual o d’anàlisi derivades de la lectura de les obres d’Amat-Piniella, Terès i Cabrera (30%).
 • Prova de coneixements gramaticals (10%).
 • Diari de lectura del curs i metadiari (10%).

Examen final (50%):

 • Producció textual sobre les lectures realitzades (25%).
 • Exercicis de correcció ortogràfica, gramatical i lèxica (25%).

Cal aprovar les dues parts de l’examen (amb un 5 com a mínim, sobre 10) per poder fer-ne la mitjana i, per tant, per obtenir una qualificació final de l'examen superior a 5. Per superar l'assignatura, cal aprovar l'examen perquè es pugui calcular la mitjana entre la nota d'avaluació continuada i la de l'examen final. En cas de no superar algun dels blocs, no es guardaran notes d'un curs a un altre i, per tant, caldrà tornar-se a matricular i cursar tota l'assignatura.

En aquesta assignatura és molt important que es faci un ús correcte de l’idioma en les proves escrites, treballs i presentacions orals, tant des del punt de vista de l’ortografia i la gramàtica com de la puntuació i redacció. En tots els textos, l’avaluació constarà de dos aspectes bàsics:

 1. Correcció lingüística. Aquesta part val 10 punts. Es descomptarà 1 punt per error, fins a arribar als 10 errors (0 punts). A partir dels 10 errors, es descomptarà 0,5 punts per error, que es restaran de la part corresponent als aspectes textuals.
 2. Aspectes textuals. Aquesta part val 10 punts, repartits de la manera següent: adequació (1 punt), coherència (3 punts), cohesió (3 punts) i repertori estilístic (3 punts).

Finalment, cal tenir en compte que el plagi en els treballs escrits d’aquesta assignatura és inacceptable i, per tant, tot treball en què es cometi plagi serà avaluat amb un zero. 

 

Bibliografia i recursos

Llengua escrita

Amadeo, I. i J. Solé (2004), Curs pràctic de redacció, Barcelona, Columna.

Bordons, G.; Castellà, J.M. i E. Costa (1998), TXT. La lingüística textual aplicada al comentari de textos, Barcelona, Edicions UB.

Cassany, D. (1993), La cuina de l’escriptura, Barcelona, Empúries.

Castellà, J. M. (1992), De la frase al text. Teories de l’ús lingüístic, Barcelona, Empúries.

Castellanos, J. A. (1998), Quadern de normativa, Barcelona, ICE de la UAB.

Comelles. S. (1989), Exercicis autocorrectius d’ampliació de vocabulari, Vic, EUMO.

Cuenca, M. J. (2008), Gramàtica del text, Alzira, Bromera.

Solà, J.; Lloret, M-R.; Mascaró, J. i M. Pérez Saldanya (dirs.) (2002), Gramàtica del català contemporani, Barcelona, Empúries.

Vilagrasa, A. i M. Mas (2012), Gramàtica catalana de la A a la Z, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

 

Llengua oral

Bau, M.; Pujol, M. i A. Rius (2007), Curs de pronunciació. Exercicis de correcció fonètica, Barcelona, Publicacions Abadia de Montserrat.

Castellà, J. M. (2002), «La llengua oral formal: un espai intermedi entre oralitat i escriptura», dins Didàctica de la llengua oral formal, Barcelona, Graó, pàg. 19-30.

Castellanos, J. A. (1993), Manual de pronunciació, Vic, Eumo, 2a. reimpressió, 1994.

Rubio, J. i F. Puigpelat (2000), Com parlar bé en públic, Barcelona, Pòrtic.