Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Escrita 2

Comunicació Escrita 2
6
10738
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


L'alumne podrà concertar una entrevista amb el professor, escrivint a la adreça electrònica següent:

rmjimenez@uic.es

 

Presentació

El poeta Pedro Salinas deia que no hi haurà ésser humà complet, és a dir, que es conegui i es doni a conèixer, sense un grau avançat de possessió de la llengua. La llengua és un instrument per conèixer, interpretar i explicar el propi món interior i la realitat que ens envolta. Aquesta assignatura pretén ensenyar als alumnes els instruments i els coneixements de la comunicació oral i escrita que exigeix l'aprenentatge universitari, i que permeten un avançat grau de possessió de la llengua.

Requisits previs

No se'n demanen.

Objectius

Objectius de coneixements:

1. La competència comunicativa. Nivells del llenguatge, graus del saber i valoracions.

2. El text. Propietats.

3. Les tècniques i estratègies retòriques de l'exposició i argumentació. Definició i identificació.

4. Les normes ortogràfiques, morfosintàctiques, lèxiques i de puntuació de la llengua castellana. Identificació dels errors més freqüents i els causats per les interferències amb la llengua catalana.

5. L'escriptura acadèmica.

6. Els principals recursos de l'expressió oral. La persuasió.

 

Objectius d'actituds i habilitats:

1. Descriure les funcions de l'escriptura i reconèixer la seva importància en l'àmbit de les humanitats.

2. Conèixer els principis teòrics de l'aprenentatge de l'expressió escrita.

3. Definir i identificar les tècniques i estratègies retòriques dels tipus de textos del discurs acadèmic: descripció, narració, exposició i argumentació.

4. Desenvolupar l'hàbit de la lectura.

5. Analitzar amb esperit crític textos literaris, periodístics i assajos per discernir la seva tipologia i les principals tècniques de cada tipus.

6. Redactar amb claredat, rigor i precisió.

7. Adquirir uns hàbits d'autocorrecció i de cura de la llengua.

8. Desenvolupar un treball constant, professional i responsable, amb respecte del compliment dels terminis.

9. Expressió d'idees oralment, de forma clara, davant d'altres persones.

10. Conèixer els principals gèneres del discurs acadèmic.

Competències

  • E21 - Domini dels diferents nivells i funcions del llenguatge
  • E24 - Habilitat per exposar de manera narrativa els resultats de la recerca d'acord amb els cànons crítics de cada matèria.
  • E25 - Capacitat de comunicar-se oralment en el mateix idioma i en idiomes estrangers utilitzant terminologia i tècniques acceptades en el marc cultural de cadascun
  • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
  • G01 - Capacitat per comprendre i expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera oral i escrita
  • G02 - Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
  • G05 - Capacitat de treball autònom, d'organització i planificació
  • G07 - Compromís ètic i social, respecte envers altres cultures i sensibilitat per l'ambient
  • G10 - Destresa en l'ús de les TIC, organització i gestió de la informació

Resultats d'aprenentatge

1. Adquisició d'habilitats de comunicació oral i escrita.

2. Desenvolupament de destreses per expressar-se en públic.

3. Desenvolupament de la capacitat de sintetitzar i analitzar la informació rebuda a les classes presencials i del material complementari entregat pel professor.

4. Adquisició de capacitat analítica i d'arribar a conclusions vàlides.

5. Desenvolupament d'hàbits de pulcritud i qualitat formal en la presentació dels documents.

6. Adquisició d'habilitats per al aprenentatge autònom.

7. Perfecciona una de les lengües maternes: la llengua castellana.

8. Desenvolupa arguments i síntesi en els debats i exposicions orals.

9. Llegeix i analiza obres clásiques i assaigos. Es valora com enriqueixen els seu coneixment i experiència vital.

 

Continguts

1. Introducció

Pensar, llegir i escriure. L’horitzó de la vida intel·lectual: L’amor a la saviessa i la recerca de la veritat.

2. La bona comunicació

Nivells del llenguatge, graus del saber i valoracions.

Propietats del text: congruència, adequació i correcció.

Congruència: els cinc principis generals del pensament humà (un d'ells és la cohesió i els quatre procediments lingüístics principals); els dos principis generals per ajustar-se al marc compartit amb els receptors.

Adequació.

3. La propietat de la correcció

Accentuació. Signes de puntuació. Majúscules i minúscules. Ortografia. Les errades lèxiques, morfològiques i sintàctiques més habituals.

Ús del castellà.

Lèxic i estil.

Exercicis de Curta Durada (ECD).

4. Expressió escrita

Mètodes per generar i organitzar les idees.

Exercicis de Llarga Durada (ELD).

L’exposició: tipus d’exposició. Procediments discursius de l’exposició. Pautes per organitzar l’exposició: introducció-desenvolupament-conclusió; inductiva, deductiva, paral·lela, de contrast i enquadrada. Característiques lingüístiques de l'exposició. Connexió en els textos expositius.

L’argumentació: tipus d’argumentació. Procediments discursius de l’argumentació (regla general, argument d’experiència, cita, exemplificació, altres figures retòriques, reserva i contraargumentació). Pautes per organitzar l'argumentació (inductiva, deductiva i enquadrada). Característiques lingüístiques de l’argumentació. La connexió en els textos argumentatius. Sofismes.

La revisió de textos.

