Universitat Internacional de Catalunya

Cultura Contemporània

Cultura Contemporània
9
10742
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


A determinar amb cada professor ja sigui per mitjà del correu electrònic com presencialment a l'aula.

Presentació

Seguint l’itinerari de cultures (clàssica, medieval, moderna) que traça el Grau en Humanitats, l’assignatura de Cultura Contemporània esdevé l’últim esglaó per a la comprensió global i cohesionada de les principals realitats històriques, literàries, filosòfiques i artístiques que es produeixen en l’anomenat període contemporani, probablement el més complex i heterogeni que s’hagi donat en la història de la humanitat. El curs aportarà a l’alumne algunes claus interpretatives dels diversos aspectes culturals que conformen un període en el temps que com a mínim s’establiria des dels inicis del segle XIX i arribaria fins als nostres dies. 

Requisits previs

Malgrat que no es requereix cap coneixement específic previ per a cursar l’assignatura, és aconsellable haver realitzat l’itinerari cronològic de les diferents cultures que es donen en el grau (cultura clàssica, medieval i moderna). 

Objectius

- Conèixer i interpretar les principals claus que configuren la cultura contemporània a l’Europa Occidental.

- Saber distingir i apreciar les continuïtats i ruptures que s’aprecien entre les diferents manifestacions culturals del segle XIX i del segle XX.

- Constatar l’enorme presència que aquests trets culturals segueixen tenint avui en dia.

Competències

 • E01 - Coneixement i habilitat per donar una visió cultural/humanística a d'altres ciències o als seus mètodes
 • E04 - Capacitat per reconèixer i interpretar manifestacions culturals
 • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
 • E08 - Capacitat per discernir i comprendre les estructures dels sistemes culturals
 • E11 - Ser capaçt d'interpretar dades derivades de les observacions en relacionaó amb la seva significació i relacionar-les amb les teories apropiades
 • E12 - Coneixement i interpretació d'imaginaris, llenguatges icònics, simbòlics i de representació
 • E15 - Capacitat per identificar i valorar els elements que formen el patrimoni cultural
 • E22 - Coneixement d'instruments de recopilació de dades, com ara catàlegs bibliogràfics, inventaris d'arxius, fonts documentals, referències electròniques, etc. i habilitat per fer-los
 • E27 - Capacitat per treballar en contextos multiculturals
 • E30 - Capacitat per definir temes de recerca cultural que puguin contribuir a la innovació i la millora de la societat
 • E33 - Capacitat per relacionar conceptes relatius al patrimoni, el territori i la identitat cultural
 • E36 - Incentivar/generar la dimensió cultural com a recurs en institucions, mercats, indústries, empreses
 • G01 - Capacitat per comprendre i expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera oral i escrita
 • G02 - Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
 • G05 - Capacitat de treball autònom, d'organització i planificació
 • G07 - Compromís ètic i social, respecte envers altres cultures i sensibilitat per l'ambient
 • G08 - Capacitat d'investigació

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs l’alumne haurà de ser capaç de:

 1. Assimilar conceptes clau de l’estudi de la cultura contemporània i analitzar críticament les circumstàncies en què aquesta s'inscriu.
 2. Contextualitzar i situar fenòmens culturals rellevants i a relacionar-los amb la seva dimensió social i política.
 3. Relacionar conceptes de forma transversal i multidisciplinària.
 4. Aplicar i transferir conceptes teòrics i/o abstractes a situacions reals
 5. Llegir i analitzar amb profunditat textos i articles vinculats a temes d’actualitat cultural
 6. Redactar textos narratius i descriptius
 7. Sistematitzar dades i/o informació heterogènia
 8. Aplicar coneixements teòrics en analisi i debats d'activitats presencials i en treball autònom.
 9. Conèixer i seleccionar documentació específica sobre l'estudi de la cultura contemporània.

Continguts

HISTÒRIA: 

1. Introducció a l'Antic Règim

2. La Revolució Anglesa

3. La Revolució Francesa

4. La Revolució Americana

5. Època napoleònica, Restauració i Revolucions Burgeses

6. Nacionalismes i Socialismes

7. Imperialisme i Colonialisme

8. Primera Guerra Mundial i Revolució Russa

9. Període d'Entreguerres i Segona Guerra Mundial

10. Guerra Freda, Descolonització i Construcció europea

 

LITERATURA: 

1. El segle de la Il·lustració literària

1.1. El Barroc

1.2. El Neoclassicisme

2. Estètica i ideologia del Romanticisme

2.1. Articles de costums

2.2. Novel·la històrica i novel·la gòtica

2.3 Poesia i teatre romàntics

3. Novel·la realista i naturalista

4. El simbolisme

5. El modernisme

6. El naixement de les avantguardes literàries

7. L'existencialisme

8. Noves direccions en la literatura del segle XX

 

ART: 

1. Neoclassicisme

2. Romanticisme

3. Goya

4. Realisme

5. Impressionisme

6. Postimpressionisme 

7. Simbolisme

8. Visita al MNAC (secció d'Art Modern) 

9. Visita a la Barcelona d'època moderna (arquitectura neoclàssica, historicista i eclèctica).  

 

FILOSOFIA: 

1. El pensament modern i les seves conseqüències culturals: Il·lustració i Romanticisme.

2. L’idealisme hegelià. Dialèctica i Aufhebung consumada de l’esperit.

3. Comte i el positivisme

4. L’impuls dels mestres de la sospita:

   a) F. Nietzsche. Nihilisme i transmutació de valors.

   b) K. Marx. Materialisme i alienació.

   c) S. Freud. L’inconscient i la psicoanàlisi.

5. Husserl i Scheler.  Les aportacions de la fenomenologia 

6, Heidegger: Dasein i analítica existencial

7. Hannah Arendt i la condició humana

8. Wittgenstein. Gir lingüístic i límits del llenguatge.

9. Adorno i Horckheimer. Dialèctica de la Il·lustració i crítica de la raó instrumental

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura combinarà sessions magistrals en les que els professors exposaran idees i conceptes indispensables per a l'estudi de la cultura contemporània, sessions pràctiques de lectura de textos, anàlisi d’obres i productes culturals i sessions de col·loqui o debat que facilitin el diàleg i el contrast d'opinions respecte als temes tractats.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa qualificació final de l’assignatura s’establirà com a resultat de la mitjana ponderada de les quatre parts de l’assignatura. En funció del creditatge les diferents parts tindran el següent valor en el còmput final:

Història, Literatura i art: 22,22% (2 ECTS cadascuna)

Filosofia: 33,33% (3 ECTS)

 Observacions importants:

 • La nota mínima exigida per a aprovar l’assignatura és 5 i cal haver aprovat totes les parts. Cada professor indicarà què cal fer per a superar la seva part.
 •  Per tal de ser avaluat/-ada de cadascuna de les parts de l'assignatura cal haver assistit a un mínim del 80% de les classes d'aquella part.
 • Segona convocatòria: s’hauran de recuperar només les parts suspeses tal com indiqui cada professor, i es tornarà a fer mitjana.
 • No es guardarà cap qualificació en cas de no haver superat l’assignatura en segona convocatòria.

 AVÍS SOBRE EL PLAGI

El plagi consisteix a prendre les idees escrites per una altra persona i presentar-les com si fossin les pròpies idees, sense esmentar l’autor. El plagi (terme que ve de la paraula llatina per a ‘segrest’) és enganyós i deshonest.

Són exemples de plagi: copiar, parafrasejar o resumir les paraules d’algú altre sense citar adequadament la font o sense fer servir les cometes que són necessàries quan se cita literalment el que ha dit algú altre.

Per evitar el plagi, cal citar la font sempre que s’utilitzin les idees escrites per una altra persona i encara que la cita no sigui literal i sigui una paràfrasi o un resum de les idees d’altri. En les cites literals o directes cal utilitzar cometes i citar la font. En un treball acadèmic, no n’hi ha prou a fer constar genèricament la bibliografia emprada, sinó que cal esmentar explícitament la font allà on es recullen les idees escrites per una altra persona.

El plagi en els treballs escrits d’aquesta assignatura és inacceptable i, per tant, tot treball en què es cometi plagi serà avaluat amb un zero.

ORTOGRAFIA/EXPRESSIÓ ESCRITA

En aquesta assignatura és molt important que es faci un ús correcte de l’idioma en les proves escrites, treballs i presentacions orals, tant des del punt de vista de la gramàtica i de l’ortografia com de la puntuació i redacció. Així mateix, té una especial rellevància l’ús adequat de termes específics de la disciplina.

El criteri que se seguirà davant de qualsevol error ortogràfic serà el de baixar puntuació amb la relació següent: -0,2/falta


AVALUACIÓ:

HISTÒRIA:

Entrega d’un treball que abordi un dels temes tractats al llarg del temari. 

LITERATURA:

Examen (75%)

Treball escrit i exposició oral (25%)

ART:

L'avaluació constarà d'un examen (60%), un treball amb presentació oral a classe (25%) i  l'assistència, participació de l'alumne i exercicis pràctics que es faran durant el curs (15%).

 

FILOSOFIA:

Examen final: 60%

Treball monogràfic: 40% (El tema a estudiar en el treball s'haurà de pactar prèviament amb el professor. La proposta de tema serà sempre per part de l'estudiant).

És requisit imprescindible superar l'examen final amb un 5,0 per tal de poder fer la mitjana amb el treball monogràfic.

  

Bibliografia i recursos

HISTÒRIA:

Els manuals de l’assignatura són els següents:

CASASSAS, Jordi. La construcción del presente. El mundo desde 1848 hasta nuestros días. Barcelona: Ariel, 2005.

JULIÁ, José-Ramón. Atlas de historia universal. Tomo II: De la Ilustración al mundo actual. Barcelona: Planeta, 2000.