5. Escriptura acadèmica

L’escriptura acadèmica. Les característiques estructurals i lingüístiques dels textos acadèmics (recenssió, resum i treball acadèmic). Citació de fonts. Redacció de la recenssió d’un llibre.

6. Expressió oral

La persuasió. Vocalització i entonació. Lectura expressiva. Preparació de discurssos breus.

7. Retòrica

Conceptes bàsics (document del campus virtual)

8. Introducció al pensament crític

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitats formatives

1. Classe teòrica-expositiva.

2. Treball autònom de l'alumne.

Metodologia docent

1. Mètode expositiu i participatiu.

2. Debats.

3. Elaboració de treballs.

4. Anàlisi de textos.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes competències de l'assignatura s'avaluen segons les modalitats d'avaluació contínua i avaluació final.

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Consisteix en el seguiment i l'avaluació de l'adquisició progressiva de les competències i es farà a través dels següents exercicis: exercicis escrits, exposicions orals, intervencions a l'aula i exàmens breus de les lectures.

L'avaluació contínua suposarà el 50% de la qualificació final. 

PER APROVAR L'ASSIGNATURA S'HAN D'OBTENIR 5 PUNTS EN L’AVALUACIÓ CONTÍNUA. Si se suspèn l'avaluació contínua, el professor indicarà els exercicis que s'entregaran per recuperar-la el dia de l'examen final.

La valoració es distribueix així:

1) Exercicis escrits i orals: 20%

2) Exàmens de les lectures de libres: 20%

3) Tasques: 10%

 

Exercicis escrits i orals

L'alumne s'ha d'esforçar a fer els exercicis amb pulcritud i segons les normes de presentació establertes.

Si un alumne entrega un exercici amb un dia de retard, aquest no s'admetrà.

D'altra banda, es seguirà el criteri de puntuació següent en els exercicis escrits: -2 punts, sobre 100, per errada ortogràfica, sintàctica i de lèxic. Les errades repetides compten com una errada més.

A més, el plagi parcial o total de qualsevol text es qualificarà amb un 0 en l'exercici.

El professor explicarà a l'aula la valoració dels exercicis orals.

 

Lectura de llibres

Els alumnes llegiran llibres al llarg del semestre. En els dies indicats pel professor, es formularan unes preguntes escrites breus per comprovar que els alumnes els han llegit i els han comprès. L'avaluació d'aquesta part serà el 25 % de la qualificació final. S’aplicarà el mateix criteri de correcció d'errades: -0,2 punts, sobre 10, per errada ortogràfica, sintàctica i de lèxic. Les errades repetides conten com una errada més.

 

AVALUACIÓ FINAL

L'avaluació de les competències de l'assignatura es durà a terme mitjançant una prova escrita y de preguntes tipus test que suposarà el 50% de la qualificació de l'assignatura.  PER APROVAR L'ASSIGNATURA S'HAN D'OBTENIR 5 PUNTS EN L'EXAMEN FINAL. S'aplicarà el següent criteri de correcció d'errors: -0,2 punts, sobre 10, per errada ortogràfica, sintàctica i de lèxic. Les errades repetides compten com una errada més.

 

A l'aula no es poden fer servir telèfons mòbils, ni ordinadors portàtils, llevat que el professor ho autoritzi explícitament.

Es permetran tres absències a classe. La quarta absència i següents es penalitzaran amb -0,5 punts, sobre 10, en la nota de l'examen final de l'assignatura. Dos retards equivalen a una absència.

 

RECUPERACIÓ

L'alumne que suspengui l'avaluació contínua haurà d'entregar les activitats que fixi el professor. Solament podrà obtenir 50 punts en aquesta part de l'assignatura.

Si l'alumne suspèn l'examen final, i ha aprovat l'avaluació contínua, la nota de recuperació serà la mitjana de l'avaluació contínua i la de l'examen final.

Quan recuperi l’avaluació contínua, es farà la mitjana entre els 5 punts obtinguts i la nota de l'examen final.

Bibliografia i recursos

(Llibre que es fa servir a l'aula)

Jiménez-Yáñez, Ricardo-María (2021). Comunicar en la Universidad y en la vida profesional. Pamplona: Eunsa. 2.ª edición.

 

(Libres de lectura)

Lectura obligatòria de les obres següents:

García Márquez, Gabriel. El coronel no tiene quien le escriba.

Delibes, Miguel. Las ratas. Barcelona: Destino.

S'escriurá una resenya d'aquest llibre: Jiménez-Yáñez, Ricardo-María (2021). Comunicar en la Universidad y en la vida profesional. Pamplona: Eunsa. 2n edició.

 

(Llibres de consulta)

Anderson, Chris (2018). Charlas TED. Barcelona: Deusto ediciones.

Aristóteles (1998). Retórica. Madrid: Alianza Editorial.

Casado, Manuel (2012). El castellano actual: usos y normas. 10.ª ed. revisada. Pamplona: Eunsa.

Cassany, Daniel (2002). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.

Da Cunha, Iria (2021). El discurso del ámbito de la Administración. Granada: Comares.

Llamas, Camen y Ruth Breeze (2020). Metaphor in political conflict. Populism and discourse. Pamplona: Eunsa.

Jiménez, Ricardo-María (2016). Escribir bien es de justicia. 2.ª edición. Cizur Menor: Aranzadi Thomson-Reuters.

 

 

(Altres)

Concretar amb el professor. 

Material didàctic