PAREDES, Javier (coord.). Historia universal contemporánea. I: De las Revoluciones Liberales a la Primera Guerra Mundial. Barcelona: Ariel, 1999.

PAREDES, Javier (coord.). Historia universal contemporánea. II: De la Primera Guerra Mundial a nuestros días. Barcelona: Ariel, 1999.

Per als temes específics que es treballaran al llarg del curs, es proposaran altres referències bibliogràfiques relacionades amb els mateixos. 


LITERATURA

ABRAMS, M.H., El romanticismo: tradición y revolución. Madrid, Visor, 1992.

AMORÓS, A., Introducción a la novela contemporánea, Madrid, 1974.

AUERBACH, E., Mímesis: la representación de la realidad en la literatura occidental. México, Fondo de Cultura Económica, 1950.

BONET, Carmelo. El realismo literario. Buenos Aires: Editorial Nova, 1958.

BORGES, J. L., Flaubert y su destino ejemplar, Madrid, Emece, 1996.

EAGLETON, T., Las ilusiones del posmodernismo. Oxford. Blackwell, 1996.

FRIEDRICH, H., Estructura de la Lírica Moderna. Madrid, Seix Barral, 1974.

HUMPHREY, R., La corriente de la conciencia en la novela moderna, Santiago de Chile Ed. Universitaria, 1969.

LLOVET, J., Lecciones de Literatura Universal, Madrid, 1995.

LUCKACS, G., Ensayos sobre el Realismo. Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 1994.

NABOKOV, V., Curso de literatura europea, Barcelona, Bruguera, 1983.

OLIVA, C. y TORRES MONREAL, F., Historia básica del arte escénico, Madrid, Cátedra, 1994.

REVOL, E., La tradición imaginaria de Joyce a Borges, Córdoba, Teuco, 1971.

RIQUER, M. de y VALVERDE, J. M., Historia de la Literatura Universal. Barcelona, Planeta, 1997.


HISTÒRIA DE L'ART:

ANTIGÜEDAD, M. D., El siglo XIX: la mirada al pasado y la modernidad, UNED, 2015

ARGAN, G. C., El arte moderno 1770-1970, Barcelona, Fernando Torres ed., 1975.

BENEVOLO, L., Historia de la arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1986

BOCOLA, S., El arte de la modernidad, Barcelona, Ediciones del Serbal, B, 1999.

BORNAY, E., El Segle XIX, Barcelona, Planeta, 1988

FONTBONA, F., El romanticisme a Catalunya: 1820-1874, Barcelona, Pòrtic, 1999

GRUPO 2C, La Barcelona de Cerdà, Barcelona, Flor del Viento, 2009

HAMILTON, G. H., Pintura y escultura en Europa: 1880-1940, Madrid, Cátedra, 1989

HITCHCOCK, H. R., Arquitectura: siglos XIX y XX, Madrid, Cátedra, 1981

LÓPEZ GUALLAR, M., Cerdà y Barcelona : la primera metrópoli, 1853-1897, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Museu d'Història de Barcelona, 2010

NOVOTNY, F., Pintura y escultura en Europa, 1780-1880, Madrid : Cátedra, 1978

RODRÍGUEZ, D., Del Neoclasicismo al Realismo: la construcción de la modernidad, Madrid, Historia 16, 1996

SANTA-MARIA, G., Decidir la ciutat futura, Barcelona 1859, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, 2009

SHAPIRO, M., El arte moderno, Madrid, Alianza Forma, 1993.

URBANO, J., Eclecticisme i Arquitectura, Barcelona, Dux, 2013

URBANO, J., La Barcelona eclèctica, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2014

Catàlegs d'exposicions:

Delacroix : de la idea a la expresión (1798-1863), Barcelona, Fundació La Caixa, 2011


FILOSOFIA:

BODEI, R. La filosofía del siglo XX. Madrid: Alianza, 2001.

COLOMER, E. El pensamiento alemán: de Kant a Heidegger. Barcelona: Herder, 1990. (3 vols)

CORETH, E, EHLEN, P. La filosofía del siglo XX. Barcelona: Herder, 1989.

CRUZ PRADOS, A. Historia de la filosofía contemporánea. Pamplona: Eunsa, 1987.

FERRARIS, M. La hermenéutica. México: Taurus, 1998.

HERNANDEZ-PACHECO, J. Corrientes actuales de filosofía. Madrid: Tecnos, 1996.

LÖWITH, K. De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX. Madrid: Katz, 2008.

REALE, G, ANTISERI, D. Historia del pensamiento filosófico y científico. Vol. III. Del romanticismo hasta hoy. Barcelona: Herder, 1995.

VERNEAUX, R. Historia de la filosofía contemporánea. Barcelona: Herder, 1977.

VILLACAÑAS, J.L. Historia de la filosofía contemporánea. Madrid: Akal, 1997.

La bibliografia específica de cada autor s’anirà proposant a mesura que avanci el curs.

Material didàctic